Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Δικαιολογητικά Κτίσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Δικαιολογητικά Κτίσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ

1) Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ενήλικος αλλοδαπός υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του, υπογεγραμμένη δήλωση-αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. Ειδικότερα:

[maxbutton id=”5″]
i. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Αλλοδαπός που αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-2015 και μετά υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησής του από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναρκτήριο γεγονός για τον υπολογισμό της ως άνω τριετούς αποκλειστικής προθεσμίας αποτελεί η ημερομηνία και το έτος κτήσης του τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή αναγράφεται στο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
ii. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015): Αλλοδαπός που αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως και την 8η-7-2015 υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η-7-2018.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλοδαποί που επειδή δεν έχουν ακόμη ορκιστεί και λάβει το σχετικό πτυχίο/δίπλωμά τους προσκομίζουν βεβαίωση περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, εφόσον στην ως άνω βεβαίωση αναγράφεται ως ημεροχρονολογία περάτωσης των σπουδών τους ημερομηνία έως και την 8η-7-2015.

 

[maxbutton id=”4″]

 

2) Πιστοποιητικό γέννησης του αλλοδαπού ή άλλου ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.

3) Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ.

4) Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).

5) Ευκρινές αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.
6) Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής ελληνικού ΑΕΙ η ΤΕΙ, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Αποδεκτές γίνονται και βεβαιώσεις των οικείων τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο πριν ακόμη τη χορήγηση σε αυτόν του τίτλου του πτυχίου του και ουσιαστικά πιστοποιεί ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο από το πρόγραμμα αριθμό διδακτικών μονάδων.

6) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων, εφόσον επιθυμεί τούτο.
7) Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27-7-2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ-8ΓΙ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top