ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαχρονικές και συγχρονικές διαστάσεις γλωσσικής και πολιτισμικής επίδρασης μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών

Τίρανα, 27-28 Μαρτίου 2015
PËRMASA DIAKRONIKE DHE SINKRONIKE TË NDËRVEPRIMIT GJUHËSOR DHE KULTUROR MIDIS SHQIPTARËVE DHE GREKËVE

Konferenca II Ndërkombëtare e Studimeve Shqiptaro-Greke

Tiranë, 27-28 mars 2015
DIACHRONIC AND SYNCHRONIC DIMENSIONS OF LINGUISTIC AND CULTURAL INTERACTION BETWEEN GREEKS AND ALBANIANS

2nd International Conference of Greek-Albanian Studies

Tirana (Albania), March 27th-28th, 2015

 

ALBANIAN – GREEK ASSOCIATION OF PHILOLOGY

LIDHJA FILOLOGJIKE SHQIPTARO – GREKE

ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

&

ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

AKADEMIA E SHKENCAVE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

WITH SUPPORT OF INSTITUTE OF MODERN GREEK STUDIES

[MANOLIS TRIANDAPHYLLIDIS FOUNDATION], ARISTOTLE UNIVERSITY OF ΤHESSALONIKI

ME MBËSHTETJEN E INSTITUTIT TË STUDIMEVE NEOHELENIKE

[FONDACIONI MANOLIS TRIANDAFILIDHIS], UNIVERSITETI ARISTOTELIS I SELANIKUT

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ [ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ], ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

UNDER THE AUSPICES OF THE EMBASSY OF THE HELLENIC REPUBLIC IN ALBANIA

NËN KUJDESIN E AMBASADËS SË REPUBLIKËS SË GREQISË NË SHQIPËRI

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

 

and / dhe / και

 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SPORTS OF ALBANIA

MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTEVE TË SHQIPËRISË

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

 

ORGANIZING COMMITTEE

Aristotle Spiro (University of Tirana)

Doris Kyriazis (Aristotle University of Thessaloniki)

Konstantinos Giakoumis  (New York University of Tirana)

Nikos Liosis (Institute of Modern Greek Studies, Aristotle University of Thessaloniki)

Vasil Tole (Academy of Sciences of Albania)

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Alexander Novik (Russian Academy of Sciences)

Andrej Sobolev (St. Petersburg State University)

Brian D. Joseph (Ohio State University)

Jorgo Bulo (Academy of Sciences of Albania)

Seit Mansaku (Academy of Sciences of Albania)

 

SECRETARIAT:

Anisa Xhumri

Eglantina Tola

Sidorela Lala

 

PROGRAM – PROGRAMI – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Friday, March 27th, 2015 – E premte, 27 mars 2015 – Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

 

Aleks Buda Conference Hall of the Academy of Sciences of Albania

Salla e Konferencave «Aleks Buda» e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Αίθουσα Συνεδριάσεων «Aleks Buda» της Αλβανικής Ακαδημίας Επιστημών

 

Ora / Ώρα 09:00-09:30 h.

Registration of participants – Regjistrimi i pjesëmarrësve – Εγγραφή συνέδρων

 

Opening Ceremony – Ceremonia e mirëseardhjes – Εναρκτήρια Τελετή

 

Aleks Buda Conference Hall of the Academy of Sciences of Albania

Salla e Konferencave «Aleks Buda» e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Αίθουσα Συνεδριάσεων «Aleks Buda» της Αλβανικής Ακαδημίας Επιστημών

 

Ora / Ώρα 09:30-10:00 h.

 

Welcome & Greetings – Mirëseardhja & Përshëndetje – Καλωσόρισμα & Χαιρετισμοί

 

Welcome by the President of the Albanian-Greek Association of Philology, Assoc. Prof.  Aristotle Spiro

Kumt mirëseardhjeje nga kryetari i Lidhjes Filologjike Shqiptaro-Greke, Prof. Asoc. Aristotel Spiro

Καλωσόρισμα του Προέδρου της Αλβανοελληνικής Φιλολογικής Ένωσης, Αν. Καθηγ. Αριστοτέλη Σπύρου

 

Greeting by the President of the Academy of Sciences of Albania, Prof. Dr. Muzafer Korkuti

