ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ 2017): Αναλυτικός οδηγός για την αίτηση στο keaprogram

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ 2017): Αναλυτικός οδηγός για την αίτηση στο keaprogram

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Αναλυτικός οδηγός για την αίτηση στο keaprogram – Εκδόθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής (Οδηγός) καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρυθμίζουν την υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, του οποίου ο εκτελεστικός φορέας είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ), μέσω της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το Κ.Ε.Α. είναι στην ουσία μία σύμβαση μεταξύ του Κράτους και του πολίτη, επομένως αντανακλά μια πιο ενεργή προσέγγιση της κοινωνικής πρόνοιας από τη μεριά του Κράτους, αλλά και των πολιτών.

 

Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες: –    Εισοδηματική ενίσχυση: Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό. –    Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης: Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, θα διασυνδέονται με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος. –

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παροχές αυτές δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του ωφελούμενου νοικοκυριού. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, –      Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων. –      Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης. –      Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας. –      Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους. –      Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.  –      Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.  –      Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., επισκέπτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμένη ημερομηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: Οι δικαιούχοι, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:         Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.

Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.         Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.         Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.         Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

 

Οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης. Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν, μπορούν να παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες ανάλογα με τις δεξιότητες τους και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων έκαστου Δήμου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.

 

Οδηγός εφαρμογής & Συχνές ερωτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης α) Μονογονεϊκή Οικογένεια 1. Μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται σύμφωνα με την ΚΥΑ εκείνη στην οποία ένας μόνο γονέας ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ανήλικων τέκνων. Η μονογονεϊκότητα ισχύει μόνο για ανήλικα παιδιά ή και για ενήλικα έως 25 χρονών που σπουδάζουν; Για τους σκοπούς του προγράμματος, η μονογονεϊκότητα ισχύει μόνο για τα ανήλικα παιδιά.

Τα ενήλικα έως 25 που σπουδάζουν, θα λάβουν έτσι κι αλλιώς το ποσό που αντιστοιχεί για τα ενήλικα μέλη. 2. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας που φιλοξενείται από τους γονείς της μπορεί να υποβάλει μόνη της αίτηση για ΚΕΑ (η μητέρα διαθέτει απόφαση προσωρινής επιμέλειας των παιδιών & κατάθεση αγωγής για διαζύγιο που θα εκδικαστεί μελλοντικά); Όχι, όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση. β) Σε διάσταση 3. Περίπτωση αιτούσας η οποία δηλώνει ότι είναι σε διάσταση στα λόγια χωρίς να υπάρχει κανένα έγγραφο (αίτηση κλπ). Δεν έχουν προβεί σε καμιά ενέργεια διαζυγίου.

 

Όμως, προσκομίζει φορολογική δήλωση Ε1 έτους 2015 στην οποία εμφανίζεται μόνο αυτή και όχι ο σύζυγος (κάνει χωριστή φορολογική δήλωση), το ίδιο εμφανίζει και η εφαρμογή του ΚΕΑ στο πεδίο σύνθεση νοικοκυριού. Στη περίπτωση αυτή χρειάζεται κάποιο αποδεικτικό ή όχι ώστε στο πεδίο οικογενειακή κατάσταση που είναι κενό να επιλεγεί ότι είναι σε διάσταση; Δεν αρκεί η χωριστή φορολογική δήλωση.

Χρειάζεται κάποια τεκμηρίωση, όπως πχ τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση διάστασης ή δικαστική απόφαση λύσης του συμφώνου συμβίωσης, ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας παιδιών, ή πρόσφατη αίτηση διαζυγίου για τη διάσταση, ή αποδεικτικά που τεκμηριώνουν ότι οι σύζυγοι δεν συνοικούν (μισθωτήρια συμβόλαια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ), ή άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι το άτομο δεν αποτελεί μέλος του νοικοκυριού. Απλές υπεύθυνες δηλώσεις ή ένορκες βεβαιώσεις δεν αρκούν. 4.

Ζευγάρι που είχε υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση το 2015. Το Μάρτιο του 2016 βρίσκονται σε διάσταση χωρίς κάποιο αποδεικτικό στοιχείο (έχει επιληφθεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας). Η σύζυγος νοίκιασε σπίτι. Ποιος δικαιούται να υποβάλει δήλωση στο ΚΕΑ (και οι δύο ή κανένας) και με ποια δικαιολογητικά; Αν δεν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη δεν μπορούν να κάνουν κοινή αίτηση για το ΚΕΑ. Χρειάζεται τεκμηρίωση της διάστασης παρόλα αυτά, έστω και μια βεβαίωση από την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας που έχει επιληφθεί. γ) Φυλακισμένοι 5. Ο πατέρας φιλοξενεί τις κόρες του, ωστόσο είναι κρατούμενος, εμείς σε πρώτη φάση τους είπαμε να κάνει την αίτηση η μητέρα τους, ωστόσο μπήκαμε στην πλατφόρμα και είδαμε ότι φαίνεται και εκείνος κανονικά ως δικαιούχος.

