Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

Ορισµός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτηµάτων οικογενειακής επανένωσης

Ως κριτήρια ένταξης, κατά την εξέταση αιτηµάτων οικογενειακής επανένωσης, νοούνται τα κατωτέρω:

α) Η νόµιµη είσοδος στην Ελλάδα
β) Ο χρόνος παραµονής στην Ελλάδα.
Η χρονική διάρκεια διαµονής στην Ελλάδα υπολογίζεται ύστερα από διαβατηριακό έλεγχο, ενώ για τον υπολογισµό αυτό µπορούν να ληφθούν υπόψη και άλλα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.
γ) Τεκµηριωµένη πρόθεση νοµιµοποίησης παράτυπης διαµονής
Η πρόθεση αποδεικνύεται από αίτηση υπαγωγής σε προγράµµατα νοµιµοποίησης.
δ) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως ηλικία, επαγγελµατική δραστηριότητα, µορφωτικό επίπεδο που ευνοούν οµαλή ένταξη

ε) Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας

στ) Η γέννηση τέκνου στην Ελλάδα

ζ) Η φοίτηση τέκνου σε ελληνικό σχολείο

η) Ο χαρακτήρας και η σταθερότητα των οικογενειακών δεσµών του προσώπου, η ύπαρξη χαλαρών οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσµών µε τη χώρα καταγωγής του και η συµµετοχή του στην πολιτισµική και κοινωνική ζωή του τόπου

θ) Στοιχεία από την επαγγελµατική και εν γένει οικονοµική δραστηριότητα του συντηρούντος και από την συµµετοχή του σε κοινωνικές δραστηριότητες, που αποτελούν ένδειξη οµαλής ένταξής του στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας , αποδοχή της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρόθεση µόνιµης εγκατάστασης στη χώρα.
Στοιχεία που συνεκτιµώνται είναι:
• γνώση της ελληνικής γλώσσας
• φοίτηση σε ελληνικό σχολείο οποιασδήποτε βαθµίδας
• µακρόχρονη νόµιµη διαµονή στη χώρα
• εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
• κατά κυριότητα κτήση ακινήτου
• περιουσιακή κατάσταση
• συµµετοχή σε κοινωνικές οργανώσεις, συλλογικούς φορείς

2.Τα ανωτέρω κριτήρια συνεκτιµώνται για τη συµπλήρωση της γενικής εικόνας και της nβασιµότητας του αιτήµατος οικογενειακής επανένωσης και τη διαπίστωση συνδροµής ουσιαστικών προϋποθέσεων ενσωµάτωσης. Α∆Α: Ω2Ι8Ν-ΦΒΙ

3. Για την έγκριση του σχετικού αιτήµατος δεν απαιτείται η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων αλλά αξιολογείται συνολικά η εικόνα του προσώπου και το αίτηµα κρίνεται εξατοµικευµένα και βάσει της βαρύτητας των πληρούµενων επιµέρους κριτηρίων. Τυχόν πλήρωση ενός εκ των ως άνω κριτηρίων δεν προδικάζει και την έγκριση αυτού.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top