Ειδήσεις για μετανάστες

Ανανέωση με βιβλιάριο υγείας των άδειων εξαρτημένης εργασίας  για τον επόμενο χρόνο 

Όπως πληροφορηθήκαμε πριν λίγο από πάρα πολύ έγκυρη πηγή οτι με απόφαση την κυβέρνησης με  βιβλιάριο υγείας ανανεώνονται οι άδειες διαμονής εξαρτημένης εργασίας των μεταναστών και για τον επόμενο χρόνο . Ασφαλίζονται και τα ενήλικα τέκνα των μεταναστων στα οικογενειακά βιβλιάρια .

Ολόκληρη η απόφαση

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός του ελάχιστου αριθµού ηµεροµισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήµατος
ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθµιση άλλων σχετικών θεµάτων»
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ.2, 21 παρ. 2 και 136 παρ. 6 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄),
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄) «Κωδικοποίηση
της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
3. Τη µε αριθµό 4062/25.7.2014 (ΦΕΚ 2110 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Γεώργιο Ντόλιο.
4. Τη µε αριθµό 22365/97/5.7.2013 (ΦΕΚ 1667 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Βασίλειο Κεγκέρογλου.
5. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισµού.
ΕλληνικήΑ∆Α: 7ΦΒ5Ν-1ΜΘ

Αποφασίζουµε
Ο ελάχιστος αριθµός ηµερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστηµα ασφάλισης ανά
διετία ή τριετία που πρέπει να πραγµατοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών, προκειµένου να πληρείται η
προϋπόθεση για ανανέωση των αδειών διαµονής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4251/2014
καθορίζεται για το διάστηµα από 1.10.2014 έως 30.9.2015 ως εξής:

1.α. Για τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαµονής για παροχή εξαρτηµένης
εργασίας σε σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς µη σταθερούς εργοδότες ή εξαρτηµένης εργασίας και
παροχής υπηρεσιών ή έργου, απαιτείται η συµπλήρωση, του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται
στην παράγραφο 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (179 Α΄), όπως ισχύει ή της παραγράφου 3
του άρθρου 22 του ν 3863/2010 (115 Α΄), ανάλογα µε το είδος της απασχόλησης τους. Για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτείται η συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση
πλήρους ιατροφαρµακευτικής κάλυψης σύµφωνα µε τα κάθε φορά οριζόµενα στην ασφαλιστική
νοµοθεσία.
β. Εάν πολίτες τρίτων χωρών είναι κάτοχοι αδειών διαµονής για εργασία (ειδικού σκοπού) και η
ασφαλιστική νοµοθεσία παρέχει δικαίωµα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε δηµόσιο
ασφαλιστικό φορέα, προσκοµίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην απόφαση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 παρ. 3 του ν. 4251/2014 και
παράλληλα µνηµονεύεται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωµα εξαίρεσης.
2. Τα µέλη οικογένειας των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών που είναι συντηρούµενα
(προστατευόµενα) και κατέχουν άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση καθώς και τα
ενηλικιωθέντα τέκνα που κατείχαν στο παρελθόν άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση
ασφαλίζονται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής
νοµοθεσίας, στον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος (άµεσα ασφαλισµένου) και προσκοµίζουν,
κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής τους για τον ίδιο λόγο, οικογενειακό βιβλιάριο υγείας.
3. Εφόσον υφίσταται δυνατότητα, µέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
ενηµέρωσης των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, για τη διαπίστωση συνδροµής των
προϋποθέσεων της παρούσης δεν απαιτείται η προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών από τους
ενδιαφερόµενους πολίτες τρίτων χωρών.
4. ∆υνατότητα ανανέωσης άδειας διαµονής παρέχεται και στους πολίτες τρίτων χωρών που διέκοψαν
την δραστηριότητά τους ή επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή προέβησαν σε ρύθµιση οφειλών και ειδική
νοµοθεσία παρέχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. Α∆Α: 7ΦΒ5Ν-1ΜΘ3
5. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις της αριθ.
15055/546/2011 (ΦΕΚ 1886) όµοιας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Διαβαστε σε μορφη PDF

kya51738-10102014

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top