Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

ΣΤ1)Αρχική χορήγηση και ανανέωσης άδειας διαμονής Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – Άρθρο 72

ΣΤ1) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – Άρθρο 72
Αρχική χορήγηση  άδειας διαμονής 

Ανανέωση άδειας διαμονής

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα – Άρθρο 80

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει την συζυγική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους που τελέσθηκε ο γάμος επικυρωμένο και μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών που γεννιούνται ή διέμεναν στην Ελλάδα με τίτλο διαμονής που είχε εκδοθεί από άλλη ελληνική αρχή

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Τίτλο ή βεβαίωση νόμιμης διαμονής

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top