Shqip

Leje Qëndrimi Për Arsye Të Jashtëzakonshme, Çfarë Është Dhe Si Përfitohet (Αδεια Διαμονης Για Εξερετικους Λογους)

Leje Qëndrimi Për Arsye Të Jashtëzakonshme, Çfarë Është Dhe Si Përfitohet (Άδεια Διαμονής Για Εξαιρετικους Λογούς )

Kjo leje jep mundësinë tek ata persona që tani janë pa leje qëndrimi të përfitojnë leje qëndrimi nëse përmbushin disa kritere. Minimumi është të keni 10 vite në Greqi, të keni hyrë me vizë ose të keni patur dikur leje qëndrimi (Pra të keni qenë emigrantë i ligjshëm në shtetin Grek)

Çfarë nevojitet:

Dokumentet Bazë
* Vizë hyrjeje apo vulë hyrjeje që është vendosur në pasaportë të paktën tre vjet para paraqitjes së kërkesës, apo leje qëndrimi që skaduar apo një dokument që të vërtetojë qëndrimin dhjetëvjeçar në Greqi.

* Paravolo 300 euro

 

Dokumente që vërtetojnë lidhjet me Greqinë, si:

* Vërtetim se ka ndjekur mësime për gjuhën greke,

* Dëftesë se ka mbaruar një shkollë greke, të nivelit të parë apo të dytë arsimor grek,

* Leje të mëparshme qëndrimi,

* Kopje të deklaratave tatimore të viteve të mëparshme

* Kopje të siguracionit në ente siguracione greke të nivelit primar

* Dëshmi të ekzistencës së lidhjeve farefisnore me qytetar grek apo homogjen

* Dëshmi se ka studiuar në institucionet arsimore të vendit

* Fatura të veprimeve bankare

* Akte noterie që janë nënshkruar në prani të të interesuarit

Si dokumente që përllogaritin saktësisht qëndrimin dhjetëvjeçar në Greqi konsiderohen:

* Dokumente që dëshmojnë se ka ndjekur mësimet në një institucion publik arsimor në Greqi,

* Aplikime për marrjen e një titulli të përkohshëm apo të përhershëm qëndrimi apo regjimin e mbrojtjes ndërkombëtare,

* Kopje të vendimeve refuzuese ndaj kërkesave për marrjen fillestare apo rinovimin e lejes së qëndrimit,

* Tituj të mëparshëm të qëndrimit provizor, pavarësisht autoritetit që e ka lëshuar atë,

*Kopje të deklaratave tatimore të viteve të mëparshme,

*Kopje të regjistrimit të niptit fiskal (AFM),

* Kopje të siguracionit në ente siguracione greke të nivelit primar

* Fatura të elektrikut, telefonit, ujësjellësit apo telefonisë celulare në emër të të interesuarit,

* Fatura nga institucione bankare (banka)

* Fatura të dërgesës së remitancave në vendin e origjinës, remitanca të kryera përmes bankave, kompanive të transfertave të parave, që kontrollohen sipas ligjit nga Banka e Greqisë,

* Vërtetim se kanë ndjekur kurse për mësimin e gjuhës greke

* Vendime gjyqësore,

* Vendime për dëbimin administrativ (diikitis apelasi), që nuk janë ekzekutuar,

* Fotokopje pasaportash më të vjetra (të gjitha faqet),

* Akte të mëparshme të gjendjes civile,

* Vërtetime për shtrim në spitale shtetërore,

* Akte noterie që janë nënshkruar në prani të të interesuarit

* Njoftim zyrtar ku t’i bëhet me dije se duhet të largohet nga vendi.

 

MË POSHTË PO VENDOSIM TË NJËTJIN ARTIKULL NË GREQISHT:

 

Γ1) Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους – Παρέχεται πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου – Άρθρο 19

Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

• Θεώρηση (visa) ή άδεια (σφραγίδα) εισόδου στη χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή προηγούμενη άδεια διαμονής η ισχύς της οποίας έχει λήξει ή έγγραφα που πιστοποιούν δεκαετή συνεχή διαμονή στη χώρα.
• Παράβολο ύψους 300 ευρώ
• Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα, όπως,
α) βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
β) τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
γ) προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών
δ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών
ε) αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης
στ) αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλληνα πολίτη ή ομογενή
ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας
η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών
θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του
αιτούντος
Ως έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η δεκαετής διαμονή στη χώρα, ορίζονται τα εξής:
• Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα
• αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας
• αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής
• προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους
• αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών
• αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ
• αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης
• βιβλιάρια υγείας
• λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος
• λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων
• αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το ν. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας
• βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας
• δικαστικές αποφάσεις
• αποφάσεις διοικητικής απέλασης οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί
• αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες)
• δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων
• αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
• συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος
• απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό τμήμα
• υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα

 

[maxbutton id=”1″]

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top