ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής που έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης

Κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του, ο οποίος έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης

Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν αυτό έχει λήξει
·         Οριστικό τίτλος διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του, ο οποίος έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης (Οι παραδεκτοί τίτλοι διαμονής αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 28/2015)

·         Παράβολο ύψους 300 ευρώ

Έγγραφα που πιστοποιούν την διατήρηση δεσμών με τη χώρα, μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως,
α) βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,

β) τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της  αρχής έκδοσης αυτών

δ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών

ε) αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης

στ) αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλληνα πολίτη ή ομογενή

ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας

η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών

θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του  αιτούντος

·         Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή

Έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή

Αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top