 

Τι θα κάνουμε; Θα τον εξαιρέσουμε; Με ποιον τρόπο; Ποιος θα κάνει την αίτηση. Θα τον εξαιρέσετε και την αίτηση θα την κάνει η μητέρα. 6. Όταν η σύζυγος υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση με το σύζυγο που βρίσκεται στη φυλακή και έχουν ένα γιο φαντάρο, τότε αυτή προσέρχεται και υποβάλλει αίτηση για το ΚΕΑ μόνο για τον εαυτό της και το γιο της και μας προσκομίζει κάποιο αποδεικτικό (βεβαίωση από τη φυλακή) για το σύζυγο; Εφόσον ο γιός είναι φαντάρος, δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην αίτηση ως μέλος του νοικοκυριού. Η γυναίκα αυτή θα υποβάλλει αίτηση μόνο για τον εαυτό της. δ) Περιπτώσεις Φιλοξενίας 7. Αιτήσεις όταν υπάρχει φιλοξενία γίνονται μόνο από το Δήμο ή και από το ΚΕΠ; Αιτήσεις όταν υπάρχει φιλοξενία γίνονται και από το Δήμο και από το ΚΕΠ.

 

Ωστόσο, σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού/ων που να τεκμηριώνει οποιοδήποτε στοιχείο δεν προκύπτει από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, αυτό/ά προσκομίζεται/ονται αποκλειστικά στους Δήμους (τα ΚΕΠ δεν παραλαμβάνουν δικαιολογητικά). 8. Αν έχει δηλώσει μόνο ο ένας ότι φιλοξενείται και αυτός που τον φιλοξενεί δεν το έχει δηλώσει συνεχίζουμε την αίτηση; Ναι. Σε περίπτωση που η φιλοξενία έχει δηλωθεί στο Ε1 του φιλοξενούμενου και υπάρχει και υπογεγραμμένο έντυπο συναίνεσης, η αίτηση συνεχίζεται κανονικά. Παραχώρηση 9. Αν κάποιος δηλώνει φιλοξενία ενώ αποδεδειγμένα είναι παραχώρηση και το επιβεβαιώσουμε ότι είναι ξεχωριστή κατοικία παρεμβαίνουμε και το αλλάζουμε; Αν προσκομίσει δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την παραχώρηση, τότε υπάρχει η δυνατότητα της συγκεκριμένης αλλαγής στην αίτηση.

 

Σημειώνεται ωστόσο, ότι αυτή η αλλαγή θα πρέπει να απεικονίζεται στο επόμενο Ε1, σε διαφορετική περίπτωση ο δικαιούχος υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ, περί διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης. 10. Έχουμε περιπτώσεις φιλοξενίας σε διαφορετική στέγη όπως :α) Διαζευγμένο ζευγάρι, ο σύζυγος «φιλοξενεί» σε άλλο σπίτι την πρώην σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά, μπορεί να κάνει η σύζυγος αίτηση εφόσον είναι σε διαφορετική στέγη;β) Η μητέρα μένει μόνιμα Λαμία, ενώ την κόρη την φιλοξενεί σε σπίτι στο Δήμο Φυλής, μπορεί η κόρη να κάνει αίτηση; Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποτελεί φιλοξενία, η οποία πιθανότατα δηλώνεται εξαιτίας φορολογικών κινήτρων.

 

Δεν προκύπτει πουθενά από την ΚΥΑ του προγράμματος ότι αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να αποκλειστούν. Αντίθετα, μπορούν προσκομίζοντας τα πρόσφορα δικαιολογητικά να τεκμηριώσουν την τρέχουσα κατάσταση τους. Πρέπει ωστόσο, να γίνεται ξεκάθαρο στους πολίτες, ότι οι όποιες αλλαγές δηλωθούν στην αίτηση του ΚΕΑ (σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση) θα πρέπει να αποτυπώνονται και στην επόμενη φορολογική δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν τα χρήματα που καταβλήθηκαν και το νοικοκυριό δεν θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ για ένα έτος. 11.

 

Έχει γίνει αίτηση (η οποία εγκρίθηκε) στην οποία φαίνεται ότι η γιαγιά φιλοξενεί την εγγόνα. Η γιαγιά μένει στο ισόγειο πολυκατοικίας και έχει παραχωρήσει στην εγγόνα της διαμέρισμα στον 1ο όροφο (ξεχωριστό σπίτι, ξεχωριστό ρολόι ΔΕΗ) αλλά στην φορολογική δήλωση της εγγόνας φαίνεται ότι φιλοξενείται από την γιαγιά. Τον άλλο μήνα (κατά πάσα πιθανότητα) η γιαγιάς θα εισπράξει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ την σύνταξή της. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: α) Θεωρείται ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (δεδομένου ότι στην ουσία είναι διαφορετικά νοικοκυριά). β) Όταν η γιαγιά θα εισπράξει την σύνταξή της με δεδομένο ότι τα χρήματα θα είναι αναδρομικά, μήπως θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα που θα αναλογούν σε εκείνους τους μήνες; α) Θεωρείται παραχώρηση. Μπορούν προσκομίζοντας τα πρόσφορα δικαιολογητικά να τεκμηριώσουν την τρέχουσα κατάσταση τους.

