Albanians.gr – Η σελίδα της Αλβανικής Κοινότητας Στην Ελλάδα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αφομοίωση η κοινωνική ένταξη;

  Με αφορμή μια συζήτηση που είχαμε σχετικά πρόσφατα για την αφομοίωση και την ένταξη, παραθέτουμε πιο κάτω την σημασιολογία των δυο ορών.

Για εμάς είναι το λιγότερο ντροπή ένας μετανάστης να υποστηρίζει την ίδια του την πολιτισμική εξαφάνιση!

Η αφομοίωση «σχετίζεται με τη διαδικασία ενσωμάτωσης ανθρώπων με επιφανειακό τρόπο» (Ζαϊμάκης, 2002: 150). Με την πολιτική αυτή η κυρίαρχη ομάδα αρνείται ουσιαστικά να αναγνωρίσει οτιδήποτε, «οι μειονοτικές ομάδες εγκαταλείπουν τις δικές τους ιδιαίτερες γλωσσικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και στάσεις, και καλούνται να αποδεχτούν τρόπους και συμπεριφορές που η κυρίαρχή ομάδα υιοθετεί με στόχο την αφομοίωσή τους» (Ζαϊμάκης, 2002:150). Όπως αναφέρει και ο Ray Honeygord η αφομοίωση θεωρείται «η διαδικασία κατά την οποία οι εθνικές μειονότητες είναι αναγκασμένες λιγότερο ή  περισσότερο, να εγκαταλείψουν τους αρχικούς τους πολιτισμούς και να προσλάβουν τον πολιτισμό της χώρας στην οποία έχουν μεταναστεύσει οι ίδιοι οι προγονοί τους».

Στην πολιτική αυτή οι εθνικές διαφορές αντιπροσωπεύουν μια απειλή για την εθνική ενότητα και την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα- και το λανθασμένο και κακόβουλο δόγμα της φυλετικής καθαρότητας, έχει συχνά λειτουργήσει σαν δικαιολογία(Honeygord, 1988)

Αντίθετα η κοινωνική ενσωμάτωση επιτρέπει «την πολιτισμική ιδιαιτερότητα μέσα σε ορισμένα πλαίσια…με όρους τους οποίους θέτει η κυρίαρχη ομάδα» (Ζαϊμάκης,
2002: 150) στην προσέγγιση αυτή, εντοπίζονται δημοκρατικά στοιχεία, αλλά όχι πλήρης αναγνώριση δικαιωμάτων. Είναι μια που δεν αδιαφορεί για την μειονοτική ομάδα αλλά δεν είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές. Η κυρίαρχη ομάδα διατηρεί τη θέση ισχύος και τις περισσότερες φορές «λειτουργεί ως ένας μηχανισμός προσαρμογής της κυριαρχούμενης ομάδας στις αξίες και τα ιδεώδη της κυρίαρχης» (Ζαϊμάκης, 2002: 151).

