Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Προϋποθέσεις Κτίσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Προϋποθέσεις Κτίσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ-απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους

1) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη φοίτηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα:
α. Κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.
β. Αποφοίτηση από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
i. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Αφορά αλλοδαπούς που αποφοιτούν από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-2015 και μετά.
ii. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Αφορά αλλοδαπούς που έχουν ήδη αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

[maxbutton id=”4″]

 

2) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής του αλλοδαπού:
– Νόμιμη διαμονή του αλλοδαπού (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 7 του νέου άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top