 

Πρέπει ωστόσο, να γίνεται ξεκάθαρο στους πολίτες, ότι οι όποιες αλλαγές δηλωθούν στην αίτηση του ΚΕΑ (σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση) θα πρέπει να αποτυπώνονται και στην επόμενη φορολογική δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν τα χρήματα που καταβλήθηκαν και το νοικοκυριό δεν θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ για ένα έτος, β) Όχι αυτό δε θα συμβεί. Δεν ενδιαφέρει το σε ποιους μήνες αναλογούν τα χρήματα, αλλά πότε εισπράχθηκαν. 12. Γιος παντρεμένος, ζει στα Άνω Λιόσια (Δ. Φυλής). Φιλοξενεί τους γονείς του στο πατρικό του στο Καματερό. Εάν αυτό αποτυπώνεται στο Ε1 τότε που πρέπει να απευθυνθεί ο γιος για να κάνει αίτηση (στη Φυλή ή στους Αγίους Αναργύρους Καματερό); Δεν τους φιλοξενεί. Τους το έχει παραχωρήσει. Ο γιός θα κάνει αίτηση εκεί που ζει, χωρίς να συμπεριλάβει τους γονείς που ζουν σε άλλη οικία. 13. Δημότης έχει κάνει δωρεάν παραχώρηση στον γαμπρό του το σπίτι του από 1/1/2016, δεν έχει κάνει Ε2, το ρεύμα είναι στο όνομα του δημότη και δεν θέλει να αλλάξει.

 

Μου ανέφερε ότι πήγε στον λογιστή του και του είπε να κάνει μία υπεύθυνη δήλωση ότι έχει κάνει παραχωρήσει. Του είπα ότι δεν μπορούμε να το δεχθούμε και μου είπε ότι πρέπει, γιατί είναι νόμιμο και πρέπει υποχρεωτικά να το δεχτούμε αφού η παραχώρηση έγινε από 1/1/2016. Τελικά εμείς δεχόμαστε την υπεύθυνη δήλωση του δημότη ή όχι; Υπάλληλος της ΗΔΙΚΑ μου είπε να το δεχθούμε. Τελικά τι κάνουμε; Ο Δημότης περιμένει απάντηση άμεσα για να στείλει τον γαμπρό του και να μην χάσει τον μήνα.

 

Έχουμε πει σε προηγούμενη αλληλογραφία ότι δεν δεχόμαστε υπεύθυνες δηλώσεις. Η αίτηση για το ΚΕΑ από μόνη της επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, οπότε δεν έχει νόημα να συγκεντρώνουμε κι άλλες. Ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση 14. Αν κάποιος δήλωνε φιλοξενία στο Ε1 και τώρα παρουσιάσει ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση, κάνουμε αλλαγή ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο και δεχόμαστε μόνο τα στοιχεία της δήλωσης; Αν προσκομίσει δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση, τότε υπάρχει η δυνατότητα της συγκεκριμένης αλλαγής στην αίτηση. Σημειώνεται ωστόσο, ότι αυτή η αλλαγή θα πρέπει να απεικονίζεται στο επόμενο Ε1, σε διαφορετική περίπτωση ο δικαιούχος υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ, περί διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης. Συνιδιοκτησία, επικαρπία – ψιλή κυριότητα 15. Στην περίπτωση συνιδιοκτητών. Πχ. 3 άτομα φαίνονται στο ίδιο σπίτι συνιδιοκτήτες με 33,3%. Οι δύο έχουν εισόδημα, αυτός που θέλει να κάνει αίτηση δεν έχει.

 

Έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση αφού δε θεωρείται τυπικά φιλοξενούμενος, αλλά το νοικοκυριό ως σπίτι είναι ένα; Όχι, η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη (βλ. ορισμό πολυπρόσωπου νοικοκυριού στην ΚΥΑ). 16. Τι γίνεται με την περίπτωση που μητέρα έχει την επικαρπία ακινήτου στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού και την ψιλή κυριότητα την έχουν τα δύο παιδιά της. Στο οίκημα μένει μόνο το ένα ενήλικο τέκνο, που δηλώνει ότι φιλοξενείται. Πρόκειται για μία “κλασική ” περίπτωση φιλοξενίας και ακολουθούμε τα γνωστά βήματα;

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :Η μητέρα διαμένει αλλού , όπως φαίνεται από τη δήλωση που καταθέτει με τον 2ο σύζυγο. Ακολουθείτε τα γνωστά βήματα: δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν ότι το ενήλικο τέκνο μένει μόνο του στην συγκεκριμένη οικία και αποτύπωση της κατάστασης αυτής στην επόμενη φορολογική δήλωση. Διαμονή στο εξωτερικό 17. Όταν ο δικαιούχος του σπιτιού είναι κάτοικος του εξωτερικού και φιλοξενεί στην οικία του την αδελφή του και την ανιψιά του τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; H ΔΕΗ είναι στο όνομα τις φιλοξενούμενης καθώς διαμένει στην οικία την συγκεκριμένη πάνω από 20 χρόνια.

