Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Ιθαγένεια για τα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών. Κατηγορίες

Ο νόμος Ν4332 από της 9 Ιουλίου είναι νόμος του Κράτους.  Βάση του Ν4332 δικαίωμα στην ιθαγένεια έχουν οι εξής κατηγορίες

Α) Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα (Αρθρο 1 Α) 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟFACEBOOK 

Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεµελιώνει δικαίωµα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Της εγγραφής του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης
β) Της προηγούµενης συνεχούς νόµιµης διαµονής του ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συµπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαµονής, το δικαίωµα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεµελιώνεται µε τη συµπλήρωση δεκαετούς συνεχούς νόµιµης διαµονής του γονέα.

γ) Της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κατοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης

  • άδειας επί μακρόν διαμένοντος
  • άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας
  • άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας
  • εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε
  • τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας
  • ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
  • άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς
  • άδειας διαμονής  μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.

Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας  για αυτήν την κατηγορία  υποβάλλεται κοινή δήλωση−αίτηση από τους γονείς του τέκνου.Η δήλωση−αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των αιτούντων.

Αν η δήλωση−αίτηση δεν δεν υποβλήθηκε από τους γονείς του τέκνου ή από τον ανήλικο αλλοδαπό, αν ο αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα έχει δικαίωμα να  υποβάλλει τη σχετική δήλωση μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

Για την υποβολή των προβλεπόμενων  δηλώσεων−αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Β) Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα (Αρθρο 1Β)

1.Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα θεµελιώνει δικαίωµα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσµετράται.

2.Αλλοδαπός που κατοικεί µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τµήµατος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεµελιώνει δικαίωµα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Η δήλωση-αίτηση της παραγράφου 3 υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία αποφοίτησης από Τµήµα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Η δήλωση−αίτηση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά  υποβάλλεται από τον ίδιο τον αλλοδαπό στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των αιτούντων

Αν η δήλωση−αίτηση (για την περίπτωση 1) δεν υποβλήθηκε από τον ανήλικο αλλοδαπό, αν ο αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα έχει δικαίωμα να υποβάλλει τη σχετική δήλωση μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

Για την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων−αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου πληρούν τις προϋποθέσεις  της κατηγορίας Β και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορηγείται προθεσµία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση-αίτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ Όσον αφορά τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με τον προηγούμενο νόμο (3838-Νόμος Ραγκούση ) ο νέος νόμος προβλέπει ότι αυτές οι αιτήσεις θα επανεξεταστούν υπό τiς προϋποθέσεις των προβλεπόμενων στον νέο νόμο. Οι αλλοδαποί που έχουν κάνει αίτηση για την απόκτηση της ιθαγένειας υπ τον προηγούμενο νόμο δεν θα χρειαστούν να κάνουν άλλες διαδικασίες ή να πληρώσουν παράβολο. Οι αιτήσεις του προηγούμενου νόμου θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

 

Αν θέλετε να διαβάσετε αναλυτικότερα τον νέο νόμο μπορείτε να το διαβάσετε στο παρακάτω λινκ

Ν. 433215 ΦΕΚ Α 76

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top