Ειδήσεις για μετανάστες

Διαδικασία νέας αίτησης για άδεια διαμονής για για εξαιρετικούς λόγους

Διαδικασία νέας αίτησης  για άδεια διαμονής για για εξαιρετικούς λόγους

Όπως ήδη γνωρίζετε, με την αριθ. 58114/22.12.2016 (4471 B΄) απόφασή μας η   οποία εκδόθηκε βάσει της παρ.20 του άρθρου 136 του ν.4251/2014, η οποία προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 120 του ν.4446/2016 (240 Α΄), από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών διαμονής, που χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 από τη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Η μεταφορά της αρμοδιότητας διενεργήθηκε με γνώμονα την  αυτονόητη προϋπόθεση της δυνατότητας υποβολής του αιτήματος στον τόπο διαμονής του αιτούντος με σκοπό την ταχύτερη εξέταση των φακέλων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών.

Λαμβανομένου δε υπόψη  ότι ο σκοπός των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4251/2014, είναι η παροχή δυνατότητας κτήσης νόμιμου τίτλου διαμονής στη χώρα σε πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου αυτοί να καταγραφούν και να ενταχθούν στις δομές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας, θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τυγχάνουν άνισης μεταχείρισης, ως προς την αντιμετώπισή τους, σε σχέση με τους νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών.

Αντίθετα, επιβάλλεται ο ισομερής καταμερισμός παραλαβής και εξέτασης των αιτημάτων, καθόσον οι εν λόγω πολίτες, παρά το γεγονός της μακράς διαμονής τους και της συνεισφοράς τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, δεν προστατεύονται από την επιστροφή και δεν απολαμβάνουν την πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και της προστασίας της ενότητας της οικογένειας,  ενώ ταυτόχρονα, λόγω του αποκλεισμού που προκαλείται από την μη νόμιμη διαμονή,  απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που έχουν έναντι του κράτους.

Εκκρεμείς αιτήσεις

Οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της ως άνω άδειας διαμονής, η οποία εκκρεμεί στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, δύνανται να παραιτηθούν από την εξέταση αυτής και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για τον ίδιο λόγο, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους. Στην ίδια υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλουν παραίτηση από την προηγούμενη αίτησή τους.
Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή του προβλεπόμενου παραβόλου των 300 ευρώ, εντούτοις απαιτείται η πρόσθετη καταβολή του τέλους των 16 ευρώ και η λήψη βιομετρικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω.
Επειδή κατά την επανυποβολή του αιτήματος θα υπάρξει ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών, τα οποία έχουν υποβληθεί και τηρούνται στο φυσικό αρχείο της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου μας, με αποτέλεσμα την δημιουργία πρόσθετου διοικητικού βάρους, επισημαίνουμε ότι οι πολίτες τρίτων χωρών που προτίθενται να παραιτηθούν από την εξέταση του αιτήματος που έχουν ήδη υποβάλλει στην υπηρεσία μας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση , αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, είτε στην Γραμματεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είτε μέσω ταχυδρομείου, στην οποία θα αναφέρουν τα εξής:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι προτίθεμαι να παραιτηθώ από την αριθ. πρωτ. ……..…… αίτηση που υπέβαλα την .. / .. /201.. στην Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και παρακαλώ αντίγραφο της αρχικής αίτησης που έχω καταθέσει, (με τα αρχικά και συμπληρωματικά έγγραφα), να αποσταλεί στην Υπηρεσία Αλλαδαπών και Μετανάστευσης του νομού ………………, όπου διαμένω μόνιμα».

Ο φάκελος του πολίτη τρίτης χώρας θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στην υπηρεσία, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται, αποδεδειγμένα, ο τόπος μόνιμης διαμονής του αιτούντος και ταυτόχρονα θα ενημερώνεται και ο ενδιαφερόμενος πολίτης σχετικά με τη μεταφορά του φακέλου. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα καλείται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προκαθορισμένο ραντεβού προκειμένου να αντικατασταθεί η λευκή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με νέα, να προσκομίσει ψηφιακές φωτογραφίες (εάν δεν έχει ήδη προσκομίσει) και να ληφθούν βιομετρικά δεδομένα (δακτυλικά αποτυπώματα).
Εάν διαπιστωθεί ότι ο πολίτης δήλωσε ψευδή στοιχεία ως προς τον τόπο μόνιμης διαμονής, προκειμένου να τύχει ταχύτερης εξυπηρέτησης, το αίτημά του θα απορρίπτεται και θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986.
Τέλος επισημαίνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η υπηρεσία μας δεν θα χορηγεί επιτοπίως, έγγραφα ή φωτοαντίγραφα εγγράφων που περιλαμβάνονται στους εκκρεμείς φακέλους που αφορούν αιτήματα χορήγησης αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top