ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Έγγραφα που αποδεικνύουν την 7ετή συνεχή διαμονή για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που καθορίζει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την 7ετή συνεχή διαμονή για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Διαβάστε αναλυτικά

 

Αριθμ. οικ.18951/18/2018 Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (91 Α΄)
(Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (91 Α΄))

Κατηγορία: Λοιπά

 

Αριθμ. οικ.18951/18/22.6.2018

(ΦΕΚ Β’ 2487/28-06-2018)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (91 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, π.δ. 503/1985, όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 123/2016 (208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ε) Του π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Του π.δ. 22/2018 (37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την με αριθμό 18686/2.6.2017 (1998 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιωάννη Μπαλάφα», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1204/14.3.2018 όμοια (950 Β΄).

3. Την αριθμ. 4441/25.1.2017 (406 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014 ως εξής:
•    Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους,
•    αποδεικτικά υποβολής αιτήματος για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
•    άδεια εργασίας ή αποδεικτικά υποβολής αιτήματος χορήγησης άδειας εργασίας,
•    αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,
•    προηγούμενοι τίτλοι διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους,
•    αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών, νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθεισών
•    αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,
•    αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
•    βιβλιάρια υγείας,
•    λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος, εκδιδόμενοι από παρόχους οποιασδήποτε νομικής μορφής,
•    λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων, που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας,
•    αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το ν. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας,
•    βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
•    δικαστικές αποφάσεις,
•    αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,
•    δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,
•    αποδείξεις νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα,
•    συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,
•    απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό Τμήμα,
•    υπηρεσιακά σημειώματα, με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα,
•    βεβαίωση για την έκδοση κάρτας αστικών συγκοινωνιών,
•    άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή. Λοιπά ιδιωτικά έγγραφα, πλην των υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία είναι θεωρημένα από συμβολαιογράφο ή άλλο δημόσιο υπάλληλο ως προς την ημερομηνία έκδοσής τους ή όταν το ουσιώδες περιεχόμενό τους αναφερθεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία. Η θεώρηση γίνεται με τη σημείωση επάνω στο έγγραφο της λέξης «θεωρήθηκε» και της χρονολογίας.

Β. Στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει των διατάξεων των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018, σε γονείς ανήλικων ημεδαπών που προσκομίζουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση με το τέκνο, εφόσον υφίστανται θεμελιωμένες υπόνοιες κατάχρησης, που υποδηλώνουν ότι η αναγνώριση του τέκνου έχει τελεστεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, η αρμόδια υπηρεσία, δύναται να ζητά την προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν την συγγενική σχέση, όπως ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, ή συμβίωση των γονέων του τέκνου ή άσκηση της επιμέλειας αυτού. Εάν δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλούς κρίσης, ο πολίτης τρίτης χώρας, δύναται να προσκομίσει τεστ δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος, (Deoxyribonucleik Acid DNA) του τέκνου και των γονέων του από δημόσιο ή πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top