ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η στάση των Αλβανών που διαμένουν στην Ελλάδα απέναντι στη Γλώσσα τους

  Αυτή η έρευνα έχει ως στόχο να εξερευνήσει τη γλωσσική συμπεριφορά των δίγλωσσων Αλβανών, ένα γκρουπ μεταναστών στην Αθήνα, απέναντι στη μητρική τους γλώσσα, και να συνδέσει αυτή τους τη συμπεριφορά με το φύλο

  Αυτή η έρευνα έχει ως στόχο να εξερευνήσει τη γλωσσική συμπεριφορά των δίγλωσσων Αλβανών, ένα γκρουπ μεταναστών στην Αθήνα, απέναντι στη μητρική τους γλώσσα, και να συνδέσει αυτή τους τη συμπεριφορά με το φύλο

, την ηλικία και την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα η μελέτη αυτή περιλαμβάνει 144 συμμετέχοντες κατηγοριοποιημένους σε 3 ομάδες, μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, ενηλίκους 20-30 ετών, και ενηλίκους πάνω από 40 ετών, και στοχεύει να εξετάσει αν οι άντρες ή οι γυναίκες, οι άνθρωποι νεαρής ή μεγάλης ηλικίας, και αν οι πιο μορφωμένοι σε αντίθεση με τους λιγότερο μορφωμένους, είναι πιο θετικά διατεθειμένοι απέναντι στην Αλβανική γλώσσα.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη στάση αυτών των Αλβανών απέναντι στη γλώσσα τους, συγκεκριμένα η γλωσσική τους ικανότητα, η επαφή με την Αλβανική γλώσσα, το γενικό πρότυπο χρήσης της γλώσσας, και κυρίως οι πεποιθήσεις και τα συναισθήματα τους απέναντι στην ίδια τη γλώσσα αλλά και τους ομιλητές της, προέρχονται από δυο πηγές: τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα έχει μετατραπεί από μία χώρα με μεταναστευτικό παρελθόν σε μια χώρα που δέχεται μετανάστες. Τον Αύγουστο του 2009, το ευρωπαϊκό δίκτυο μετανάστευσης δήλωσε ότι “μέχρι τον Αύγουστο του 2008, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών στην Ελλάδα υπερέβαινε το ένα εκατομμύριο …” Η έρευνα της Eurostat για το έτος 2008 αναφέρει 906.000 μετανάστες, δηλαδή, 8,1% του συνολικού πληθυσμού. Από αυτούς 906.000 μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα, 577.000 προέρχονται από την Αλβανία (63% των μεταναστών). Επιπλέον, σύμφωνα με καθηγητή κ.Λιανό  «τον Απρίλιο του 2008, ο αριθμός των παράνομων μεταναστών κυμαινόταν σε 172,250 με 209,402. Σε γενικές γραμμές, υποστηρίζεται ότι η μεγαλύτερη συσσώρευση των μεταναστών από χώρες του τρίτου κόσμου (μη κοινοτικές χώρες) παρατηρείται στο Δήμο της Αθήνας.

 

Παρά τον αριθμό των μεταναστών στην Ελλάδα, υπάρχει ελάχιστη έρευνα σχετική με αυτούς, κυρίως σε κοινωνιολογική βάση. Έτσι, υπάρχουν πολλά ερευνητικά πεδία που χρειάζονται μελέτη σε αυτό το πλαίσιο.
Το γεγονός ότι είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους ενίσχυσε την επιθυμία μου, αλλά και με βοήθησε να επιλέξω την συγκεκριμένη ομάδα για την έρευνα. Αργότερα, ανακάλυψα ότι, όσον αφορά τη γλωσσολογική έρευνα σχετικά με την αλβανική ομάδα, υπάρχει μόνο μία μελέτη με τίτλο «Ευαισθητοποίηση για τη Διγλωσσία στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο (Raising Bilingual Awareness in Greek Primary School)», η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους καθηγητές στην προσπάθειά τους για την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις δίγλωσσες και πολύγλωσσες τάξεις τους, και η οποία αφορά έμμεσα τους Αλβανούς μαθητές.