Përshëndetje nga Kryetari i Akademisë së Shkencave  të Shqipërisë, Prof. Dr. Muzafer Korkuti

Προσφώνηση του Προέδρου της Ακαδημίας Επιστημών της Αλβανίας, Καθηγ.  Muzafer Korkuti

Greeting by H.E. the Ambassador of the Hellenic Republic in Albania, Mr. Leonidas C. Rocanas

Përshëndetje nga Ambasadori i Republikës së Greqisë në Republikën e Shqipërisë, Sh. T. Z. Leonidas C. Rokanas

Προσφώνηση του Α.Ε. Πρέσβυ της Ελλάδας στην Αλβανία κ. Λεωνίδα Κ. Ροκανά

Greeting by H.E. the Minister of Education and Sports of the Republic of Albania, Mrs. Lindita Nikolla

Përshëndetje nga Ministrja e Arsimit dhe Sporteve, Sh. S. Znj. Lindita Nikolla

Προσφώνηση της Α.Ε. Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αλβανίας κας Lindita Nikolla

Greeting by the representative of the Institute of Modern Greek Studies [Manolis Triandaphyllidis Foundation], Dr. Nikos Liosis

Përshëndetje nga përfaqësuesi i Institutit të Studimeve Neohelenike [Fondacioni Manolis Triandafilidhis], Dr. Nikos Liosis

Προσφώνηση του εκπροσώπου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Δρ. Νίκου Λιόση

 

Opening of Sessions / Hapja e punimeve / Έναρξη εργασιών

 

SESSION A / Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / SESIONI A  (Ora / Ώρα 10:00 -12:15 h.)

Aleks Buda Conference Hall

Salla e Konferencave «Aleks Buda»

Αίθουσα Συνεδριάσεων «Aleks Buda»

 

Moderators – Συντονιστές – Moderatorë

Brian D. Joseph, Alexander A. Novik, Aristotle Spiro

 

10:00-10:15

Seit Mansaku

Academy of Sciences of Albania

Rreth pozicionit të shqipes midis greqishtes dhe latinishtes në rrafshin prehistorik.

On the position of Albanian between Greek and Latin on a prehistoric level.

Σχετικά με τη θέση της αλβανικής μεταξύ ελληνικής και λατινικής σε προϊστορικό επίπεδο.

 

10:15-10:30

Kolec Topalli

Academy of Sciences of Albania

Huazimet greke të sferës fetare.

Τα ελληνικά δάνεια της αλβανικής από το χώρο της θρησκείας.

The Greek religious loanwords in Albanian.

 

10:30-10:45

Alexander A. Novik & Andrej N. Sobolev

St. Petersburg State University, Russian Academy of Sciences

Studime etnolinguistike në Himarë dhe në zonën e Vurgut (materialet e ekspeditës 2014).

Ethnolinguistic researches in Himarë and in Vurg region (2014 expedition materials).

Εθνογλωσσολογικές έρευνες στη Χιμάρα και την περιοχή Βούρκου (υλικό αποστολής 2014).

 

10:45-11:00

Christopher G. Brown & Brian D. Joseph

Ohio State University

On Hybrid Forms in Language Contact – Some evidence from the Greek of Southern Albania.

Trajta hibride të kontaktit gjuhësor: dëshmi nga greqishtja e Shqipërisë së Jugut.

Υβριδικοί σχηματισμοί της γλωσσικής επαφής: Μαρτυρίες από την ελληνική της Νότιας Αλβανίας.

 

11:00-11:15

Nikos Liosis

Institute of Modern Greek Studies, Aristotle University of Thessaloniki

Συγκριτικές παρατηρήσεις επί των αρβανίτικων ιδιωμάτων: φωνολογικά, μορφολογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά.

Comparative remarks on the Arvanitika dialects: phonological, morphological and syntactic features.

Vërejtje krahasuese mbi të folmet arvanite: veçori fonologjike, morfologjike dhe sintaksore.

 

11:15-11:30

Aristotle Spiro

University of Tirana

Veçori të përbashkëta dalluese midis të folmeve shqipe dhe greke moderne.

Common distinctive features between Albanian and Modern Greek dialects.

Κοινά διακριτικά χαρακτηριστικά μεταξύ των αλβανικών και νεοελληνικών ιδιωμάτων.

