Albanians.gr – Η σελίδα της Αλβανικής Κοινότητας Στην Ελλάδα

Shqip

Martesat ne Ambasaden Shqiptare Ne Greqi (Procedura e plote)

Martesat

Ambasadën shqiptare mund kryhen martesa vetëm midis dy shtetasve shqiptarë.

Ambasadën shqiptare nuk kryhen martesa midis një shtetasi shqiptar dhe:

a.   një shtetasi grek

b.  një shtetasi me shtetësi te dyfishte shqiptare dhe greke

c.   një shtetasi huaj ( ndryshëm nga shtetasit grekë)

 

Këto martesa lidhen vetëm bashkitë përkatëse Greqi ose Zyrat e Gjendjes Civile Shqipëri

 

Martesa midis dy shtetasve shqiptarë:

rastin e martesës midis dy shtetasve shqiptarë ambasadë, dokumentacioni i nevojshëm për secilin nga bashkëshortët e ardhshëm është si poshtë:

a.   Çertifikatë Lindje, modeli ndërkombëtar, e legalizuar vetëm nga Prefektura përkatëse.

b.  Çertifikatë për Lidhje Martese modeli ndërkombëtar, e legalizuar vetëm nga Prefektura përkatëse.

c.   Pasaportat biometrike

d.  Dy dëshmitarë, me pasaportat ose Kartat e Identitetit. Dëshmitarët nuk duhet jenë pjesëtarë familjes ekzistuese bashkëshortëve ardhshëm.

 

Martesa lidhet brenda 90 ditëve nga data e lëshimit çertifikatave mësipërme dhe mund kryhet pranë Ambasadës shqiptare, pa qenë nevoja përtakim paraprak. Taksa e pagesës për lidhje martese është 30 Euro, shumë kjo duhet paguhet bankën Pireaus numrin e llogarisë 5053-047484-795.

Martesa midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi shqiptar ka marrë edhe nënshtesinë greke

 

Martesa midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi shqiptar me nënshtetësi greke NUK LIDHET  Ambasadë, sidoqoftë sqarojmë se procedura është si poshtë:

dy shtetasit shqiptarë duhet paraqiten personalisht Zyrën e Gjendjes Civile ku ata janë regjistruar Shqipëri, për kryer shpalljen emartesës. pamundësi paraqitjes fizike tyre pranë Zyrave Gjendes Civile Shqipëri, atëherë ata mund autorizojnë çdo person tretë Shqipëri nëpërmjet një Prokure Posaçme. Prokura mund bëhet pranë Ambasadës duke u paraqitur personalisht pranë amabasadës bashku medokumentet e mëposhtme:

1.  Pasaportën ose Kartën e Identitetit shqiptare;

2.  Fotokopje pasaportës ose Kartës Identitetit shqiptare përfaqësuesit;

3.  Faturën e bankës me vlerë 20 Euro, pagesa e cilës duhet jetë bërë paraprakisht pranë Bankës Pireaus numrin e llogarisë5053-047484-795

Periudha e shpalljes martesës është 10 ditë nga data e paraqitjes dokumentave mësipërme pranë Zyrës Gjendjes Civile.

Pas kësaj periudhe, shtetasi shqiptar paraqitet sërish pranë njëjtës Zyrës Gjendjes Civile për tërhequr dokumentet e mëposhtme:

a.   Çertifikatë Lindje, dhe

b.  Çertifikatë për Lidhje Martese, modelin ndërkombëtar.

cilat duhet legalizohen pranë:

a.Prefekturës përkatëse.

b.Ministrisë Punëve Jashtme Shqipërisë

c.Ambasadës ose Konsullatave greke Shqipëri

 

pas këto çertifikata përkthehen zyrtarisht pranë Ministrisë Punëve Jashtme greke Athinë dhe paraqiten pranë bashkisë greke ku do lidhetmartesa.

 

Theksojmë se rast lidhjes martesës bashkitë greke, shtetasi shqiptar me nënshtetësi greke nuk është nevoja tërheqë asnjë dokument ngaZyrat e Gjendjes Civile shqiptare. këtë rast ai tërheq dokumentet përkatëse shtetin grek, duke ndjekur procedurat e bashkive respektive greke.

 

Martesa midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi grek

 

rastin e martesës midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi grek (dhe JO për shtetasit shqiptarë kanë edhe nënshtetësinë greke), megjithëse martesanuk lidhet Ambasadë, sqarojmë se procedura është si poshtë:

Shtetasi shqiptar duhet paraqitet personalisht Zyrën e Gjendjes Civile ku ai është i regjistruar Shqipëri, për kryer shpalljen e martesës, dukeparaqitur dokumentet e mëposhtme:

 

a.   Çertifikatë Lindje bashkëshortit ardhshëm grek.

b.  Vërtetim vendbanimi bashkëshortit ardhshëm grek.

c.   Leje Martese (Adeia Gamou) ose Vërtetim Beqarie (Pistopoiitiko Agamias) bashkëshortit ardhshëm grek.

d.  Fotokopje e pasaportës ose e kartës identitetit bashkëshortit ardhshëm grek.

 

gjitha këto dokumente duhet jenë legalizuara nga:

 

–         Ministria e Brendshme greke

–         Ministria e Punëve Jashtme greke.

–         Ambasada Shqiptare, kundrejt pagesës prej 30 Euro për secilin dokument, shumë kjo duhet paguar pranë bankës Pireaus, numrin e llogarisë 5053-047484-795.

pamundësi paraqitjes fizike shtetasit shqiptar do martohen pranë Zyrave Gjendes Civile Shqipëri, atëherë ai mund autorizojë çdoperson tretë Shqipëri nëpërmjet një Prokure Posaçme. Prokura mund bëhet pranë Ambasadës duke u paraqitur vetë shtetasi shqiptar i cilidëshiron kryejë shpalljen e martesës Shqipëri, me pasaportën ose Kartën e Identitetit shqiptare dhe fotokopje pasaportës ose Kartës Identitetitshqiptare përfaqësuesit dëshiron caktojë.

Periudha e shpalljes martesës është 10 ditë nga data e paraqitjes dokumentave mësipërme pranë Zyrës Gjendjes Civile. Pas kësaj periudheshtetasi shqiptar paraqitet sërish pranë njëjtës Zyrës Gjendjes Civile për tërhequr dokumentet e mëposhtme:

 

a.   Çertifikatë Lindje, dhe

b.  Çertifikatë për Lidhje Martese, modelin ndërkombëtar.

cilat duhet legalizohen pranë:

d.Prefekturës përkatëse.

e.Ministrisë Punëve Jashtme Shqipërisë

f.  Ambasadës ose Konsullatave greke Shqipëri

 

pas këto çertifikata përkthehen zyrtarisht pranë Ministrisë Punëve Jashtme greke Athinë dhe paraqiten pranë bashkisë greke ku do lidhetmartesa.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top