Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.)

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου  Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.)

Αφορά ομογενείς αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο.

Δικαιολογητικά
(1) Αίτηση πολιτογράφησης, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αιτούντος. Η εν λόγω αίτηση συμπληρώνεται (με ελληνικούς χαρακτήρες) σε όλα τα πεδία της και υπογράφεται από  τον ίδιο τον αιτούντα.

(2) Μια έγχρωμη φωτογραφία (πρόσφατης έκδοσης)

(3) Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

(4) Ακριβές αντίγραφο Ε.Δ.Τ.Ο.

(5) Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος ή άλλο  ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας της πρώτης Ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.

(6) Παράβολο, με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α΄ ύψους εκατό (100) ευρώ τόσο για την υποβολή της αρχικής αίτησης όσο και για την εκ νέου υποβολή αίτησης, μετά από  τυχόν έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.

(7) Πιστοποιητικό γάμου για αιτούσες οι οποίες είναι έγγαμες και μετά τη τέλεση του γάμου αποκτούν το επώνυμο του συζύγου τους, από το οποίο να προκύπτει το επώνυμο που φέρουν πριν και μετά το γάμο.

(8) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για αιτούντες που είναι γονείς ανήλικων και άγαμων  τέκνων τα οποία βάσει του άρθρου 11 του 3284/2004, με την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας των γονέων τους γίνονται Έλληνες πολίτες χωρίς άλλη διατύπωση.
Διευκρινίζεται ότι:

  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί  του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης  αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, Γεωργία φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης,  φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου  Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή  την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
  • Τα πιστοποιητικά γέννησης πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης  του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά  γραφεία.

Εξαιρέσεις:

Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησής του.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top