ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Mendimet e pjesëmarrësve per gjuhën e tyre

  Le te shkojme tani vleren qe i japin pjesemaresit gjuhes te tyre, Shqipes.
Ne lidhje me bukurine ose shemtimin e gjuhes Shqipe, rezultatat treguan qe ne kete moster 133/144 (92.4%)

 

pjesemarres,40/48 (83.3%) nxenes, 46/48 (95.8%) nga grupi 20-30 vjec dhe 47/48 (97.9%) nga grupi mbi 40 vjec, besojne se Shqipja eshte e bukur ose relativisht e bukur, ndersa 3/144 (2%), 2/48 (4.2%) nxenes dhe 1/48 (2.1%) nga grupi 20-30 vjec, besojne se gjuha Shqipe eshte e shemtuar/relativisht e shemtuar. Nga pjesmaresit, nxenesit meshukjt dhe ata qe jane ne Gjimnaz e vleresojne gjuhen shqipe me positivisht, ne grupin 20-30 vjec meshkujt dhe ata me te arsimuar jene me te favorshem ndaj gjuhes Shqipe, dhe ne moshen mbi 40 vjec meshkujt dhe ata me arsim te mesem sillen me pozitivisht ndaj gjuhes se tyre. Ne pergjithesi me shume meshkujt, te moshuarit dhe ata me te arsimuar besojne me shume ne bukurine e gjuhes Shqipe.

Ne lidhje me lehtsin ose veshtiresine e gjuhes Shqipe, 84/144 (58.3) pjesemarres besojne qe gjuha Shqipe eshte e leshte ose relativisht e lehte,19/48 (39.6%) nxenes, 39/48 (81.3%) 20-30 vjec, 24/48 (50%) mbi 40 vjec, ndersa 58/144 (40.3%) pjesemares besojne qe gjuha e tyre eshte e veshtire ose relativisht e veshtire, 23/48 (47.9%) nxenes, 16/48 (33.3%) 20-30 vjec, 19/48 (39.6%) mbi 40 vjec.
Ne grupi i nxeneseve, meshkujt dhe ata me te rinjte besojne qe Shqipja eshte me e lehte. Ndersa ne dy grupet e tjere, meshkujt por ata me pak te arsimuar besojne te njejten gje. Ne pergjithesi, ne kete moster, meshkujt, me te rinjte dhe ata me pak te arsimuar besojne me shume qe gjuha Shqipe eshte e lehte.

Rezultatet gjithashtu treguan qe 129/144 (89.6%), 40/48 (83.3%) nxenes, 42/48 (87.5%) 20-30 vjec, 47/48 (97.9%) mbi 40 vjec, pjesemares besojne qe gjuha Shqipe eshte e nevojshme/relativisht e nevojshme, ndersa 7/144 (4.9%), 5/48 (10.4%) nxenes dhe 2/48 (4.2%) 20-30 vjec besojne qe eshte e pavlefshme. Nga nxenesit, mehkujt dhe ata te Gjimnazit, ne grupin 20-30 vjec meshkujt dhe ata me pak te arsimuar dhe ne grupin mbi 40 vjec meshkujt dhe ata me te arsimuar besojne qe gjuha Shqipe eshte me e nevojshme per ta. Ne pergjithesi, meshkujt, me te moshuarit dhe ata me te arsimuar e konsiderojne me shume gjuhen Shqipe te nevojshme.

Ne lidhje me pasurine ose varferine e gjuhes Shqipe, 115/144 (79.9%) pjesemares besojne qe gjuha e tyre eshte e pasur ose reltivisht e pasur, 32/48 (66.7%) nxenes, 37/48 (77.1%) 20-30 vjec, 46/48 (95.8%) mbi 40 vjec, ndersa 12/144 (8.3%), 6/48 (12.5%) nxenes, 5/48 (10.4%) 20-30 vjec, 1/48 (2.1%) mbi 40 vjec pjesemares besojne qe gjuha e tyre eshte e varfer ose relativisht e varfer. Me sa duket nga nxenesit bashke femrat dhe meshkujt dhe kryesisht nxensit e Fillores, meshkujt dhe ata me pak te arsimuar nga grupi 20-30 vjec, dhe femrat dhe ata me ta arsimuar nga grupi mbi 40 vjec, supozojne qe gjuha Shqipe eshte e pasur. Ne pergjithësi meshkujt, te moshuarit dhe ata me pak te arsimuar besojne me shume qe gjuha Shqipe eshte nje gjuhe e pasur/relativisht e pasur.