Ολοκληρώνοντας, η πολιτική της κοινωνικής ένταξης, «η οποία υποστηρίζει την
ένταξη της μειονοτικής ομάδας στο πεδίο των ευρύτερων κοινωνικών θεσμών και στις
κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες της εθνικής κοινωνίας…διατηρώντας παράλληλα
τη διακριτή της ταυτότητα και τις ιδιαίτερες πολιτισμικές στάσεις και αντιλήψεις των
μελών της, τέλος προωθεί την ισότιμη πρόσβαση της μειονότητας στις ευκαιρίες για
εργασία, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική φροντίδα και κατανάλωση, και την άρση των
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων σε βάρος της» (Ζαϊμακης, 2002: 151). Η
πολιτική αυτή προωθεί αξίες όπως αυτή της δημοκρατίας, της ισότητας καθώς
αντιμετωπίζει
τα μέλη της μειονοτικής ομάδας ως πολίτες με δικαιώματα και
αναγνωρίζει το δικαίωμα συμμετοχής του σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Είναι «η
προσπάθεια να δημιουργηθεί «μια κοινωνία για όλους» στην οποία κάθε άτομο έχει
δικαιώματα και ευθύνες και διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο». (Huber, 2003:433)
Η κοινωνική ένταξη δεν είναι μια απόπειρα να ωθήσουμε τους ανθρώπους να
προσαρμοστούν στην κοινωνία αλλά να μετατρέψουμε την κοινωνία με τέτοιο τρόπο
ώστε να δέχεται όλα τα άτομα. Επομένως δεν πρέπει να προσπαθούν να κάνουν τους
«παρεκκλίνοντες» ανθρώπους να ενταχθούν όσο γίνεται καλύτερα με τους αποδεκτούς
42
κανόνες των κοινωνιών αλλά να προάγουν περισσότερο ευέλικτες και ανεκτικές
κοινωνίες οι οποίες θα αγκάλιαζαν όλα τα μέλη τους. Η εμπειρία ζωής των διαφορετικών
κοινωνικών ομάδων είναι εξίσου πολύτιμη, και ο καθένας έχει το δικαίωμα να
συνεισφέρει στην διαμόρφωση προτεραιοτήτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να
ορίζει το γενικό καλό.(Huber, 2003:433)
Στην 24η ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κοινωνική
ανάπτυξη στην Γενεύη το 2002, αναγνωρίστηκε ότι η κοινωνική ένταξη είναι ««μια
προσπάθεια για τη δημιουργία μιας αρμονικής, ειρηνικής κοινωνίας που
συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη της». (United Nations, Economic and Social Council,
2005:14) Επίσης έγινε ξεκάθαρο, η προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, η προωθηση του πολιτισμού της ειρήνης, της
ανοχής και μη βίας, ο σεβασμός των πολιτιστικών και θρησκευτικών διαφορών, η
εξολόθρευση όλων των μορφών διάκρισης, και η εξασφάλιση ίσων ευκαιρίων
πρόσβασης στις παραγωγικές διαδικασίες και την κυβερνητική συμμετοχή που είναι
σημαντική για την κοινωνική ένταξη. (United Nations, Economic and Social Council,
2005 )