 

11:30-11:45

Maria Theodoropoulou & Doris Kyriazis

Aristotle University of Thessaloniki

Α comparison of Albanian and Greek emotion figurative language: the case of joy and happiness.

Σύγκριση της αλβανικής και της ελληνικής μη κυριολεκτικής γλώσσας των συναισθημάτων: η περίπτωση της χαράς και της ευτυχίας.

Krahasim i gjuhës emocionale figurative në shqip e greqisht: rasti i gëzimit dhe i lumturisë.

 

11:45-12:15

Questions and Discussion / Pyetje dhe diskutime / Ερωτήσεις και συζήτηση

 

12:15-12:45

Coffee break / Pushim për kafe / Διάλειμμα καφέ

 

SESSION B / Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / SESIONI B  (Ora / Ώρα 12:45 – 15:00 h.)

Aleks Buda Conference Hall

Salla e Konferencave «Aleks Buda»

Αίθουσα Συνεδριάσεων «Aleks Buda»

 

Moderators – Συντονιστές – Moderatorë

Nikos Liosis, Daniela Müller, Albert Riska

 

12:45-13:00

Daniela Müller

Ludwig-Maximilians-Universität München

Cue weighting in the perception of phonemic and allophonic laterals along the darkness continuum: Evidence from Greek and Albanian.

Vlerësimi akustik i treguesve në perceptimin e fonemave dhe allofoneve anësore të continuum-it të velarizuar: Dëshmi nga greqishtja dhe shqipja.

Στάθμιση ακουστικών γνωρισμάτων στη φωνημική και αλλοφωνική αντίληψη των πλευρικών στο υπερωικοποιημένο συνεχές: Μαρτυρίες από την ελληνική και την αλβανική.

 

13:00-13:15

Anastasia Chionidou & Katerina Nicolaidis

Aristotle University of Thessaloniki

Voice onset time production in Albanian and Greek initial voiceless stops.

Η παραγωγή του Χρόνου Έναρξης Φώνησης σε αρχικά άηχα κλειστά σύμφωνα της αλβανικής και ελληνικής.

Prodhimi i kohës së nisjes së zërit në mbylltoret e pazëshme nistore të shqipes dhe greqishtes.

 

13:15-13:30

Dimitra Serakioti & Elena Haimeli

National and Capodistrian University of Athens

Η επίταση στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα: Μια συγκριτική μελέτη.

Intensiteti në greqishte dhe shqipe: Studim krahasues.

Intensity in the Greek and the Albanian language: A comparative study.

 

13:30-13:45

Enkeleida Kapia

Center for Albanian Studies, Tirana

Clitics as a measure of language delay in bilinguals.

Trajtat e shkurtra si matës të vonesës gjuhësore në individët dygjuhësh.

Τα κλιτικά ως μετρητές γλωσσικής καθυστέρησης σε δίγλωσσους.

 

13:45-14:00

Albert Riska

A. Xhuvani University of Elbasan

Vërejtje etimologjike për një fjalë të përmendur tek autorët e lashtë (σπεῖρα).

Etymological remarks on a word mentioned in ancient authors (σπεῖρα).

Ετυμολογικές παρατηρήσεις σε μια λέξη που αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς (σπεῖρα).

 

14:00-14:15

Eva Kane

University of Tirana

Semantika e shprehjeve frazeologjike në shqip dhe greqisht: rasti i paraleleve frazeologjike me vatër semantike fjalët zemër dhe kokë.

Semantics of idiomatic expressions in Albanian and Greek: the case of the parallel idioms having as semantic focuses the words zemër and kokë.

Σημασιολογία των φρασεολογισμών στα αλβανικά και ελληνικά: η περίπτωση των ιδιωματικών παραλλήλων με σημασιολογικό πυρήνα τις λέξεις καρδιά και κεφάλι.

 

14:15-14:30

Eda Shehu – Alma Kallari

University of Tirana

Veçori të përdorimit të terminologjisë shkencore-teknike në shqipe dhe në greqishte.

Χαρακτηριστικά χρήσης της επιστημονικής τεχνικής ορολογίας στα αλβανικά και τα ελληνικά.

Using features of scientific technical terminology in Albanian and Greek.

 

14:30-15:00

Questions and Discussion / Pyetje dhe diskutime / Ερωτήσεις και συζήτηση

 

15:00-16:15

Catering

 

SESSION C / Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / SESIONI C  (Ora / Ώρα 16:15 – 18:45 h.)

