Ειδήσεις για μετανάστες

Ποιοι δικαιούνται άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους-Ποια τα δικαιολογητικά

Ποιοι δικαιούνται άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους-Ποια τα δικαιολογητικά

Με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 23 του ν. 4332/2015, προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αίτημα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζει:
α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή
β) οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, η ισχύς του οποίου έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης και
γ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η προσκόμιση των υπό στοιχείου α’ ή β’ εγγράφων δεν απαιτείται όταν ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη

A. Άδεια διαμονής που χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Οι κατηγορίες που υπάγονται σε αυτήν την περίπτωση είναι δυο

1. Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής (όχι μπλε βεβαίωση) , οι οποίοι με έγγραφα  στοιχειοθετούν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι κατείχαν άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση η νόμιμη διαμονή για 5 έτη στην Ελλάδα, βεβαιώνει αυτόματα την ύπαρξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, όποτε δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων που στοιχειοθετούν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα.

Δικαιολογητικά

α) φωτοαντίγραφο οριστικού τίτλου διαμονής η ισχύς του οποίου έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης και
β) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας ή
γ) φωτοαντίγραφα οριστικών τίτλων διαμονής η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε πέντε έτη κατά την τελευταία δεκαετία
δ) Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής
ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης.

Έγγραφα που πιστοποιούν την διατήρηση δεσμών με τη χώρα, μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
β) τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
γ) προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών,
δ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,
ε) αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
στ) αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη ή ομογενή,
ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,
η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών,
θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος.

Στους πολίτες τρίτων χώρων που πληρούν τις άνωθεν προϋποθέσεις θα χορηγηθεί μπλε βεβαίωση.

Η ισχύς της άδειας είναι 2 έτη.
B.Άδεια διαμονής που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

Οι πολίτες τρίτων χώρων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους που εκδίδεται στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις, έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι κατηγορίες πολιτών που έχουν αυτό το δικαίωμα είναι

1. Πολίτες που διαθέτουν θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης

2. Πολίτες που  αποδεικνύουν με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών , που εδρεύει στην οδό Αγίου Διονυσίου αριθμ. 5 στον Πειραιά.
Δικαιολογητικά

  •  Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν αυτό έχει λήξει.
  • Θεώρηση (visa) ή άδεια (σφραγίδα) εισόδου στη χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται επταετής συνεχής διαμονή στη χώρα, πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.
  • Παράβολο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ
  • Έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα, όπως:
α) βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
β) τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γ) προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών,
δ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,
ε) αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
στ) αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλληνα πολίτη ή ομογενή,
ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,
η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών,
θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος.
Ως έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη χώρα, ορίζονται ιδίως τα εξής:
• Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους,
• αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
• αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,
• προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους,
• αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,
• αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,
• αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
• βιβλιάρια υγείας,
• λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος,
• λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων,
• αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το N. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας,
• βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
• δικαστικές αποφάσεις,
• αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,
• αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες),
• δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,
• αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα,
• συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,
• απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό τμήμα
• υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα

Στους πολίτες τρίτων χώρων που πληρούν τις άνωθεν προϋποθέσεις θα χορηγηθεί λευκή βεβαίωση.

Η ισχύς της άδειας είναι 2 έτη.

Σύντομα οι αρμοδιότητες του Υπουργείου για την συγκεκριμένη άδεια, θα μεταβιβασθούν  στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις διευκολύνοντας περισσότερο τους μετανάστες, αφοί δεν θα χρειαστεί να έρθουν στην Αθήνα για να καταθέσουν την αίτηση, άλλα θα γίνεται στις περιοχές όπου μένουν, και εκτός αυτού, θα μειώσει το χρόνο κατάθεσης και εξέτασης του αιτήματος, που τώρα υπερβαίνει τον ένα χρόνο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top