Αυτό σε συνδυασμό με την περιέργειά μου για τη συμπεριφορά της κυρίαρχης ομάδας μεταναστών στην Ελλάδα, όσο και στην Αθήνα, με βοήθησε να επιλέξω το θέμα μου. Στην πραγματικότητα, ως φοιτήτρια της Γλωσσολογίας κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών μου σπουδών στην Αθήνα, παρατηρούσα τη γλωσσική συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω μου και κυρίως τη συμπεριφορά των μεταναστών προς τη γλώσσα τους

Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι οι Αλβανοί, αν και όχι όλοι, αλλά η πλειοψηφία τους, ήταν οι μόνοι μετανάστες στην Αθήνα που δεν χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα τους όταν συναντιόντουσαν μεταξύ τους. Ένιωθα άσχημα με αυτή τη στάση. Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν ήμουν περήφανος για τους Αλβανούς συμμαθητές μου και τους συνομηλίκους σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που προσπαθούσαν να αποκρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα (και πάλι η πλειοψηφία αυτών).

Πάντα προσπαθούσα να καταλάβω αν η συμπεριφορά αυτή είχε σχέση με το φύλο, την ηλικία, ή ακόμη και την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, επέλεξα να μελετήσω τη στάση των Αλβανών απέναντι στη μητρική τους γλώσσα, το οποίο νομίζω ότι είναι συνδεδεμένο τόσο με το φαινόμενο της διγλωσσίας / πολυγλωσσίας όσο και με τη διατήρηση της μητρικής γλώσσας. Συνεπώς, στόχος μου σε αυτή την έρευνα ήταν να παρατηρήσω αν η ηλικία, το φύλο και η εκπαίδευση σχετίζονται με τη στάση των Αλβανών απέναντι στη μητρική  τους γλώσσα, με τη χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

Συνολικά, είχα σκοπό να διερευνήσω κατά πόσον το φύλο είναι σημαντικό για τη στάση και αν άντρες ή οι γυναίκες από τους συμμετέχοντες είναι πιο θετικοί απέναντι στην αλβανική γλώσσα. Επίσης, αν η ηλικία παίζει ρόλο στην συμπεριφορά, και αν ναι ποιο εύρος ηλικίας είναι πιο θετικό; Τέλος, αν η εκπαίδευση  των συμμετεχόντων Αλβανών σχετίζεται με την στάση τους απέναντι στη μητρική τους γλώσσα;

Στην αρχή της έρευνας υπέθετα ότι οι άντρες είχαν μια πιο θετική στάση απέναντι στη γλώσσα απ’ ότι οι γυναίκες, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας απ’ ότι οι νέοι, και τέλος οι πιο μορφωμένοι απ’ ότι οι λιγότεροι μορφωμένοι.
Το δείγμα μου είναι σχετικά αντιπροσωπευτικό των Αλβανών που διαμένουν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες είναι μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής  τάξης, έχουν επαφές με τον τόπο καταγωγής τους(λόγω την γειτνίασης των δύο χωρών, οι περισσότεροι Αλβανοί επισκέπτονται τη χώρα καταγωγής τους κάθε χρόνο), έχουν συγγενείς και φίλους στην Αθήνα ή στην περιοχή τους.

Παρ’ όλα αυτά, οι εξαρτημένες μεταβλητές, ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, καθόρισαν την επιλογή του δείγματος,
Έτσι, το δείγμα μου αποτελείται από 144 μέλη, 72 γυναίκες, 72 άντρες, οι οποίοι ήταν χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες, μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, του ενηλίκους 20-30 ετών, και τους ενηλίκους πάνω από 40 ετών. Οι ενήλικες ήταν χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη εκπαίδευσή τους, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Όλοι οι συμμετέχοντες ζουν στην Αθήνα, και σε περιοχές που οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να μένουν. Όλοι είχαν και τους δύο γονείς τους από την Αλβανία, και συγγενείς είτε στην περιοχή τους είτε στην Αθήνα, τους οποίους συναντούν συχνά. Όλοι είχαν επαφές με τον τόπο καταγωγής. Και τέλος, όλοι διαμένουν στην Ελλάδα τουλάχιστον τα πέντε τελευταία χρόνια.

 

Xhensila Mane
MA Disertacion
Birkbeck Universiteti Londres.

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top