Aleks Buda Conference Hall

Salla e Konferencave «Aleks Buda»

Αίθουσα Συνεδριάσεων «Aleks Buda»

 

Moderators – Συντονιστές – Moderatorë

Aspasia Chatzidaki, Enkeleida Kapia, Ianthi Tsimpli

 

16:15-16:30

Aspasia Chatzidaki, Christina Maligkoudi, Marina Mattheoudakis

Aristotle University of Thessaloniki

Albanian Mother Tongue courses in Thessaloniki, Greece: parents’ perspective.

Τμήματα Αλβανικής Γλώσσας ως Γ1 στη Θεσσαλονίκη: η οπτική των γονέων.

Kurset e shqipes si gjuhë amtare në Selanik në këndvështrimin e prindërve.

 

16:30-16:45

Ianthi Tsimpli

Aristotle University of Thessaloniki, University of Reading

Maria Andreou, Maria Kaltsa

Aristotle University of Thessaloniki

Enkeleida Kapia

Center for Albanian Studies

Albanian-Greek bilingual children in Albania and Greece: the effects of mother-tongue literacy/education on cognitive abilities.

Παιδιά με ελληνοαλβανική διγλωσσία σε Αλβανία και Ελλάδα: επιπτώσεις στις  γνωστικές ικανότητες από την εκπαίδευση / γραμματισμό στη μητρική γλώσσα.

Fëmijë me dygjuhësi shqip-greqisht në Shqipëri e Greqi: pasojat mbi aftësitë njohëse prej të mësuarit shkrim e këndim  në gjuhën amtare.

 

16:45-17:00

Frideriki Tsiamouri

Aristotle University of Thessaloniki

Η κατάκτηση των ελληνικών κειμενικών δεικτών στο γραπτό λόγο Αλβανόφωνων μαθητών.

Përvetësimi i treguesve tekstorë të greqishtes në ligjërimin e shkruar të nxënësve shqipfolës në Greqi.

On the acquisition of Greek Discourse Markers in written texts of the Albanian speaking pupils of Greece.

 

17:00-17:15

Margarita Pouli & Stavroula Stavrakaki

Aristotle University of Thessaloniki

Linguistic profiles of Albanian-Greek bilingual children with Specific Language Impairment.

Γλωσσικά χαρακτηριστικά δίγλωσσων παιδιών, ομιλητών της Αλβανικής και Ελληνικής, με Eιδική Γλωσσική Διαταραχή.

Profile gjuhësore të fëmijëve dygjuhorë, folës të shqipes dhe greqishtes me Çrregullime të Veçanta Gjuhësore.

 

17:15-17:30

Vertha Cano

Athens

Γλωσσικά λάθη στον γραπτό λόγο των αλβανόφωνων μαθητών κατά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Gabime gjuhësore në ligjërimin e shkruar të nxënësve shqiptarë gjatë mësimit të gjuhës greke.

Language errors in writing of the Albanian speaking pupils in learning Greek.

 

17:30-17:45

Paraskevi Delikari

Cyclades

Βιντεο-ιστορίες ζωής Αλβανών μεταναστών και μεταναστριών στην Κρήτη: όρια και αντιφάσεις μιας παρέμβασης κοινωνικής ενδυνάμωσης.

Video-rrëfime të jetës së emigrantëve dhe emigranteve shqiptare në Kretë: kufij dhe kundërthënie të një ndërhyrjeje për fuqizim shoqëror.

Video-stories from the life of the immigrants in Crete: boundaries and paradoxes of a social boosting intervention.

 

17:45-18:00

Isida Foçi (Metaj) & Alban Foçi

University of Tirana

Probleme të interferencave tek studentët shqiptarë të degës së turqishtes gjatë mësimit të  greqishtes si gjuhë e huaj e dytë.

Ζητήματα παρεμβολών στους Αλβανούς φοιτητές της τουρκικής κατά την εκμάθηση της ελληνικής ως β΄ ξένης γλώσσας.

On some questions of interferences in the Albanian students of Turkish during learning Greek as second foreign language.

