Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Διαδικασία πολιτογράφησης Πώς θα κερδίσετε την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση 

Διαδικασία πολιτογράφησης

1. Η ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Ελληνας, υποβάλλει δήλωση στο δήμο της μόνιμης διαμονής του και αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος.

Η δήλωση πολιτογράφησης συµπληρώνεται και υπογράφεται ενώπιον του ∆ηµάρχου ή εξουσιοδοτηµένου από αυτόν αντιδηµάρχου ή υπαλλήλου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων.

Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά οι αριθµοί των δελτίων αστυνοµικής ταυτότητας των δύο µαρτύρων. Επισης φέρει τη στρογγυλή σφραγίδα του οικείου ∆ήµου καθος και υποχρεωτικά ηµεροµηνία,  χρονολογία και αριθµό πρωτοκόλλου του βιβλίου δηλώσεων

Το στέλεχος της Υπηρεσίας χορηγεί ακριβές αντίγραφό της ∆ήλωσης στον δηλώσαντα, µαζί µε το έντυπο αιτήσεως πολιτογράφησης το οποίο είναι αναρτηµένο στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ. και στο οποίο αναγράφονται οι προϋποθέσεις κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας µε πολιτογράφηση. Το σώµα της δήλωσης αυτής παραµένει σε πρωτότυπη µορφή στο Αρχείο του οικείου ∆ήµου

2.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Ελληνας, υποβάλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  το ακριβές αντίγραφο της αίτησης πολιτογράφησης, την οποία συμπληρώνει ο ίδιος σε όλα τα πεδία ώστε να είναι πλήρες και να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Αυτή η αίτηση απευθύνεται προς τον Υπουργό  Εσωτερικόν και συνοδεύετε από όλα τα απαραίτητα Δικαιολογητικά

Το στέλεχος της Υπηρεσίας πρωτοκολλεί την ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Η αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων. Αν αυτές δεν συντρέχουν, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αναζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης και απευθύνει, μέσω της αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής του αιτούντος, ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας για την απόρριψη του αιτήματος. Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, μπορούν όμως, σε κάθε περίπτωση, να διαβιβάσουν τη γνώμη τους απευθείας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η παράλειψη των υπηρεσιών ασφαλείας να αποστείλουν εγκαίρως γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.

Εάν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, τότε ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εκδίδει απόφαση ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, προωθείται ο φάκελος στην οικεία επιτροπή πολιτογράφησης .

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Με την ίδια πρόσκληση ο αλλοδαπός καλείται να προσκομίσει στην Επιτροπή Πολιτογράφησης στοιχεία που πιστοποιούν ότι γνωρίζει την Ελληνικής γλώσσα, καθώς και όσα άλλα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιμα για να τεκμηριώσουν ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης.

Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε συνέντευξη γίνεται με απόδειξη. Μη εμφάνιση του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό.

Η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει ειδική δοκιμασία (τεστ), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5Α (Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης).

Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ερωτήματα που υπέβαλε και οι σχετικές απαντήσεις των προσώπων που παρουσιάσθηκαν ενώπιον της για συνέντευξη. Στη συνέχεια, εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης, συνοδευόμενη από το πρακτικό και τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν ζητήματα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας που τυχόν περιέχονται στο σώμα της εισήγησης.

4. ΑΠΟΦΑΣΗ-ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ (Εντος 4 μηνών) 

Η πολιτογράφηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΦΕΚ

Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την ορκωµοσία του αλλοδαπού µέσα σε 1 ΕΤΟΣ από την δηµοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ

5. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ : 1 ΕΤΟΣ

 

Δείτε εδω την διαδικασία πολιτογράφησης εικονογραφημένη

Διαδικασία πολιτογράφησης

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top