Ειδήσεις για μετανάστες

Χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Αναρτήθηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ,πριν λίγες μέρες στο Opengov.gr , το νομοσχέδιο ” Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 του ν. 4251/2014 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας”

Στο άρθρο 19 του  νομοσχεδίου γίνονται κάποιες αλλαγές όσον αφορά την χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους , η οποία όπως προβλέπουν και οι αλλαγές του νομοσχεδίου θα μπορεί να γίνεται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

[maxbutton id=”5″]

Γίνεται λόγος για τις άδειες οι οποίες αυτή την στιγμή χορηγούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών στο Πειραιά, και αφορά μετανάστες οι οποίοι  διαμένουν μόνιμα και συνεχεία στην Ελλάδα για 7 τουλάχιστον χρόνια.

Το νομοσχέδιο θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι της 10/2/2016. Όλο το νομοσχέδιο θα το βρείτε εδώ http://www.opengov.gr/ypes/?p=3471

[maxbutton id=”1″]

Ποιοι δικαιουνται Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

1. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους μπορεί να ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα.

Αίτημα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζει:

(α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης

(β) οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης

(γ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.

Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείου α΄ ή β΄ εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη ή είναι γονέας ανήλικου ημεδαπού. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή παραμονή του αιτούντος στη χώρα. Με όμοια απόφαση μπορούν να ορίζονται περιοριστικά οι λόγοι παραπομπής στις Επιτροπές του άρθρου 134 του παρόντος.

Τι προβλέπετε για την απομάκρυνση του αλλοδαπού 

2. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων από πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (γ) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 τ, η αρμόδια για την παραλαβή υπηρεσία ελέγχει τις τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης αυτών. Σε περίπτωση, που πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης, η κατάθεση αυτής αποτελεί λόγο προστασίας από την επιστροφή σύμφωνα με την παρ. 5 του  άρθρου 21 του Ν. 3907/2011 (Α` 7). Η αρμόδια υπηρεσία παραλαβής χορηγεί σχετική απόδειξη, με την οποία βεβαιώνεται ότι κωλύεται η έκδοση απόφασης επιστροφής για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του αιτήματος. Η κατάθεση της αίτησης σε περίπτωση, που πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης, συνιστά  λόγο αναβολής απομάκρυνσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3907/2011. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης της αίτησης, μόνη η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν παρέχει προστασία από την επιστροφή.

[maxbutton id=”1″]

Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων για Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

4. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων του παρόντος άρθρου είναι:

α) η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμοδίας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 4251/2014

β) η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ

γ) η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ του άρθρου 6 του παρόντος κώδικα, είτε από ασφάλιση του ιδίου είτε από ασφάλιση του συζύγου. Για την εκπλήρωση της άνω προϋπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας, και η μη συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων λόγων που τους καθιστούν επικίνδυνους για την δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Τυχόν εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ και επιβολή μέτρου  απαγόρευσης εισόδου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3907/2011, για λόγους προηγούμενης μη νόμιμης διαμονής ή εξαιτίας μη συμμόρφωσης σε απόφαση επιστροφής που εκδόθηκε για τον ίδιο λόγο,  δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο για την έκδοση της άδειας διαμονής. Με την  έκδοση της άδειας διαμονής η  εγγραφή παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

[maxbutton id=”1″]

Δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου

5. Οι άδειες διαμονής του παρόντος άρθρου, χορηγούνται άπαξ και παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής κατείχε προηγουμένως άδεια διαμονής η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται.

[maxbutton id=”1″]

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top