Gjithashtu, 120/144 (83.3%) pjesemares, 35/48 (72.9%) nxenes, 41/48 (85.4%) 20-30 vjec, 44/48 (91.7%)mbi 40 vjec, besojen se gjuha Shqipe eshte nje gjuhe interesante ose relativisht interesante, ndersa 13/144 (9%) pjesemares, 9/48 (18.8%) nxenes dhe 4/48 (8.3%) 20-30 vjec, besojne qe eshte nje gjuhe e merziteshme ose relativisht e merziteshme. Sipas rezultatave nga nxenesit meshkujt dhe ata ate Gjimnazit, ne grupi 20-30 vjec dhe aim bi 40 vjec meshkujt dhe ata me te arsimuar konsiderojne gjuhen Shqipe sin je gjuhe (relativisht) interesante. Ne teresi, meshkujt, te moshuarit dhe ata me te arsimuar ndjejne me shume qe gjuha Shqipe eshte interesante.

Ne lidhje me origjinlitetin e gjuhes Shqipe, 119/144 (82.6%) pjesemares, 34/48 (70.8%) nxenes, 44/48 (91.6%) 20-30 vjec, 41/48 (85.4%) mbi 40 vjec, besojne qe gjuha Shqipe eshte nje gjuhe origjinale/relativisht origjinale, ndersa 10/144 (6.9%), 4/48 (8.3%) nxenes, 4/48 (8.3%) 20-30 vjec, 2/48 (4.2%) mbi 40 vjec, besojne qe Shqipja eshte nje gjuhe (relativisht) falso. Nga nxenesit meshkujt dhe te rriturit, nga grupet 20-30 vjec dhe mbi 40 vjec meshkujt dhe ata me pak te arsimuar besojne qe gjuha Shqipe eshte origjinale. Ne pergjithesi, me te rriturit, meshkujt dhe ata me pak te arsimuar besojne me shume ne origjinaliteti i gjuhes Shqipe.

Perfundimisht, 103/144 (71.5%) pjesemares, 22/48 (45.8%) nxenes, 39/48 (81.3%) 20-30 vjec, 42/48 (87.5%) mbi 40 vjec, besojne se gjuha Shqipe eshte (relativisht) e lashte, ndersa 28/144 (19.4%) pjesemares, 19/48 (39.6%) nxenes, 6/48 (12.5%) 20-30 vjec, 3/48 (6.3%) mbi 40, besojne se Shqipja eshte nje gjuhe (relativisht)  e re. Sipas rezultatave, nxenesit meshkuj te Gjimnazit, meshkujt me arsim te mesem nga grupi 20-30 vjec, dhe meshkujt me arsim te larte nga grupi mbi 40 vjec, besojne te lashtesia e gjuhes Shqipe. Ne pergjithesi, prape meshkujt me te rriturit dhe ata me arsim te larte jane me pozitiv ndaj lashtesise se gjuhes Shqipe.

Pajtimi ose Kundershtimi Pjesemaresve me disa fjali qe shprehen nga Shqiptaret ne Greqi

Pjesemarsit gjithashtu u pergjigjen ne disa fjali duke zgjedhur opsionet Pajtohem Fort (PF), Pajtohem (P), As Pajtohem As Kundershtohem (APAK), Kundershtohem (K) dhe Kundershtohem Fort (KF). Fjali e pare ishte “Preferoj te perdor gjuhen Greke se sa gjuhen Shqipe” ne te cilen gjithsej 48/144 (33.3%) pjesmares, 26/48 (54.2%) nxenes, 17/48 (35.4%) 20-30 vjec, 5/48 (10.4%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen,  ndersa 62/144 (43.1%) pjesemares, 8/48 (16.7%) nxenes, 22/48 (45.8%) 20-30 vjec, 32/48 (66.7%) mbi 40 vjec, Kundershothen ose kundershtohen fort. 35/144 (24.3%) pjesemares, 15/48 (31.3%) nxenes, 9/48 (18.8%) 20-30 vjec, 11/48 (22.9%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Me sa i perket grupit te nxeneseve, femrat dhe at ate Liceut duket te pajtoihen me shume me kete fjali. Gjithashtu femrat dhe ata me pak te arsimuar nga gupi 20-30 vjec dhe nga grupi mbi 40 vjec perputhen me te mesipert. Ne pergjithesi, ne kete moster rezultatat treguan qe femrat, ata me arsim te ulet dhe ata me te rinjte preferojne me shume te perdorin gjuhen Greke dhe jo Shqipen.

