Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Ιθαγένεια Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δικαιολογητικά

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αποκτούν παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς είτε 9 τάξεις ελληνικού δημοσίου σχολείου (δημοτικό-γυμνάσιο), είτε έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 6 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο-λύκειο) Διαβάστε εδώ Κτίση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

[maxbutton id=”5″]

 

Για την κατάθεση  αίτησης  με αυτήν την κατηγορία απαιτείται και  Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε 9 τάξεις (δημοτικό-γυμνάσιο), είτε 6 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ελληνικού δημοσίου σχολείου, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/σης Εκπαίδευσης. Διαβάστε εδώ τα δικαιολογητικά Δικαιολογητικά Κτίσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης χορηγεί μόνο τη Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να δώσει διευκρινίσεις μόνο σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση αυτή για την οποία είναι αρμόδια. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, διευκρινίσεις δίνουν οι υπηρεσίες έκδοσής τους και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Για να χορηγηθεί η Βεβαίωση από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  •  Αίτηση συμπληρωμένη- Κατεβάστε εδώ aitisi_ithageneia
  • Φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησης, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης του αλλοδαπού, που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης στα ελληνικά, από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας.
  • Βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από τις σχολικές μονάδες φοίτησης του μαθητή.
  • Εξουσιοδότηση, όταν η κατάθεση δεν γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Τα στοιχεία του μαθητή στις βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης στα σχολεία πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτει.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top