Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Διαδικασία πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης, να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα  να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

Η διαδικασία της πολιτογράφησης είναι μια διαδικασία η οποία στην πράξη έχει αποδειχτεί  χρονοβόρα. Συνήθως η διαδικασία από την αρχική κατάθεση, μέχρι το να πάρεις την ελληνική ιθαγένεια, παίρνει 3 έως 4 χρόνια.

Διαδικασία  πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών

ΒΗΜΑ 1. Συλλέξτε τα δικαιολογητικά και συμπληρώστε την αίτηση πολιτογράφησης. Τα δικαιολογητικά και την αίτηση πολιτογράφησης μπορείτε να τα βρείτε εδώ Δικαιολογητικά πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών

ΒΗΜΑ 2 Κλείστε ραντεβού για την ημερομηνία που θα καταθέσετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά. Αν είσαστε στην Αττική βρείτε τις διευθύνσεις  και τα τηλέφωνα εδώ Χωρικές αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  

ΒΗΜΑ 3 Συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή Πολιτογράφησης.  Κατά την ημερομηνία και ώρα που σας έχει οριστεί με πρόσκληση που σας αποστέλλεται και προσκομίζοντας τα τυχόν Δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή, δίνετε συνέντευξη ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Κατά τη συνέντευξη εξετάζεται η γνώση της ελληνικής γλώσσας αλλά και η γνώση σας σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού και θεσμών της χώρας, χρήσιμο για το λόγο αυτό είναι να συμβουλευθείτε και να διαβάσετε το παρακάτω εγχειρίδιο: “ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”  

Ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής και την βαθμολόγησή σας σε όλα τα επίπεδα που από το Νόμο εξετάζονται από την Επιτροπή, διαμορφώνεται θετική ή αρνητική εισήγηση της Επιτροπής η οποία σας κοινοποιείται με έγγραφο της υπηρεσίας μας. Εάν υπάρχει αρνητική εισήγηση της Επιτροπής έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε στο Συμβούλιο Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών την ένσταση και τις αντιρρήσεις σας, σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της εισήγησης. Ανάλογα με την κρίση του Συμβουλίου Ιθαγένειας είτε γίνεται δεκτή η ένσταση και οι αντιρρήσεις σας είτε απορρίπτονται.
Στη πρώτη περίπτωση ακολουθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία γίνεται δεκτή η αίτησή σας για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας και ακολουθεί η κοινοποίηση της ανακοίνωσης πολιτογράφησης και στην υπηρεσία μας προκειμένου να κληθείτε σε ορκωμοσία όπως περιγράφεται παρακάτω στο βήμα 5.
Στη δεύτερη περίπτωση απορρίπτεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η αίτησή σας και μπορείτε να υποβάλλεται νέα αίτηση με μειωμένο παράβολο διακοσίων ευρώ (200) ύστερα από ένα χρόνο μετά την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

ΒΗΜΑ 4 Έκδοση απόφασης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας. Μετά τη θετική κρίση της Επιτροπής που σας κοινοποιείται, ο φάκελός σας με την κρίση της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ακολουθήσει η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Ύστερα από την δημοσίευση περίληψης της απόφασης απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και της ανακοίνωσης για αυτή που ακολουθεί στην υπηρεσία μας, ακολουθεί το επόμενο βήμα που είναι η ορκωμοσία σας.

ΒΗΜΑ 5. Ορκωμοσία Έλληνα Πολίτη Η διαδικασία πολιτογράφησης ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία σας ως Έλληνα Πολίτη για την οποία η υπηρεσία σας στέλνει επιστολή με την οποία ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ορκωμοσίας σας. Με την επιστολή αυτή σας αποστέλλεται και μία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνετε τα στοιχεία των ανήλικων παιδιών σας.

ΒΗΜΑ 6. Εντολή δημοτολόγησης ή/και Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου  Μετά την ορκωμοσία σας,  για τις γυναίκες δίνεται εντολή για την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του Δήμου ενώ για τους άνδρες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση απόφασης εγγραφής στα μητρώα αρρένων του Δήμου  και ακολούθως να γίνει η εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο του Δήμου.

 

ΠΗΓΗ http://www.apdattikis.gov.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top