Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος

Αλλοδαπού που είναι κάτοχος οποιουδήποτε τύπου οριστικού τίτλου διαμονής
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί
σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος
Αφορά υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας διαμονής, πενταετούς διάρκειας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.150/2006.
Δικαιολογητικά
(1) Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον
αλλοδαπό που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας στο Δήμο της μόνιμης διαμονής του και
υπογράφεται ενώπιον του Δημάρχου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν αντιδημάρχου ή
υπαλλήλου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.
(2) Αίτηση πολιτογράφησης, η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών και υποβάλλεται στην
αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία υπάγεται ο Δήμος
μόνιμης διαμονής του αιτούντος. Η εν λόγω αίτηση συμπληρώνεται (με ελληνικούς χαρακτήρες)
σε όλα τα πεδία της και υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα.
(3) Μία έγχρωμη φωτογραφία(πρόσφατης έκδοσης)
(4) Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού
ταυτοπροσωπίας.
(5) Ακριβές αντίγραφο άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, που χορηγείται με βάση τις
διατάξεις του π.δ. 150/2006.
(6) Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη
νομοθεσία της Χώρας της πρώτης Ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
Διευκρινίζεται ότι:
 Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της
Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια
αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις
αυτών
 Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση
της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ.
Αλβανία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως
προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο
πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία
 Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση
της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή
του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του
αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο
και όχι σε φωτοτυπία
 Τα πιστοποιητικά γέννησης πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική
υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική
αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από
πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.
Εξαιρέσεις:
 Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική
πράξη γέννησής του.
 Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο (λόγω ιδιαίτερων
συνθηκών ή καταστάσεων στη Χώρα προέλευσης οι οποίες επιβεβαιώνονται από το
Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών), αρκεί η ισχύουσα άδεια διαμονής που χορηγείται
στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις της
παραγράφου 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 84 του ν. 3386/ 2005, όπως αντικαταστάθηκαν με
το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 3907/2011.
(7) Ακριβές αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συζύγου του ή του γονέα του. Σε περίπτωση
έλλειψης των ανωτέρω, υποβάλλεται από τον αιτούντα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στηνοποία θα αναγράφεται ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην Εφορία καθώς και τους λόγους μη
υποβολής της.
(8) Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
(9) Παράβολο, με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α΄, ύψους επτακοσίων (700)
ευρώ για την υποβολή της αρχικής αίτησης ή διακοσίων (200) ευρώ για την εκ νέου υποβολή
αίτησης, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top