 

Η αδερφή προσκομίζει την φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση που υποβάλλει) ή άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης και λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά της. Σε αυτή την περίπτωση (η οποία δεν αποτελεί φιλοξενία, αλλά παραχώρηση), η παραχώρηση πρέπει να αποτυπώνεται στο επόμενο Ε1 που θα υποβάλλει η αδερφή, διαφορετικά η ενίσχυση θα διακοπεί και θα αναζητηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα. 18. Στην περίπτωση που φιλοξενούμενα μέλη ενός νοικοκυριού το τελευταίο εξάμηνο (τον μήνα Μάιο) πριν την υποβολή της αίτησης μετακόμισαν στο εξωτερικό, τι δικαιολογητικά γίνονται δεκτά από την υπηρεσία μας για αυτά τα μέλη ώστε να διαγραφούν από την αίτηση του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούσας μονάδας;

 

Οποιοδήποτε πρόσφορο δικαιολογητικό αποτυπώνει την αλλαγή: έντυπο Ε1 αυτού που μετακόμισε, άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας στη χώρα που μετακόμισε, κάποιο λογαριασμό (τηλεφώνου – ρεύματος), αίτηση για συμμετοχή σε προγράμματα της χώρας που μετακόμισε και γενικότερα οτιδήποτε κρίνετε εσείς ότι τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη κατάσταση. 19. Μητέρα και γιος φιλοξενούνται σε σπίτι που ανήκει στον δεύτερο γιο ο οποίος μένει στο εξωτερικό. Εμείς μετράμε το συνολικό εισόδημα φαντάζομαι δηλ και του γιου και της μητέρας, ασχέτως που θέλει να κάνει μόνο ο γιος την αίτηση.

 

Μπορεί να κάνει μόνο ο γιος την αίτηση; Σε περίπτωση που δεν μπορεί θα την κάνει η μητέρα και για τους δυο; Δεν μπορεί να κάνει μόνο ο γιός αίτηση. Η αίτηση για το ΚΕΑ πρέπει να περιλαμβάνει όλους όσους διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Η περίπτωση που περιγράφετε δεν είναι φιλοξενία, αλλά παραχώρηση. Πρέπει να αποτυπωθεί οπωσδήποτε στην επόμενη φορολογική δήλωση. 20. Έχουμε περίπτωση ατόμου που φιλοξενείται σε οικία ζευγαριού το οποίο όμως διαμένει στο εξωτερικό, επίσης η αξία της ακίνητης περιουσίας του ζευγαριού υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο της ακίνητης περιουσίας για το ΚΕΑ. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος-«φιλοξενούμενος» να υποβάλλει αίτηση;Υποθέτω ότι τουλάχιστον θα πρέπει ο φιλοξενούμενος να έχει ένα δικαιολογητικό, π.χ. λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά του.

 

Ίσως να χρειαστεί και κοινωνική έρευνα που να αποδεικνύει ότι διαβιεί μόνος του στην οικία. Τέλος, από όσο γνωρίζω , όταν κάποιος διαμένει στο εξωτερικό και δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, αυτό φαίνεται στη ΔΟΥ. Η περίπτωση που περιγράφετε δεν είναι φιλοξενία, αλλά παραχώρηση. Μπορεί να υποβάλλει – χρειάζονται δικαιολογητικά – πρέπει οπωσδήποτε να αποτυπωθεί στην επόμενη φορολογική δήλωση.

Εξουσιοδότηση 21. Προσήλθε στην Υπηρεσία μας άτομο φιλοξενούμενο από τη μητέρα του η οποία όμως είναι κατάκοιτη και με προβλήματα άνοιας.Σ΄ αυτή την περίπτωση η αίτηση από ποιον υποβάλλεται τη στιγμή που η φιλοξενούσα δεν είναι σε θέση; Μπορεί ο φιλοξενούμενος με εξουσιοδότηση και υπογεγραμμένο το έντυπο συναίνεσης να την υποβάλλει αυτός ή απαιτείται φυσική παρουσία; Σε αυτή την περίπτωση μπορεί με την εξουσιοδότηση, το έντυπο συναίνεσης και αντίγραφο της βεβαίωσης της ασθένειας (ιδεατά και για δική σας κάλυψη) να υποβάλλει την αίτηση ο φιλοξενούμενος γιός. 22. Δεχθήκαμε αίτημα για ΚΕΑ από έναν κύριο ( τον πατέρα ) ο οποίος φιλοξενείται από τον γιο του ( που βρίσκεται στο εξωτερικό ) κι έχει πληρεξούσιο του γιου. Η αίτηση θα γίνει στο όνομα του γιου ή του πατέρα;

Το ίδιο ερώτημα προκύπτει κι όταν έχουμε εξουσιοδότηση … σε ποιανού το όνομα γίνεται η αίτηση;; Η αίτηση γίνεται μόνο για όσα άτομα διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Αυτό σημαίνει ότι ο γιός, εφόσον βρίσκεται μόνιμα το εξωτερικό, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην αίτηση. Γενικά, όταν υπάρχει εξουσιοδότηση η αίτηση γίνεται στο όνομα αυτού που εξουσιοδοτεί (και όχι αυτού που εξουσιοδοτείται).

