Albanians.gr – Η σελίδα της Αλβανικής Κοινότητας Στην Ελλάδα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Çfarë parashikon ligji i ri i emigrantëve për ato që nuk përmbushin pullat (ensimat)

Çfarë parashikon ligji i ri i emigrantëve , Kodi i Emigracioni dhe Integrimit Social

për ato që nuk përmbushin pullat (ensimat).

Ky është një problem që hasin me qindra mijëra emigrantë , të cilët për shkak të krizës ekonomike kanë ngeluar pa punë dhe nuk përmbushin numrin e pullave(ensimat) për të bërë lejet e qëndrimit ose për ti rinovuar ato.

 

Sipas ligjit të ri të emigracionit:

NENI 15 me titull  “Dhënja dhe Rinovimi i Lejeve të Qëndrimit për punësim në varësi”( Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία) parashikon që  për të nxjerrë leje qëndrimi ose për të rinovuar atë duhen që emigranti të ketë mbledhur numrin minimal të pullave që duhet, sipas nenin 137, paragrafi 6 i Kodit të Emigracionit. Siç e dimë numri minimal është 120 pulla

Gjithashtu NENI 15 parashikon se nëse emigranti nuk ka përmbushur numrin minimal të pullave, ka mundësi të blej ditët e siguracionit deri në shifrën 20% e pullave të nevojshëme nga neni i mësipërmë. Në rast rinovimi për dy ose 3 vjet, mund të blej duke plotosuar totalin e dyvjeçarit ose trevjeçarit.

 

NENI 139 Paragrafi 14:

Kërkesat e rinovimit të lejes të qëndrimit për punësim në varsi, shërbime, pune të cilat janë në pritje për aprovim , si dhe lejet e qëndrimit që skadojnë deri në datë 30.6.2014, dhe nuk përmbushin kriteret e rinovimit për shkak të mos patjes të numrit të duhur të sigurimeve siç ajo përcaktohet nga ligji 15055/546/2011 (ΦΕΚ 1886 Β΄), mund të kryej rinovimin vetëm me anë të librit të shëndetësisë në fuqi.

Gjithashtu në këtë statut hyjnë dhe lejet të cilat janë hedhur poshtë gjatë viteve 2012-2013 për shkak të mos patjes të të lartpërmendurave, dhe të cilët ndodhet në proçes mbrojtjeje gjygjësore dhe me kushtin që heqin dorë nga proçesi.

 

Στα Ελληνικά

Άρθρο 15: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία….Πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 137 παρ. 6 του Κώδικα αυτού.

(Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του απαιτούμενου βάσει της ανωτέρω απόφασης αριθμού. Σε περίπτωση ανανέωσης διετούς ή τριετούς άδειας διαμονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει αθροιστικά για το σύνολο της διετίας.)

Άρθρο 139

14. Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου που εκκρεμούν καθώς και άδειες διαμονής που λήγουν έως 30.6.2014 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενο αριθμού ημερών ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται με την κυα 15055/546/2011 (ΦΕΚ 1886 Β΄), ανανεώνονται, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ. Ως εκκρεμή θεωρούνται και τα αιτήματα που έχουν απορριφθεί κατά τα έτη 2012 και 2013 λόγω μη πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας και με τον όρο ότι παραιτούνται από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματά τους.

 

Albanians.gr

 

Lexoni akoma
Kodi i Emigracionit dhe i Integrimit Social të Greqisë. Të gjithë informacionet

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top