Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

Δικαιούχοι άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Εγκύκλιος αριθ. 13/2017 για τον ανακαθορισμό αρχών έκδοσης αδειών διαμονής «εξαιρετικών λόγων από το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι Δικαιούχοι άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους είναι:

Α΄ Επαναφορά στη νομιμότητα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής, ο οποίος έχει λήξει και είχε χορηγηθεί από τις αρμόδιες Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, από την Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, από τις αρμόδιες αρχές της ΕΛ.ΑΣ. ή της Υπηρεσίας Ασύλου {ΕΔΤΟ, άδειες διαμονής, άδειες διαμονής δικαιούχων διεθνούς προστασίας (αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, επικουρική προστασία, άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους)}. Η αρμοδιότητα για την παραλαβή και την εξέταση των αιτήσεων ανήκει στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ήδη από την έναρξη ισχύος του ν.4332/2015.

Προϋποθέσεις

Τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται μόνο εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασής τους. Δηλαδή μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πλην των γενικών προϋποθέσεων (διαβατήριο ή έγγραφα που στοιχειοθετούν διαπιστωμένη αντικειμενική ή προσωρινή αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο και παράβολο) προσκομίζει:

α) φωτοαντίγραφο οριστικού τίτλου διαμονής, η ισχύς του οποίου έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης και έγγραφα που στοιχειοθετούν την ύπαρξη δεσμών με τη Χώρα ή φωτοαντίγραφα οριστικών τίτλων διαμονής η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε πέντε έτη κατά την τελευταία δεκαετία και

β) ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης.

Βεβαίωση κατάθεσης (τύπου Α΄)
Στα πρόσωπα που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 7 του άρθρου 8 του ν.4251/14. Ως προς τα έγγραφα που στοιχειοθετούν την ύπαρξη δεσμών με τη Χώρα, τα οποία αποτελούν απαραίτητο δικαιολογητικό στην περίπτωση της ύπαρξης ενός οριστικού τίτλου διαμονής που έληξε κατά την τελευταία δεκαετία, θεωρείται ότι κατ’ αρχάς πληρούται η τυπική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης όταν προσκομίζεται τουλάχιστον ένα σχετικό έγγραφο.

Β. Μακρόχρονη διαμονή

Πέραν των ανωτέρω, δικαίωμα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, παρέχεται στους πολίτες τρίτων χωρών που αν και δεν κατείχαν κατά την τελευταία δεκαετία οριστικό τίτλο διαμονής, αποδεικνύουν μακρόχρονη διαμονή και ισχυρούς δεσμούς με τη Χώρα. Η αρμοδιότητα για την παραλαβή και εξέταση της εν λόγω κατηγορίας πολιτών τρίτων χωρών μεταφέρεται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Προϋποθέσεις

Τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται μόνο εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης τους. Δηλαδή μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πλην των οριζόντιων δικαιολογητικών (διαβατήριο ή έγγραφα που στοιχειοθετούν διαπιστωμένη αντικειμενική ή προσωρινή αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο και παράβολο)

προσκομίζει:

α) θεώρηση εισόδου που έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή του σχετικού αιτήματος ή έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, που καταδεικνύουν συνεχή, χωρίς διακοπή, επταετή διαμονή στην Ελλάδα και

β) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top