 

Πρόσφατη φιλοξενία 23. Δικαιούχος φιλοξενεί άτομο στο σπίτι του π.χ. εδώ και μια βδομάδα και για αυτό το λόγο δεν έχει δηλωθεί στο πρόσφατο Ε1.Αυτό το άτομο το υπολογίζουμε σα μέρος του νοικοκυριού; Στη περίπτωση που αποτελεί μέρος του νοικοκυριού, πρέπει να διερευνήσουμε εάν η φιλοξενία θα είναι μόνιμη ή π.χ. για μια εβδομάδα ή για ένα μήνα; Γιατί υποθέτω ότι στην τελευταία περίπτωση, ο δικαιούχος δεν θα πρέπει να δικαιούται επίδομα τους επόμενους μήνες προσαυξημένο λόγω φιλοξενίας. Σε αυτή την περίπτωση το άτομο δεν υπολογίζεται σα μέλος του νοικοκυριού.

 

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος αναφέρεται ρητά ότι η φιλοξενία πρέπει να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση (άρθρο 2, ορισμός πολυπρόσωπου νοικοκυριού). 24. Αιτούσα με εγκεκριμένη αίτηση μπορεί να κάνει νέα αίτηση και να συμπεριλάβει αλλοδαπό ως φιλοξενούμενο, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και υπέβαλλε πρώτη φορά φορολογική δήλωση στις 28/07/2016; Μόνο αν ο αλλοδαπός έχει δηλώσει ότι φιλοξενείται στο τελευταίο Ε1. Αναφέρεται ρητά και στην ΚΥΑ ότι η φιλοξενία γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσεις που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1 του φιλοξενούμενου. Θάνατος φιλοξενούντα 25.

Έχουμε την περίπτωση κάποιων που φιλοξενούνταν το 2015, και ο ιδιοκτήτης απεβίωσε το 2016. Μπορεί ο φιλοξενούμενος να κάνει αίτηση, αφού ακόμα στο σύστημα φαίνεται ως φιλοξενούμενος; Μπορεί, αρκεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κατάσταση που περιγράφετε (ληξιαρχική πράξη θανάτου του ιδιοκτήτη) και στο επόμενο Ε1 να αποτυπώνεται η αλλαγή. 26. Έχουμε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες των σπιτιών έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια, οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν αλλάξει το καθεστώς στα φορολογικά τους ως “φιλοξενούμενοι”, ούτε έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Μπορούν να κάνουν αίτηση; Μπορούν να κάνουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τρέχουσα κατάσταση.

Σύμφωνα με τον οδηγό που δημοσιεύουν τα dikaiologitika news πρέπει να είναι σαφές ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να αποτυπώνονται στην επόμενη φορολογική δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα και ο δικαιούχος δεν θα μπορεί να ξαναυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα.

Στην επόμενη φορολογική δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναεμφανίζεται ως φιλοξενούμενος. Αμφισβήτηση φιλοξενίας από τον φιλοξενoύντα 27. Μια κυρία ξεκίνησε να κάνει την αίτηση στο σπίτι της και το σύστημα της βγάζει ότι στο σπίτι της έχει δυο φιλοξενούμενους, το όποιο δεν ισχύει. Έχει και την φορολογική δήλωση στα χέρια της. Σ αυτή την περίπτωση τι κάνουμε; Εννοώ υπάρχει δυνατότητα να ” αφαιρέσουμε ” τους φιλοξενούμενους από το σύστημα; Ως αρχή έχουμε πει ότι η απόδειξη όσων δηλώνονται στην αίτηση του ΚΕΑ βαραίνει τον πολίτη.

 

Εφόσον, υπέπεσε στην αντίληψη της αιτούσας, μέσω της αίτησης για το ΚΕΑ, ότι φιλοξενεί άτομα χωρίς να το γνωρίζει, μπορεί να μεταβεί στην οικεία ΔΟΥ, να καταγγείλει το γεγονός και να σας προσκομίσει αντίγραφο της πρωτοκολλημένης καταγγελίας της. Εναλλακτικά, γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (δικαιολογητικό) αποδεικνύει τα λεγόμενα της. 28. Σε συνέχεια της ερώτησης με τους φιλοξενούμενους, αν κάποιος πολίτης κάνει καταγγελία στη ΔΟΥ και μας τη φέρει, θα τη δεχτούμε και θα κάνουμε αποδοχή της αίτησης; Δηλ θα δεχτούμε το γεγονός ότι τελικά δεν φιλοξενεί κάποιον και άρα δεν χρειάζεται η συναίνεση; Η καταγγελία σας καλύπτει μόνο στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει άγνοια για το γεγονός ότι κάποιος άλλος ισχυρίζεται ότι φιλοξενείται στην οικία του αιτούντα. Μη αποδοχή κληρονομιάς 29. Ήρθε ένας κύριος και μας είπε ότι μένει στο σπίτι του πατέρα του ο οποίος έχει πεθάνει. Βασικά μας είπε ότι μένει στο μισό σπίτι διότι το άλλο μισό έχει μείνει στον αδελφό του (είναι 50% δικό του και 50% του αδελφού του). Δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς.

Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε. Ποιος θα κάνει αίτηση; και πως πρέπει να φαίνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη φορολογική δήλωση; Μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ μόνο από κοινού με τον αδερφό του (στην περίπτωση φυσικά που μένουν και οι δύο κάτω από την ίδια στέγη). Την αίτηση μπορεί να την υποβάλει είτε ό ένας, είτε ο άλλος (εικάζω ότι υποβάλλουν και οι δύο φορολογική δήλωση). Πρέπει να είναι σαφές ότι στην επόμενη φορολογική που θα υποβάλουν, θα έχει γίνει η αποδοχή κληρονομιάς. Άλλες περιπτώσεις φιλοξενίας 30.

Τι κάνουμε στην περίπτωση των φοιτητών γενικά; Τους βάζουμε στα φιλοξενούμενα μέλη;Σημειώνουμε εδώ ότι στους φοιτητές οι Δήμοι παρέχουν βεβαίωση μονίμου κατοικίας εφόσον ως μόνιμη κατοικία τους θεωρείται αυτή του Δήμου καταγωγής τους και όχι αυτή του Δήμου στον οποίον σπουδάζουν. Τους φοιτητές (έως 25 ετών) τους προσθέτουμε ως φιλοξενούμενους, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. ε) Άλλες περιπτώσεις σύνθεσης νοικοκυριού 31. Στη σύνθεση νοικοκυριού αιτούσας υπάρχει σύζυγος που από το Δεκέμβριο του 2014 επέστρεψε στη Ρωσία επειδή έληξε η άδεια παραμονής του.

 

Τι χρειάζεται να προσκομίσει η σύζυγος η οποία διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ώστε να τον διαγράψουμε; Ας προσκομίσει οτιδήποτε αποδεικνύει ότι διαμένει στη Ρωσία πχ κάποιο λογαριασμό (τηλεφώνου – ρεύματος), αίτηση για συμμετοχή σε προγράμματα της χώρας που μετακόμισε, ενοικιαστήριο συμβόλαιο με το όνομα του και γενικότερα οτιδήποτε κρίνετε εσείς ότι τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη κατάσταση. 4. Κριτήριο Διαμονής α) Δικαιολογητικά διαμονής 1. Στην περιοχή μας με τα δάνεια ΡΟΜΑ-παλιννοστούντων που έχουν σπίτια στην κατοχή του φαίνεται ότι φιλοξενούνται από την περιφέρεια κ.λ.π. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Και στο ίδιο σπίτι φιλοξενούνται και άλλοι. Όσο άφορα το ερώτημα που σας έθεσα είναι τα δάνεια ΡΟΜ και ΠΑΛΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ παρόλο που για τα συγκεκριμένα ακίνητα ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΚ -ΕΝΦΙΑ στο Ε1 φαίνεται ότι φιλοξενούνται (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ) τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Ποιο λαμβάνουμε ως σωστό;

Ήταν τα δάνεια ΡΟΜ που δόθηκαν για την κοινωνική ένταξη -στέγαση 2004 που ήταν εγγυητής το ελληνικό κράτος το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους παλιννοστούντες. Αρκεί η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ, που να αποτυπώνει την διεύθυνση κατοικίας, σε συνδυασμό με το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (στο οποίο θα αποτυπώνεται και η φορολογητέα αξία του ακινήτου) όπου φαίνεται η ιδιοκτησία. Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ δεν φαίνεται η ιδιοκτησία, μαζί με το λογαριασμό ΔΕΚΟ, απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης σύμφωνα με την οποία ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος του συγκεκριμένου στεγαστικού προγράμματος (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ 2004) 2. Αλλοδαποί (ΑΛΒΑΝΙΑ) προσκομίζουν διαβατήριο με ημερομηνία λήξης έτος 2018 ή 2020, δεν έχουν κάρτα – άδεια διαμονής σε ισχύ με , υποβάλλουν Φορολογική Δήλωση στην Ελλάδα. με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ, με ιδιόκτητη ή μισθωμένη οικία στον Δήμο Ασπροπύργου, δεν δηλώνουν Ακίνητη Περιουσία ή Καταθέσεις στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό

. ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχει καταργηθεί η άδεια διαμονής για με ημερομηνία λήξης, Διαμένουν ΝΟΜΙΜΑ ή εργάζονται στην Ελλάδα: Το διαβατήριο από την Αλβανία θεωρείται για την είσοδο – έξοδο από την χώρα. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με το Τμήμα Αλλοδαπών εδώ και δύο ημέρες να ενημερωθώ. Μπορείτε να μας ενημερώσετε; Κάνουμε κανονικά την αίτηση;

Για το ΚΕΑ απαιτείται νόμιμη και μόνιμη διαμονή στη χώρα (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ), άρα απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα που να το τεκμηριώνουν (ή ακόμα και αίτημα ανανέωσης αυτών). 3. Αλλοδαποί (μέλη ΕΕ-Ρουμανία- Βουλγαρία) πρέπει να έχουν υποβάλλει Φορολογική Δήλωση στην Ελλάδα και κατά δήλωσή τους την Ακίνητη Περιουσία και εισόδημα στο Εξωτερικό, μισθωμένη ή ιδιόκτητη οικία, εκδίδεται Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας από τον Δήμο Ασπροπύργου, Διαβατήριο σε ισχύ.