Fjali tjeter ishte “Me pelqen te flas ne gjuhen Shqipe” me te cilen gjithsej 125/144 (87%) pjesmares, 35/48 (72.9%) nxenes, 43/48 (89.6%) 20-30 vjec, 47/48 (97.9%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen,  ndersa  6/144 (4.2%) pjesemares, 4/48 (8.3%) nxenes, 2/48 (4.2%) 20-30 vjec, 0/48 (0%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 13/144 (9%) pjesemares, 10/48 nxenes, 5/48 (10.4%) 20-30 vjec, 2/48 (4.2%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Për sa i perket grupit te nxeneseve, femrat dhe at ate Liceut duket te pajtoihen me shume me kete fjali. Gjithashtu femrat dhe ata me pak te arsimuar nga gupi 20-30 vjec dhe nga grupi mbi 40 vjec perputhen me te mesipert. Ne pergjithesi, ne kete moster rezultatat treguan qe femrat, ata me arsim te ulet dhe ata me te rinjte preferojne te perdorin gjuhen Greke dhe jo Shqipen.
Nxenesit meshkuj dhe at ate fillores, meshkujt dhe ata me arsim te ulet nga grupi 20-30 vjec, dhe meshkujt me arsim te larte nga grupi mbi 40 vjec pajtohen me shume me kete fjali. Si rezultate, gjithsej meshkujve, me te rriturve dhe atyre me arsim te larte ju pelqen me shume te flasin Shqip.

Fjalia tjeter “Gjuha Shqipe nuk eshte e nevojshme per te ardhmen time” me te cilen gjithsej 23/144 (16%) pjesmares, 12/48 (25%) nxenes, 6/48 (12.5%) 20-30 vjec, 5/48 (10.4%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen,  ndersa  104/144 (72.2%) pjesemares, 30/48 (62.5%) nxenes, 35/48 (72.9%) 20-30 vjec, 39/48 (81.3%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 17/144 (11.8%) pjesemares, 6/48 (12.5%) nxenes, 7/48 (14.6%) 20-30 vjec, 4/48 (8.3%)mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem
Femrat, ata te Fillores, ata me arsim te mesem nga grupi 20-30 vjec, dhe ata me arsim te ulet nga grupi mbi 4 vjec pajtohen me shume me kete fjali. Gjithsej, ne kete moster, femrat, te rinjte dhe ata me arsim te ulet besojne me shume qe gjuha Shqipe nuk eshte e nevojshme per te ardhmen a tyre.

Fjalia ne vazhdim “Personalisht, nuk me intereson per gjuhen Shqipe” me te cilen gjithsej 10/144 pjesmares, 5/48 (10.4%) nxenes, 3/48 (6.3%) 20-30 vjec, 2/48 (4.2%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen, ndersa 126/144 (87.5%) pjesemares, 38/48 (79.2%) nxenes, 43/48 (89.6%) 20-30 vjec, 45/48 (93.8%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 8/144 (5.6%) pjesemares, 5/48 (10.4%) nxenes, 2/48 (4.2%) 20-30 vjec, 1/48 (2.1%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Sipas rezultatave, ne kete moster, femrat, te rinjte dhe ata me arsim te ulet me shume nuk interesohen per gjuhen Shqipe.

Fjalia ne vazhdim “Gjuha Shqipe eshte nje gjuhe qe ja vlen ta mesosh” me te cilen gjithsej 113/144 (92.4%) pjesmares, 35/48 (72.9%) nxenes, 41/48 (85.4%) 20-30 vjec, 37/48 (77.1%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen, ndersa 14/144 (9.7%) pjesemares, 2/48 (4.2%) nxenes, 4/48 (8.3%) 20-30 vjec, 8/48 (16.7%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 17/144 (11.8%) pjesemares, 11/48 (22.9%) nxenes, 3/48 (6.3%) 20-30 vjec, 3/48 (6.3%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Sipas rezultatave, meshkujt dhe ata ate Gjmnazit nga nxenesit, meshkujt dhe ata me arsim te ulet nga grupi 20-30 vjec, dhe femrat me arsim te ulet nga grupi mbi 40 vjec pajtohen me shume me kete fjali. Gjithesej, ne kete moster, femrat, te rriturit dhe ata me arsim te ulet!! besojne me shume se gjuha Shqipe eshte nje gjuhe qe ja vlen ta mesosh.

