Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Προσθήκη νέων αδειών διαμονής για την πολιτογράφηση αλλοδαπών

Με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις περί ιθαγένειας (Νόμος 4531/2018), οπού προστίθενται οι νέες άδειες διαμονής για την πολιτογράφηση αλλοδαπών

 

Με την Υπουργική Απόφαση (αριθ. 130181/6353/2018 από 02.04.2018, ΦΕΚ 3142/Β΄) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 5 ΚΕΙ , στους οριστικούς τίτλους διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών με τις πάγιες του ΚΕΙ, προστίθενται και άλλες άδειες διαμονής, ως ακολούθως:

«Άρθρο 5 του ΚΕΙ:

ε. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής:

αη) άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 22 του Ν. 2910/2001 (Α΄ 91), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.3202/2003 (Α΄ 284), της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και του άρθρου 138 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80),

αθ) άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), εξαιρουμένων των στελεχών της παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 53969/22.10.2014 (Β΄ 2928), καθώς και άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36A του N. 3386/2005 (Α΄ 212) και του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β του N. 4251/2014 (Α΄ 80)».

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενοι τύποι αδειών διαμονής εκδίδονται από τις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας εκτός από τις άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, οι οποίες εκδίδονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ειδικότερα, για την άδεια διαμονής επενδυτή, δικαίωμα υποβολής αίτησης κτήσης ιθαγένειας με πολιτογράφηση έχουν μόνο οι βασικοί επενδυτές και όχι τα λοιπά στελέχη τα οποία ρητά εξαιρεί η νέα διάταξη. Συγκεκριμένα τα άτομα που εξαιρούνται είναι τα πρόσωπα που έλαβαν άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα:

-ως υψηλόβαθμα στελέχη, οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι

-ως εμπειρογνώμονες και μεσαία στελέχη

-ως εξειδικευμένο υπαλληλικό ή τεχνικό προσωπικό

Προσοχή!

Στον τύπο άδειας διαμονής Επενδυτή που παρέχει, βάσει των ανωτέρω, νόμιμη δυνατότητα υποβολής αιτήματος πολιτογράφησης αναγράφεται η λέξη «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ-INVESTOR» ή «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ-STRATEGIC INVESTOR». Αντίθετα, εξαιρούνται και επομένως δεν έχουν νόμιμη δυνατότητα υποβολής αιτήματος πολιτογράφησης, οι έχοντες τύπο άδειας διαμονής που αναγράφει «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ- INVESTMENT EXECUTIVE» ή «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ- STRATEGIC INVESTMENT EXECUTIVE» .
Σημειώνεται ότι η άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου (άρθρο 20 Β ν. 4251/2014) μετονομάστηκε σε «Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή» με βάση το άρθρο 8 παρ. 27 του ν. 4332/2015.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top