 

18:00-18:55

Questions and Discussion / Pyetje dhe diskutime / Ερωτήσεις και συζήτηση

 

Section II / Seksioni II / Τμήμα 2
SESSION A / Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / SESIONI A  (Ora / Ώρα 10:00 -12:15 h.)

Library of the Academy of Sciences

Salla e Bibliotekës e Akademisë së Shkencave

Αίθουσα Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Επιστημών

 

Moderators – Συντονιστές – Moderatorë

Konstantinos Giakoumis, Evalda Paci, Dion Tushi

 

10:00-10:15

Vemund Aarbakke

Aristotle University of Thessaloniki

The Influence of the Orthodox Church on the Christian Albanians’ national orientation in the period before 1912.

Η επίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον εθνικό προσανατολισμό των Χριστιανών Αλβανών την περίοδο πριν το 1912.

Ndikimi i Kishës Ortodokse në orientimin kombëtar të shqiptarëve të krishterë në periudhën para vitit 1912.

 

10:15-10:30

Konstantinos Giakoumis

University of New York Tirana

Contesting the Sacred: Albanian Anthroponymy in Votive Inscriptions of 18th to 20th Century Artworks at the «Onufri» Museum, Berat.

Duke kontestuar të Shenjtën: Antroponimia shqiptare në mbishkrimet blatuese të shek. XVIII-XX në veprat e artit tek muzeu «Onufri», Berat.

Διεκδικώντας το Ιερόν: Αλβανικά ανθρωπωνύμια σε αναθηματικές επιγραφές έργων του 18ου – 20ού  αι. από το Μουσείο «Ονούφριος» στο Μπεράτι.

 

10:30-10:45

Andi Rëmbeci & Sokol Çunga

University of Tirana, Albanian State Archives

Koleksioni i librave të vjetër të Arkivit Qendror Shtetëror shtypur në greqisht.

The collection of old Greek imprints in the Albanian State Archives.

Η συλλογή παλαιών εντύπων στην ελληνική των Κεντρικών Αρχείων του Αλβανικού Κράτους.

 

10:45-11:00

Sokol Çunga

Albanian State Archives

Dorëshkrime të reja në Koleksionin e Kodikëve të Arkivit Qendror Shtetëror, Tiranë.

Νέα χειρόγραφα στη Συλλογή Κωδίκων των Κεντρικών Αρχείων του Αλβανικού Κράτους στα Τίρανα.

New Manuscripts in the Collection of Codices at the Central State Archives in Tirana (Albania).

 

11:00-11:15

Dion Tushi

Fan S. Noli University of Korçë

Kontributi i Fan S. Nolit në përkthimin e teksteve kishtare.

Η συμβολή του Fan S. Noli στην αλβανική μετάφραση των εκκλησιαστικών κειμένων.

Fan S. Noli’ contribution in the Albanian translating of Greek Orthodox texts.

 

11:15-11:30

Evalda Paci

Center for Albanian Studies, Tirana

Ungjilli sipas Mateut në shqipërimin nga greqishtja të V. Dorsës (Londër, 1869).

Το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον σε αλβανική μετάφραση εκ της ελληνικής υπό του Βικεντίου Δόρσα (Λονδίνο, 1869).

The Gospel of Matthew, translated from Greek into Albanian by V. Dorsa (London, 1869).

 

11:30-11:45

Fatos Dibra

Yunus Emre Turkish Culture Center Tirana

Marrëdhënia fe-gjuhë-grafi në një defter bektashian të gjysmës së dytë të shek. XIX.

Religion-language-writing relationship in a bektashi defter of the second half of the XIXth century.

Η σχέση θρησκεία-γλώσσα-γραφή σε ένα μπεκτασί δεφτέρι του β΄ μισού του ιθ΄ αι.

 

11:45-12:15

Questions and Discussion / Pyetje dhe diskutime / Ερωτήσεις και συζήτηση

 

12:15-12:45

Coffee break / Pushim për kafe / Διάλειμμα καφέ

 

 

SESSION B / Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / SESIONI B  (Ora / Ώρα 12:45 – 15:00 h.)

Library of the Academy of Sciences

Salla e Bibliotekës e Akademisë së Shkencave

Αίθουσα Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Επιστημών

 

Moderators – Συντονιστές – Moderatorë

Ymer Çiraku, Eda Derhemi, Ksenia Klimova

 

12:45-13:00

Eda Derhemi

University of Illinois at Urbana Champaign

Institutional acknowledgment as a factor in linguistic attitudes and maintenance: the cases of Arbëresh and Arvanitika.

