Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας Άρθρα 76 και 81

ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας Άρθρα 76 και 81

 

Τέκνα
• Έγγραφο που αποδεικνύει την ενηλικίωση (Διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης )

Σύζυγοι
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος για την περίπτωση θανάτου ή
• Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου για την περίπτωση διαζυγίου ή
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νέου συμβολαίου μίσθωσης κατοικίας ή Ε9 για ιδιόκτητη κατοικία, για την περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή
• Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή
• Παρέλευση πενταετίας από την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση
Αλλογενείς σύζυγοι ομογενών από Αλβανία

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
• Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top