Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Όλο το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια

Το νομοσχέδιο με τίτλο “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους – μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος – μέλος και 2014/36/EE σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.”, ψηφίστηκε χθες στην Βουλή, και όταν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ , θα γίνει νόμος του κράτους, και θα αρχίσει η εφαρμογή του.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK 

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια 

Όσον άφορα την ιθαγένεια το νομοσχέδιο προβλέπει ότι χορηγείται η ελληνική ιθαγένεια στις εξής περιπτώσεις 

1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεµελιώνει δικαίωµα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Της εγγραφής του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 2.
β) Της προηγούµενης συνεχούς νόµιµης διαµονής του ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συµπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαµονής, το δικαίωµα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεµελιώνεται µε τη συµπλήρωση δεκαετούς συνεχούς νόµιµης διαµονής του γονέα.

2.Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα θεµελιώνει δικαίωµα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσµετράται.
3. Αλλοδαπός που κατοικεί µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τµήµατος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεµελιώνει δικαίωµα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Η δήλωση-αίτηση της παραγράφου 3 υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία αποφοίτησης από Τµήµα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 5Β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορηγείται προθεσµία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση-αίτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.

 

Διαβάστε εδώ όλο το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top