Njohja institucionale si faktor në sjelljet kah gjuha dhe ruajtja e gjuhës: rastet e arbërishtes dhe arvanitishtes.

Η θεσμική αναγνώριση ως ρυθμιστικός παράγοντας γλωσσικών συμπεριφορών και συντήρησης: η περίπτωση της Arbëresh και των Αρβανίτικων.

 

13:00-13:15

Mirela Xhaferraj

University of Tirana

Ιδιωματικά γλωσσικά στοιχεία στους συγγραφείς της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας

Dialect elements in the authors from the Greek Minority of Albania.

Elemente dialektore tek autorët e Minoritetit Etnik Grek.

 

13:15-13:30

Sofia Delijorgji

University of Tirana

Elemente dialektore në Fjalorin Shqip-Greqisht të Niko H. Gjinit.

Ιδιωματικά στοιχεία στο Αλβανοελληνικό Λεξικό του Νίκου Χ. Γκίνη.

Dialect elements in the Albanian-Greek Dictionary by Niko H. Gjini.

 

13:30-13:45

Ksenia Klimova

Lomonosov State University of Moscow

Ιδιαιτερότητες του εθνογλωσσολογικού τοπίου της Περαχώρας Κορινθίας.

Veçori të peizazhit etnolinguistik të Perahorës së Korintisë.

On some features of the ethnolinguistic landscape of Perachora (Corinthia).

 

13:45-14:00

Alexander Novik

Russian Academy of Sciences, St. Petersburg State University

Shqiptarët e Mandricës: ekspedita 2014 në zonën kufitare bullgaro-greke.

Albanians of Mandrica: the 2014 expedition in Bulgaria-Greece border area.

Οι Αλβανοί της Μανδρίτσας: η αποστολή του 2014 στη βουλγαρο-ελληνική μεθοριακή περιοχή.

 

14:00-14:15

Ymer Çiraku

University of Tirana

Poezia shqipe dhe greke në kontekstin ballkanik të një antologjie.

Η αλβανική και ελληνική ποίηση στα βαλκανικά συμφραζόμενα μιας ανθολογίας.

Albanian and Greek poetry in the Balkan context of an Anthology.

 

14:15-14:30

Maklena Nika

University of Tirana

Elemente shqiptaro-greke në veprën letrare të Telemak Koçës.

Ελληνοαλβανικά στοιχεία στο λογοτεχνικό έργο  του Τηλέμαχου Κώτσια.

Albanian-Greek elements in the writings of Telemak Koça.

 

14:15-15:00

Questions and Discussion / Pyetje dhe diskutime / Ερωτήσεις και συζήτηση

 

15:00-16:15

Catering

 

 

SESSION C / Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / SESIONI C  (Ora / Ώρα 16:15 – 18:45 h.)

Library of the Academy of Sciences

Salla e Bibliotekës e Akademisë së Shkencave

Αίθουσα Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Επιστημών

 

Moderators – Συντονιστές – Moderatorë

Eleni Kourmantzi, Doris Kyriazis, Shaban Sinani

 

16:15-16:30

Ilir Kalemaj & Konstantinos Giakoumis

University of New York Tirana

The image of Greek-Albanian lingual & cultural relations in Albanian school history textbooks (1886-1939).

Imazhi i marrëdhënieve gjuhësore dhe kulturore greko-shqiptare në tekstet e historisë të shkollave shqipe (1886-1939).

Η εικόνα των ελληνοαλβανικών γλωσσικών και πολιτιστικών σχέσεων στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας των αλβανικών σχολείων (1886-1939).

 

16:30-16:45

Eleni Kourmantzi

Ioannina

Αληπασιάδες.

Alipashadat.

Alipashadas.

 

16:45-17:00

Mikaela Minga

Center for Albanian Studies, Tirana

Shkëmbime kulturore mesdhetare: Rasti i kantadhave dhe këngëve korçare.

Mediterranean cultural exchanges: the case of Korçë serenades and songs.

Μεσογειακές πολιτιστικές ανταλλαγές: η περίπτωση των καντάδων και τραγουδιών της Κοριτσάς.