Δικαιούται το ΚΕΑ; Θα γίνει διασταύρωση και έλεγχος στοιχείων των παραπάνω αν κάνουν αίτηση; Και πάλι χρειάζονται νομιμοποιητικά έγγραφα για την τεκμηρίωση της νόμιμης διαμονής (Βεβαίωση εγγραφής πολίτη ΕΕ ή Άδεια μόνιμης διαμονής). β) Άστεγοι 4. Στην περίπτωση που κάποιος έμεινε άστεγος πριν ένα μήνα και θέλει να κάνει αίτηση αλλά η Κοινωνική Υπηρεσία δεν τον έχει καταγράψει πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε; Χρειάζεται βεβαίωση της αστεγίας από εσάς και κατά τα άλλα ισχύει η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και ότι γενικά προβλέπεται για την ένταξη στο πρόγραμμα. 5. Πολίτης άστεγος: όπως είναι λογικό δεν μπορεί να δηλώσει διεύθυνση.

Τί γίνεται μ’ αυτό το πεδίο; Σύμφωνα με τον οδηγό που παρουσιάζουν τα dikaiologitika news πρέπει να δηλωθεί ότι έχει δηλώσει στο Ε1. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλει Ε1 πρέπει να υποστηριχθεί προκειμένου να υποβάλλει. Ακόμα και εκπρόθεσμα να την υποβάλλει, εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής προστίμου. 6. Σε αθίγγανους κυρίως στη φορολογική δήλωση στο πεδίο για τη φιλοξενία δηλώνουν διάφοροι φορολογούμενοι με ΑΦΜ 00000000. Πως θα τους δηλώνουμε αυτούς; Ως άστεγους; Δεν είναι όμως άστεγοι κι ούτε μπορεί να γίνει κοινωνική έρευνα διότι η υπηρεσία μας τώρα έχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Δηλ το πρόβλημα είναι τι ιδιοκτησιακό καθεστώς θα δηλώνουμε διότι αυτοί μένουν σε παράγκες καταυλισμούς κλπ Αν διαμένουν σε παράγκες ή καταυλισμούς, εντάσσονται στην κατηγορία των αστέγων, οπότε αναγκαστικά χρειάζεται βεβαίωση από το Δήμο. 7. Στον Δήμο μας από το 1995 υπάρχει ένας χώρος στον οποίο βρίσκονται container (περίπου 90) τα οποία είχαν παραχωρηθεί μετά από τον σεισμό του 1995 με παραχωρητήρια που είχαν ισχύ για ένα εξάμηνο. Έκτοτε μένουν χωρίς νόμιμα δικαιολογητικά α.

Για τα άτομα αυτά εάν δηλώσουν παραχώρηση πως θα διασταυρωθεί καθώς οι περισσότεροι είναι χωρίς εισοδήματα. β. Τι άλλο πρέπει να ζητήσουμε Αυτές οι περιπτώσεις εντάσσονται στην κατηγορία των αστέγων, όπως έχουν περιγραφεί στην ΚΥΑ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια βεβαίωση από εσάς ότι διαμένουν σε container και κατά τα άλλα ισχύει η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και ότι γενικά προβλέπεται για την ένταξη στο πρόγραμμα. 8. Αθίγγανη στη φορολογική της δήλωση δηλώνει διεύθυνση κατοικίας Τρίπολη. Το σύστημα την εμφανίζει Τρίπολη. Η ίδια διαμένει σε κτήμα ιδιοκτησίας της με συμβόλαιο αγοράς μέσα στο οποίο έχει εγκαταστήσει σκηνή χωρίς ρεύμα εντός των ορίων του δήμου Καλαμάτας και προσκομίζει βεβαίωση μονίμου διαμονής. Κατά την καταχώρησή της εμφανίζεται μήνυμα ότι ο δήμος κατοικίας δεν είναι επιλέξιμος και η αίτηση της θα απορριφθεί.

 

Τι κάνουμε; και αν ενταχθεί ως άστεγη ή ως ιδιοκτήτης. Για τους άστεγους έχει προβλεφθεί ρητά στην Υπουργική Απόφαση ότι πρέπει να έχουν καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία των Δήμων ή κάνουν χρήση υπηρεσιών δομών που απευθύνονται σε άστεγους. Αν υπάρχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής από το Δήμο, σημαίνει ότι ο Δήμος βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη διαμένει στα γεωγραφικά όρια του, άρα, η βεβαίωση σε συνδυασμό με το συμβόλαιο αγοράς θεωρητικά σας καλύπτει για να ενταχθεί ως άστεγη. Παρόλα αυτά, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει μια ευχέρεια από την πλευρά του Δήμου. Αν ο δήμος για οποιοδήποτε λόγο θεωρεί ότι δεν καλύπτεται μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά ή να μην κάνει αποδεκτά όσα προσκομίζονται. Σε κάθε περίπτωση, ότι δηλώσει στην αίτηση για το ΚΕΑ, πρέπει να αποτυπώνεται και στην επόμενη φορολογική δήλωση. 9. Προσήλθε ζευγάρι στην Υπηρεσία μας που δήλωσε ότι είναι άστεγοι στην περιοχή του Αιγάλεω χωρίς να έχουν καταγραφεί και χωρίς αποδεικτικά έγγραφα(Ε1 σε άλλη περιοχή , οικογενειακή μερίδα σε άλλο Δήμο) πού καταγράφονται; Μόνο εσείς (ως Δήμος) μπορείτε να βεβαιώσετε την αστεγία τους. Αν εσείς δεν τους έχετε καταγεγραμμένους ή δεν μπορείτε να βεβαιώσετε ότι είναι άστεγοι, δεν μπορούν να ενταχθούν. 10.

