Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Προϋποθέσεις Κτίσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης

Προϋποθέσεις Κτίσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης-(απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους)

Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη γέννηση και φοίτηση του τέκνου στην Ελλάδα:
α. Γέννηση του τέκνου στην Ελλάδα.
i. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ): Αφορά τέκνα που έχουν γεννηθεί στη χώρα από την 9η-7-2015 και μετά και είναι ανήλικα κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους.
ii. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015): Αφορά τέκνα που έχουν γεννηθεί στη χώρα έως και την 8η-7-2015 με την προϋπόθεση ότι κατά την 9η-7-2015 είναι ανήλικα, ενώ η ανηλικότητά τους θα πρέπει να υφίσταται και κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους.

 

[maxbutton id=”4″]

 

β. Εγγραφή του τέκνου στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξακολούθηση της παρακολούθησης από το τέκνο συνεχόμενα ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης αίτησης των γονέων του.

2) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής των γονέων του τέκνου:
α. Συμπλήρωση από τον έναν εκ των γονέων του τέκνου πενταετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης αυτού.
Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν την συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής αρκεί η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός εκ των γονέων του τέκνου του η οποία άρχεται, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση του τέκνου και συμπληρούται μετά το χρόνο γέννησης αυτού.

β. Νόμιμη διαμονή εκ μέρους και των δύο γονέων του τέκνου (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης-δήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ.

γ. Κατοχή από τον έναν τουλάχιστον εκ των γονέων του τέκνου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης δήλωσης ενός εκ των κατωτέρω, περιοριστικά απαριθμούμενων, τίτλων νόμιμης διαμονής:

  • άδεια επί μακρόν διαμένοντος
  • άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας
  • άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας
  • έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135)
  • τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 61/1999 (Α΄ 63), 96/2008 (Α΄ 152), 114/2010 (Α΄ 195) και 113/2013 (Α΄ 146), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,
  • ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευομένο από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς
  • άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
  • δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top