Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Εκκρεμείς αιτήσεις 

Εκκρεμείς αιτήσεις (Άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4332/2015)

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 ελήφθη, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης και αποκατάστασης της προκληθείσας νομικής ανασφάλειας, μέριμνα για τις υποβληθείσες σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 1Α του ΚΕΙ, όπως είχε εισαχθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 και άρθρο 24 του ν. 3838/2010) αιτήσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, οι οποίες κατέστησαν εν τοις πράγμασι ανενεργές, αφού η εξέτασή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες ανεστάλη με σχετική εγκύκλιο του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επί μακρό χρονικό διάστημα.

[maxbutton id=”5″]

 

Για τις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις προσδιορίστηκε ουσιαστικά ότι αυτές κατοχυρώνουν:
1) το δικαίωμα του/των αιτούντα/ων για την κατά προτεραιότητα εκ νέου εξέταση από τις υπηρεσίες σας της δυνατότητας υπαγωγής τους στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 και του άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ιδίου νόμου, υπό την έννοια συνδρομής των ανά περίπτωση απαιτούμενων νέων προϋποθέσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4332/2015, ήτοι την 9η/7/2015 και
2) τη μη υποχρέωση καταβολής νέου παραβόλου, εφόσον φυσικά στα στοιχεία του οικείου φακέλου περιλαμβάνεται το αποδεικτικό ύψους 100 ευρώ που εισπράχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης.

 

[maxbutton id=”4″]

 

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι για όσους αλλοδαπούς αυτής της κατηγορίας προσέρχονται στις υπηρεσίες σας θα πρέπει απαραιτήτως να διενεργήσετε σχετικό έλεγχο προκειμένου καταρχήν να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν κατά την 9η/7/2015 οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους σε μία από τις περιπτώσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας που προβλέπουν οι νέες διατάξεις των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ. Η πραγματοποίηση του παραπάνω ελέγχου προϋποθέτει και συνεπάγεται την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς και νέας σχετικής δήλωσης-αίτησης, ανάλογα με την περίπτωση, με παράλληλη επικαιροποίηση όσων από τα ήδη υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά χρειάζονται ανανέωση ή/και προσκόμιση/αναζήτηση τυχόν νέων, απαιτούμενων για την υπαγωγή τους στις νέες ρυθμίσεις, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων.
Σημειώνεται ότι αλλοδαπά πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στον οικείο φάκελο και τα οποία είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τις υπηρεσίες σας ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης αυτών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις των νέων άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ (με κατά προτεραιότητα εξέταση του αιτήματός τους άνευ της καταβολής νέου παραβόλου) διατηρούν και οι αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν αρχικά αιτηθεί την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό είχε εισαχθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 καθώς και του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010 και παραιτήθηκαν της αίτησης αυτής (συνεπεία της αναστολής εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων) προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα πολιτογράφησης, η εξέταση του οποίου εκκρεμεί.
Δεδομένου πάντως ότι υποβληθείσες σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο αιτήσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα εξακολουθούν να εκκρεμούν όχι μόνο στις υπηρεσίες σας αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων παρακαλούμε όπως ενημερώσετε αμελλητί τους Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας περί της υποχρέωσής τους να σας αποστείλουν άμεσα τις υπόψη εκκρεμείς αιτήσεις, προκειμένου να προγραμματιστεί η κατά προτεραιότητα εξέταση και των αιτήσεων αυτών.

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top