 

Τι κάνουμε στην περίπτωση που ο Δήμος (όπως ο Δήμος Λέσβου) δεν έχει υπηρεσία η οποία να καταγράφει τους αστέγους και η πρόνοια του Δήμου μας δηλώνει ότι αδυνατεί να το κάνει. Σημειώνουμε ότι η ερώτηση δεν αφορά τους Ρομά αλλά τους ντόπιους (Ελληνικής Υπηκοότητας) που δηλώνουν και στη φορολογική τους δήλωση άστεγοι. Αν δεν μπορεί ο Δήμος να καταγράψει τους άστεγους, τότε δεν υπάρχει εναλλακτική διαδικασία.

 

Επιδόματα – βοηθήματα 17. Σχετικά με το Ενιαίο Επίδομα παιδιού και Επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, (Α21) θα δηλώνετε όσο αντιστοιχεί στο τελευταίο εξάμηνο ή το ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα; (Οι δικαιούχοι έχουν πάρει μόνο μία δόση και το υπόλοιπο, αφού έχει τελειώσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα πάρουν το ποσό που τους αντιστοιχεί σύντομα). Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν βγαίνει το ποσό των επιδομάτων αυτών. Ως γενική αρχή: δηλώνεται το εισόδημα που έχει εισπραχθεί (και όχι το οφειλόμενο). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δηλωθεί το ποσό οικογενειακών επιδομάτων που έχει καταβληθεί τους τελευταίους έξι μήνες και όχι αυτό που θα εισπράξουν σύντομα, όπως λέτε. Αυτό που θα εισπράξουν θα πρέπει να το δηλώσουν στη γνωστή προθεσμία. 18. Αν σε κάποιο δήμο έχουν δοθεί έκτακτα οικονομικά βοηθήματα από προϋπολογισμό που έχει προβλέψει ο εκάστοτε δήμαρχος και τα οποία δεν δηλώνονται στην φορολογική δήλωση, αυτά (εφόσον τα γνωρίζουμε) θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό του εισοδήματος; Και τι παραστατικά θα πρέπει να ζητάμε από τους πολίτες; Τυπικά πρέπει να δηλώνονται από τον αιτούντα, καθώς στην ΚΥΑ δεν ορίζεται πουθενά ότι εξαιρούνται.

 

Παρόλα αυτά, δεν περιγράφεται πουθενά διαδικασία κατά την οποία οι Δήμοι ή τα ΚΕΠ παρεμβαίνουν «αυτοβούλως» κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης, εάν δεν προκύπτουν αναντιστοιχίες από τις διασταυρώσεις. Θεωρώ ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να επιτρέψουμε στους πολίτες να υποβάλλουν κανονικά την αίτηση και οι περιπτώσεις αυτές (ανάλογα με το τι θα αποφασίσει κάθε Δήμος), να παραπέμπονται για εκ των υστέρων «επαλήθευση». 19. Η διατροφή τέκνων μετράει ως εισόδημα; Ναι, τα μοναδικά που εξαιρούνται είναι τα επιδόματα αναπηρίας και το επίδομα αναδοχής. 20. Υπάρχουν δικαιούχοι που τις επόμενες ημέρες θα λάβουν έκτακτο βοήθημα από τον ΟΑΕΔ (όχι μηναίο), ωστόσο οι αιτήσεις τους έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να έρθουν από εδώ να το δηλώσουν; Εμείς πως θα μπορούμε να παρέμβουμε;

Κανονικά, πρέπει να έρθουν να το δηλώσουν (εντός 15 ημερών από την είσπραξη του) για να αναπροσαρμοστεί το ποσό. Διαφορετικά θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις της ΚΥΑ (περί διακοπής, αχρεωστήτως κτλ). 21. Κάποιος που παίρνει επίδομα ομογενών (δηλώνεται κανονικά ως προνοιακό) και επιδότηση ενοικίου θα τα βάλουμε όλα μαζί στη θέση ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ; Γενικά τα έσοδα από την κάρτα αλληλεγγύης και την επιδότηση ενοικίου πρέπει να τα δηλώνουμε στα ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ; Το επίδομα ομογενών δηλώνεται κανονικά στο σχετικό πεδίο. Οι παροχές του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης δε δηλώνονται καθόλου. 22. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά χωρίς εισοδήματα: η μητέρα φέτος πήρε αναδρομικά το οικογενειακό επίδομα και για το προηγούμενο έτος με αποτέλεσμα να εμφανίζει εισόδημα.

Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, περνάμε το σύνολο των αναδρομικών; Και αν ναι, νομίζω ότι το πρόγραμμα θα την βγάλει έξω ενώ πραγματικά έχει ανάγκη.; Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτή την περίπτωση. Έστω και αν είναι αναδρομικά, είναι ένα ποσό που εισπράχθηκε το εξάμηνο που μας ενδιαφέρει. Δειτε αναλυτικα ολο τον οδηγο εδω

www.dikaiologitika.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top