Ειδήσεις για μετανάστες

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 138 KM

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 138 – Εκκρεμείς αιτήσεις

Αιτιολογική βάση

Οι μεταβατικές ρυθμίσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 138 αποσκοπούν στην αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που έχουν ανακύψει λόγω της οικονομικοκοινωνικής κρίσης και της αύξησης των προβλημάτων που σχετίζονται με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετούνται μέτρα όπως η δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής με την κατοχή βιβλιαρίου υγείας, η αύξηση του διαστήματος ισχύος της άδειας διαμονής και η δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαμονής που θα εκδοθεί βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων, για άλλη μία τριετία με τους ίδιους όρους.

 

Δικαιούχοι

α) Πολίτες τρίτων χωρών που υπέβαλλαν κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, και 2013, αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου και δεν πληρούν την προϋπόθεση συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης

β) Πολίτες τρίτων χωρών που υπέβαλλαν κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, και 2013 αίτηση ανανέωσης για υπαγωγή σε καθεστώς άδειας διαμονής μακράς διάρκειας (δεκαετή άδεια διαμονής ή επί μακρόν διαμένοντος) και δεν πληρούν την προϋπόθεση συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης

γ) Συντηρούμενα μέλη οικογένειας των ανωτέρω που εκκρεμούν προς απόρριψη, εξ’ αιτίας μη συμπλήρωσης από τον συντηρούντα του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης.

 

Εξέταση αιτημάτων

Οι Υπηρεσίες θα πρέπει να επανελέγξουν, αυτεπάγγελτα, όλα τα αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου, δεκαετή διάρκεια ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους που έχουν υποβληθεί κατά τα έτη 2010 (διάστημα εξέτασης 2008-2010), 2011 (διάστημα εξέτασης 2009 -2011), 2012 (διάστημα εξέτασης 2010-2012),2013 (διάστημα εξέτασης 2011-2013) και εκκρεμούν προς απόρριψη, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ημερών εργασίας.

1. Σε όσες περιπτώσεις οι φάκελοι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και έχει συνυποβληθεί βιβλιάριο υγείας, το οποίο ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή προσκομίσθηκε, ως συμπληρωματικό, μεταγενέστερα της αίτησης ή στο πλαίσιο αίτησης θεραπείας, θα ειδοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος,

α) να προσκομίσει συμπληρωματικό παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ (εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία), προκειμένου να εκδοθεί άδεια διαμονής τριετούς διάρκειας ισχύος για εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος θα είναι η επομένη της ημερομηνίας λήξης της προς ανανέωση άδειας διαμονής.

Για παράδειγμα, πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής με ισχύ 30-04-2010 έως 29-04-2012, θα λάβει άδεια διαμονής με διάρκεια ισχύος 30-04-2012 έως 29-04-2015.

Ομοίως θα κληθεί για προσκόμιση συμπληρωματικού παραβόλου (εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία) και η σύζυγος του ενδιαφερομένου.

Η άδεια διαμονής της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων θα εκδοθεί ομοίως, με διάρκεια τρία έτη.

β) να παραλάβει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, χωρίς βέβαια την προσκόμιση συμπληρωματικού παραβόλου.

Στα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω θα χορηγηθεί ομοίως άδεια διαμονής για τρία έτη, εφόσον προσκομισθεί το συμπληρωματικό παράβολο ενώ για τα ανήλικα τέκνα θα χορηγηθεί άδεια διαμονής ισόχρονη του συντηρούντος και πάντως μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

2. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει προσκομισθεί βιβλιάριο υγείας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να το προσκομίσουν, μαζί με συμπληρωματικό παράβολο, όπου απαιτείται. Το βιβλιάριο υγείας γίνεται δεκτό ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης ή ανανέωσής του και ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξης αυτού, αρκεί να είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία.

Η άδεια διαμονής θα εκδίδεται όπως παραπάνω.

3. Όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν με γενική αίτηση, με την οποία θα αιτούνται υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014

 

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 138 – Απορριφθείσες

αιτήσεις

Δικαιούχοι

Πολίτες τρίτων χωρών των οποίων έχει απορριφθεί αίτημα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου, δεκαετή διάρκεια ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους και έχουν προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια μέχρι τις 01/04/2014 υποβάλλοντας αιτήσεις ακύρωσης κατά απορριπτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2010 (διάστημα εξέτασης 2008-2010) 2011(διάστημα εξέτασης 2009 -2011) 2012 (διάστημα εξέτασης 2010-2012), 2013, (διάστημα εξέτασης 2011-2013) λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ημερών ασφάλισης και μόνο, εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης της σχετικής απορριπτικής απόφασης.

 

Υποβολή αίτησης

Οι πολίτες τρίτων χωρών υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 12 του ν. 4251/2014 εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία λήγει στις 30-06-2014 προσκομίζοντας,

α) βιβλιάριο υγείας σε ισχύ,

β) 150€ παράβολο, όπου απαιτείται (εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία ) και

γ) παραίτηση από τα ένδικα μέσα.

Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται στις υπηρεσίες που εξέδωσαν τις σχετικές απορριπτικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως μεταγενέστερης μεταβολής του τόπου διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών.

Στους εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής, χορηγείται βεβαίωση τύπου Α΄.

 

Έκδοση και διάρκεια ισχύος άδειας διαμονής

Η άδεια διαμονής εκδίδεται για τρία έτη με έναρξη ισχύος την επομένη της ημερομηνίας λήξης της υπό ανανέωση άδειας διαμονής.

Για παράδειγμα, πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής με ισχύ 30-04-2010 έως 29-04-2012, που υπέβαλε αίτημα ανανέωσης την 20-03-2012 και απορρίφθηκε την 25-04-2012 θα λάβει άδεια διαμονής με διάρκεια ισχύος 30-04-2012 έως 29-04-2015.

 

Β3. Ανανέωση των εκδοθέντων βάσει των μεταβατικών ρυθμίσεων αδειών διαμονής

Οι άδειες διαμονής που θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 138 παρ. 12 με ημερομηνία λήξης εντός των ετών 2013 και 2014 και ανανεώνονται για τον ίδιο λόγο θα ανανεωθούν για άλλα τρία έτη με μόνη υποχρέωση την υποβολή βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ.

Οι άδειες διαμονής που θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 138 παρ. 12 και ανανεωθούν βάσει των οικείων διατάξεων του Κώδικα, για την απόκτηση άδειας μακράς διαμονής θα ανανεωθούν ομοίως, με μόνη υποχρέωση την υποβολή βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο γεγονός ότι όσα αιτήματα υποβληθούν και εξετασθούν πριν την 1η Ιουνίου 2014, θα πρέπει να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του ν. 3386/2005, ήτοι, σύμβαση εργασίας, απόδειξη επαρκούς εισοδήματος για την ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κ.λ.π.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top