 

17:00-17:15

Meri Kumbe

Tiranë

Gjuha shqipe dhe muzika bizantine.

Αλβανική γλώσσα και βυζαντινή μουσική.

Albanian language and Byzantine music.

 

17:15-17:30

Doris Kyriazis

Aristotle University of Thessaloniki

«Plakustathi» («Ο Γεροστάθης») ose alter ego-ja e Th. Mitkos.

«Ο Γεροστάθης» («Plakustathi») ή το alter ego του Ευθυμίου Μήτκου.

«Plakustathi» or Thimi Mitko’s alter ego.

 

17:30-17:45

Shaban Sinani

Center for Albanian Studies, Tirana

Dy homerologë të shek. XX në një roman të I. Kadaresë: Milman Parry dhe Albert Lord si protagonistë dhe si karaktere.

Δύο ομηρολόγοι του 20ού  αι. σε μυθιστόρημα του Ι. Κανταρέ: ο Milman Parry και ο Albert Lord ως πρωταγονιστές και χαρακτήρες.

Two homerists of the XXth century in a novel by I. Kadare: Milman Parry and Albert Lord as protagonists and characters.

 

17:45-18:00

Kledi Satka & Lindita Xhanari (Latifi)

University of Tirana

Huazimet greke në Fjalorin e përmbledhjes folklorike «Bleta Shqyptare» të Thimi Mitkos.

The Greek loanwords in the Vocabulary of the folklore collection «Bleta Shqyptare» («Albanian Bee») by Thimi Mitko.

Τα ελληνικά δάνεια στο Λεξιλόγιο της λαογραφικής συλλογής «Αλβανική Μέλισσα» του Ευθυμίου Μήτκου.

 

18:00-18:15

Keti Shehu

University of Tirana

Onufri: një piktor midis dy botëve. Ndërveprime kulturore e artistike në komunitetet shqiptare, greke e italiane në periudhën pasbizantine (shek. XV-XVI).

Onuphrius: a painter between two worlds. Cultural artistic interactions in the Albanian, Greek, Italian communities of post-Byzantine period (XVth-XVIth centuries).

Ονούφριος: ένας ζωγράφος ανάμεσα σε δύο κόσμους. Πολιτισμικές καλλιτεχνικές διεπιδράσεις στις αλβανικές, ελληνικές και ιταλικές κοινότητες κατά την μεταβυζαντινή περίοδο (ιε΄ -ιστ΄ αι.).

 

18:15-18:55

Questions and Discussion / Pyetje dhe diskutime / Ερωτήσεις και συζήτηση

 

 

Saturday, March 28th, 2015

E shtunë, 28 mars 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

 

Aleks Buda Conference Hall of the Academy of Sciences of Albania

Salla e Konferencave «Aleks Buda» e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Αίθουσα Συνεδριάσεων «Aleks Buda» της Αλβανικής Ακαδημίας Επιστημών

 

Ora / Ώρα 12:00

 

The Lexicographic Work of Thimi Mitko

Vepra leksikografike e Thimi Mitkos

Το λεξικογραφικο έργο του Ευθυμίου Μήτκου

 

Presentation of the Lexicographic Work of Thimi Mitko, edited by Doris Kyriazis and published by the Academy of Sciences of Albania.

 

Promovimi i vëllimit me Veprën Leksikografike të Thimi Mitkos, përgatitur nga Dhori Q. Qirjazi dhe botuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë

 

Παρουσίαση του τόμου με το λεξικογραφικό έργο του Ευθυμίου Μήτκου, που επιμελήθηκε ο Δώρης Κ. Κυριαζής και εξέδωσε η Αλβανική Ακαδημία Επιστημών

 

Speakers / Ligjërues / Ομιλητές:

 

Academician Jorgo Bulo

Academician Francesco Altimari

Prof. Dr. Emil Lafe

As. Prof. Dhori Q. Qirjazi

Assoc. Prof. Aristotle Spiro

 

Ora / Ώρα 13:00 h.

 

Aleks Buda Conference Hall of the Academy of Sciences of Albania

Salla e Konferencave «Aleks Buda» e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Αίθουσα Συνεδριάσεων «Aleks Buda» της Αλβανικής Ακαδημίας Επιστημών

 

Farewell Ceremony – Ceremonia e lamtumirës – Τελετή λήξης του Συνεδρίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top