Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Παραδείγματα Κτίση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

Παραδείγματα Κτίση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

Παράδειγμα 1: Ανήλικος αλλοδαπός, ηλικίας 17 ετών κατά την 9η/7/2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015), παρακολούθησε επιτυχώς τις έξι τάξεις του Δημοτικού και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Μπορεί να υποβάλλει ο ίδιος όντας ανήλικος δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ. Αλλά και εάν δεν προβεί κατά το χρόνο της ανηλικότητάς του στην υποβολή της σχετικής δήλωσης-αίτησης διατηρεί το δικαίωμα να πράξει τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ.

 

[maxbutton id=”4″]

 
Παράδειγμα 2: Ανήλικος αλλοδαπός, ηλικίας 15 ετών και έξι μηνών κατά την 9η/7/2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015), παρακολούθησε επιτυχώς τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και την πρώτη τάξη του Λυκείου, πρόκειται δε να ολοκληρώσει τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε ηλικία 17 ετών και 6 μηνών. Μπορεί να υποβάλλει ο ίδιος όντας ανήλικος δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ στις 30-6-2017. Αλλά και εάν δεν προβεί κατά το χρόνο της ανηλικότητάς του στην υποβολή της σχετικής δήλωσης-αίτησης διατηρεί το δικαίωμα να πράξει τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ.
Παράδειγμα 3: Ανήλικος αλλοδαπός κατά την 9η/7/2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015) παρακολούθησε επιτυχώς ενόσω ήταν ανήλικος τρία έτη στο Γυμνάσιο και δύο έτη στο Λύκειο (Α΄ και Β΄ Λυκείου), πρόκειται δε να ολοκληρώσει την τελευταία Γ΄ τάξη του Λυκείου έξι μήνες μετά την ενηλικίωσή του. Μπορεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης.
Παράδειγμα 4: Αλλοδαπός 29 ετών κατά την 9η/7/2015 (ενηλικιωθείς δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4332/2015) ο οποίος παρακολούθησε επιτυχώς τις έξι τάξεις του Δημοτικού και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ενόσω ήταν ανήλικος. Μπορεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018.

Παράδειγμα 5: Αλλοδαπός 30 ετών κατά την 9η/7/2015 (ενηλικιωθείς δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4332/2015) ο οποίος παρακολούθησε επιτυχώς τρία έτη στο Γυμνάσιο και ένα έτος στο Λύκειο ενόσω ήταν ανήλικος, αλλά ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και πιο συγκεκριμένα σε ηλικία 22 ετών. Μπορεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018.
Παράδειγμα 6: Αλλοδαπός 25 ετών κατά την 9η/7/2015 (ενηλικιωθείς δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4332/2015) ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς τις έξι τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και πιο συγκεκριμένα σε ηλικία 24 ετών. Δεν μπορεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ καθόσον η ημερομηνία κατά την οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς των απαιτούμενη σχετική φοίτηση τοποθετείται χρονικά πέραν του 23ου έτους της ηλικίας του. Υφίσταται, ωστόσο, η δυνατότητα του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις να επιδιώξει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με την διαδικασία της πολιτογράφησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top