Me fjaline “Gjuha Greke eshte me e pasur se gjuha Shqipe” me te cilen gjithsej 35/144 (24.3%) pjesmares, 14/48 (29.2%) nxenes, 12/48 (25%) 20-30 vjec, 9/48 (18.8%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen, ndersa 67/144 (46.5%) pjesemares, 12/48 (25%) nxenes, 22/48 (45.8%) 20-30 vjec, 33/48 (68.8%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 41/144 (28.5%) pjesemares, 22/48 (45.8%) nxenes, 14/48 (29.2%) 20-30 vjec, 5/48 (10.4%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Nga grupi i nxeneseve femra, femrat dhe ata me arsim te larte te grupit 20-30 vjec, dhe meshkujt me arsim te larte te grupit mbi 40 vjec pajtohen me shume me kete fjali. Gjithesej, ne kete moster, femrat, te rinjte dhe ata me ta arsimuar besojne me shume se gjuha Greke eshte me e pasur se gjuha Shqipe.

Fjalia me pas ishte “Gjuha Shqipe shpreh me mire ndjenjat e mia” me te cilen gjithsej 81/144 (56.3%) pjesmares, 12/48 (25%) nxenes, 34/48 (70.8%) 20-30 vjec, 35/48 (72.9%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen, ndersa 40/144 (27.8%) pjesemares, 18/48 (37.5%) nxenes, 6/48 (12.5%) 20-30 vjec, 6/48 (12.5%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 41/144 (28.5%) pjesemares, 34/48 (70.8%) nxenes, 8/48 (16.7%) 20-30 vjec, 8/48 (16.7%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Ne lidhje me kete fjali, ne grupi i nxeneseve, femrat dhe at ate Gjimnazit, meshkujt dhe ata me arsim te ulet ne grupi 20-30 vjec dhe meshkujt me arsim te mesem pajtohen me shume. Gjithesej, ne keta pjesemares, meshkujt, te rriturit dhe ata me te arsimuar besojne me shume qe gjuha Shqipe shpreh ndjenjat e tyre me mire.

Me fjaline “Shqiptaret ne Greqi duhet te dine Shqip” gjithsej 125/144  (87%) pjesmares, 36/48 (75%) nxenes, 45/48 (93.8%) 20-30 vjec, 44/48 (91.7%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen, ndersa 9/144 (6.3%) pjesemares, 6/48 (12.5%) nxenes, 3/48 (6.3%) 20-30 vjec, 0/48 (0%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 12/144 (8.3%) pjesemares, 8/48 (16.7%) nxenes, 0/48 (0%) 20-30 vjec, 4/48 (8.3%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Nxenesit meshkuj dhe atat te Gjimnazit, femrat dhe ata me arsim te larte nga grupi 20-30 vjec dhe meshkujt me arsim te mesem dhe te larte nga grupi mbi 40 vjec pajtohen m,e shume me kete fjali. Githesej, meshkujt, te rriturit dhe me te arsimuarit besojne me shume se Shqiptaret qe jetojne ne Greqi duhet ta njohin gjuhen Shqipe.

Fjalia tjeter ishte “Shmangem te flas Shqip ne vende publike” me te cilen gjithsej 59/144 pjesmares (40.9% !!), 23/48 (47.9%) nxenes, 16/48 (33.3%) 20-30 vjec, 20/48 (41.7%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen, ndersa 63/144 (43.8%) pjesemares, 14/48 (29.2%) nxenes, 27/48 (56.3%) 20-30 vjec, 22/48 (45.8%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 21/144 (14.6%) pjesemares, 9/48 (18.8%) nxenes, 5/48 (10.4%) 20-30 vjec, 6/48 (12.5%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Nega grupi i nxeneseve femrat, dhe at ate Fillores, femrat dhe ata me arsim te larte ne grupi 20-30 vjec (!!), dhe femrat dhe me arsim te mesem ne grupi mbi 40 vjec pajtohen me shume me kete fjali. Gjithesej, femrat, ata me te arsimuar (!!) dhe me te rriturit (!!) shmangen me shume te flasin gjuhen Shqipe ne vende publike.

Fjalia ne vazhdim “Besoj se eshte me mire te tjeret te mos njohin qe jam Shqiptar” me te cilen gjithsej 32/144 (22.2%) pjesmares, 13/48 (27.1%) nxenes, 4/48 (8.3%) 20-30 vjec, 15/48 (31.3%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen, ndersa 99/144 (68.8%) pjesemares, 29/48 (60.4%) nxenes, 40/48 (83.3%) 20-30 vjec, 30/48 (62.5%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 13/144 (9%) pjesemares, 6/48 (12.5%) nxenes, 4/48 (8.3%) 20-30 vjec, 3/48 (6.3%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Nxenesit meshkuj te shkolles fillore, femrat me arsim te ulet ne grupin 20-30 vjec dhe femrat me arsim te mesem te grupit mbi 40 vjec pajtohen me shume me kete fjali. Gjithesej, femrat, ata me arsim te ulet edhe te rriturit!! nga pjesemaresit besojne me shume se eshte me mire te tjeter mos njohin qe jane Shqiptare.

Me fjaline “Shmangem te flas Shqip kur ka Shqiptare afer meje, nuk dua te me lidhin me ta” gjithsej 25/144 (17.4%) pjesmares, 8/48 (16.7%) nxenes, 7/48 (14.6%) 20-30 vjec, 10/48 (20.8% !!) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen, ndersa 107/144 (74.3%) pjesemares, 32/48 (66.7%) nxenes, 39/48 (81.3%) 20-30 vjec, 36/48 (75%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 12/144 (8.3%) pjesemares, 8/48 (167%) nxenes, 2/48 (4.2%) 20-30 vjec, 2/48 (4.2%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Nga grupi i nxeneseve, femrat dhe atat te fillores, femrat hde ata me arsim te ulet nga grupi 20-30 vjec, dhe femrat dhe ata me arsim te mesem nga gruoi mbi 40 vjec pajtohen me shume me kete fjali. Gjithesej, femrat, te rriturit!! edhe ata me arsim te ulet shmangen me shume te flasin Shqip kur ka Shqiptare afer tyre, sepse nuk duan qe ti lidhin me ta.

Fjalis me pas ishte “Shqiptaret jane pa edukate” me te cilen gjithsej 18/144 (12.5%) pjesmares, 5/48 (10.4%) nxenes, 6/48 (12.5%) 20-30 vjec, 7/48 (14.6%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen, ndersa 107/144 (74.3%) pjesemares, 36/48 (75%) nxenes, 36/48 (75%) 20-30 vjec, 35/48 (72.9%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 19/144 (13.2%) pjesemares, 7/48 (14.6%) nxenes, 6/48 (12.5%) 20-30 vjec, 6/48 (12.5%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Nga nxenesit, femrat dhe ata te Liceut, ata me arsim te ulet te grupit 20-30 vjec, dhe ata femrat me arsim te mesem te grupi mbi 40 vjec pajtohen me shume me kete fjali. Ne pergjithesi, femrat, te rriturit dhe ata me arsim te ulet mendojne me shume se Shqiptaret jane pa edukate.

Fjalia e fundit ishte “Kur me pyesin per origjinen ndjej e/i sikletosur” me te cilen gjithsej 22/144 (15.3%) pjesmares, 12/48 (25%) nxenes, 4/48 (8.3%) 20-30 vjec, 6/48 (12.5%) mbi 40 vjec, pajtohen fort ose pajtohen, ndersa 113/144 (78.5%) pjesemares, 34/48 (70.8%) nxenes, 39/48 (81.3%) 20-30 vjec, 40/48 (83.3%) mbi 40 vjec, kundershothen ose kundershtohen fort. 9/144 (6.3%) pjesemares, 2/48 (4.2%) nxenes, 5/48 (10.4%) 20-30 vjec, 2/48 (4.2%) mbi 40 vjec, ishin te pa vendosur dhe zgjodhen opsionin as pajtohem as kundershtohem.
Sipas rezultatave, nxenesit te Fillores dhe te Liceut, femrat dhe ata me te arsimuar nga grupi 20-30 vjec dhe nga grupi mbi 40 vjec pajtohen me shume me kete fjali. Gjithsej, femrat, ata me te arsimuar, dhe me te rinjte nga pjesemaresit ndjejne me shume te sikletosur kur i pyesin per origjinen.

 

Xhensila Mane
Shtator 2010
MA Disertacion
Birkbeck Universiteti Londres.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top