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1) Αδάμ – Χριστοπούλου, Φ. (2006) «Πολυπολιτισμικότητα», σελ: 3. http: //
www.kathimerini.gr [πρόσβαση στις 28 Φεβρουαρίου 2008]
2)
Αμήρα,
Α.
(1980)
«Κοινωνικο-οικονομικά
χαρακτηριστικά
και
κίνητρα
μεταναστεύσεως των Ελλήνων επιστημόνων που επαναπατρίστηκαν την περίοδο 1960-
1971», μετανάστες στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών σελ: 225-230.
3) Αμίτσης, Γ., Λαζαρίδη, Γ. (Επιμ.) (2001) Νομικές και Κοινωνικοπολιτικές ∆ιαστάσεις
της Μετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης.
4) Αμίτσης, Γ., Λαζαρίδη, Γ. (2001) Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης.
5) Βάμβουκα, Μ.Ι. (1997) Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία ,
Αθήνα: Εστία.
6) Βγενόπουλος, Κ. (1998) Πρόσφυγες και μετανάστες στην ελληνική αγορά εργασίας,
Αθήνα: ΕΚΕΜ.
7) Γαβρόγλου, Σ. (1998) Μετανάστευση και ακροδεξιά αντίδραση στην Ευρώπη, Αθήνα:
Σιδέρης.
8) Γετίμης Π., Πετρινιώτη Ξ. (2003) Έρευνα για την ανίχνευση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν
στελέχη
του
∆ημόσιου
στην
εξυπηρέτηση
των
μεταναστών-
παλιννοστούντων-προσφύγων, Αθήνα: Πολις.
9) Γιάννη, Μ. (2004) Η σημασία της μετανάστευσης, Αθήνα: Πατάκη.
10) Γκικας, Σ. (1994) Κοινωνικά Προβλήματα, Αθήνα: Σαββάλας.
101
11) ∆ημακη –Λαμπίρη, Ι.(1998) Για μια παιδεία εναντίον των άμεσων και έμμεσων
διακρίσεων ανάλογα το φύλο, την φυλή, την θρησκεία, την εθνικότητα ή άλλα
χαρακτηριστικά, Συλλογικό Έργο, Μετανάστες, ρατσισμός και Ξενοφοβία. Ελληνικές
Εμπειρίες διακρίσεων, Αθήνα: Σάκουλας.
12) ∆ραγωνά Θ.,(1997), Όταν η εθνική ταυτότητα απειλείται: ψυχολογικές στρατηγικές
αντιμετώπισης
-Τι
είν’
η
πατρίδα
μας;
Εθνοκεντρισμός
στην
Εκπαίδευση,
Αθήνα:Αλεξάνδρεια.
13) Ζαιμακης, Γ. (2002) Κοινοτική εργασία και τοπικές κοινωνίες: ανάπτυξη, συλλογική
δράση, πολυπολιτισμικότητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
14) Καβουνίδη, Τ. (2002) Τα χαρακτηριστικά των μεταναστών, Αθήνα: Σάκκουλας.
15) Καραντινός, ∆., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Φρονίμου, Ε., ∆ιαστάσεις του κοινωνικού
αποκλεισμού στην Ελλάδα: Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής,
Αθήνα: ΕΚΚΕ.
16) Κασσωτάκη, Μ. (1978) Η εμπειρική έρευνα στις επιστήμες της αγωγής, Αθήνα:
Ιδεοκίνηση.
17) Κατρουγκάλος, Γ. (1996) Τα κοινωνικά δικαιώματα των παράνομων αλλοδαπών,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
18) Καψάλης Α., (2003), Ευρωπαϊκό δίκτυο για συνεργασία και ανταλλαγές σε θέματα
κοινωνικού αποκλεισμού και υγείας μεταναστών, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή,
πανεπιστήμιο Αθηνών.
19) Κασιμάτη, Κ. (2002) Κοινωνικός Αποκλεισμός η Ελληνική Εμπειρία, Αθήνα:
Gutenberg.
102
20) Κλόκα Ν. (2008), «Στηρίζουν την ελληνική οικονομία οι μετανάστες», σελ:1.
http://www.chiosnews.com/default.asp [πρόσβαση στις 19 Μαϊου 2007]
21) Κουτρα, Κ. (2007) Σημειώσεις Μαθήματος ∆ιαπολιτισμικης Κοινωνικής Εργασίας,
Ηρακλειο.
22) Κοντογιάννη, Χ., Στρατή, Π., Τσίαντη, Β, (1990), «Παιδιά διαπολιτισμικών γονιών
σε διάφορες χώρες», Κοινωνική Εργασία, (18), σ. 107-114.
23) Λαμπριανίδης, Λ. και Λυμπεράκη, Α. (2001), Αλβανοί μετανάστες στη
Θεσσαλονίκη ∆ιαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας, Θεσσαλονίκη:
Παρατηρητής.
24) Λιαργκόβας Π., (1996), Οικονομικές διαστάσεις της μετανάστευσης, αδημοσίευτη
διδακτορική διατριβή, πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
25) Λινάρδος-Ρυλμόν, Π., (1992), «Μετανάστευση και Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα :
Πρώτες ∆ιαπιστώσεις», Ενημερωτικό ∆ελτίο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ , σελ:
37-44. http: //
www.kathimerini.gr [πρόσβαση στις 28 Φεωρουαρίου 2008]
26) Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ.
Μετανάστες στην Ελλάδα,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
27) Μουσούρου, Λ. (1990) Μετανάστες και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και
στην Ευρώπη, Αθήνα: Gutenberg.
28) Μουσούρου, Λ. (1990), «Οικογένειες και μετανάστευση: προβλήματα και
προβληματική», Εκλογή, (87), σελ: 147-153.
103
29) Μικρακης, Α. (1998) Εμείς και οι άλλοι, οι διαφορετικοί, οι ξένοι. Η σύγκρουση στο
συμβολικό πεδίο- Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ίδρυμα Σάκη
Καράγιωργα, Αθήνα: Εξάντας
Ντόκος, Α. Π. (2002) Οι συνέπειες της μετανάστευσης για την περιφερειακή
30)
σταθερότητα και την ελληνική εθνική ασφάλεια, Αθήνα: Ίαμος.
31) Οικονόμου, Χ., Φερώνας, Α. (2006) Οι εκτός των τειχών, Αθήνα: ∆ιόνικος.
32) Παπαναστασίου Κ., (1990) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Κύπρος:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
33) Παύλου, Μ. (2007) ∆είκτης Πολιτικών Ένταξης των Μεταναστών, Αθήνα.
www.hlhr.gr/hlhr-kemo/docs/Pavlou-mipex2007.ppt [πρόσβαση στις 20 Οκτωβρίου
2008]
34) Παύλου, Μ. (2005) Οι πολιτικές “ένταξης” των μεταναστών στην ΕΕ και στην Ελλάδα

Οι
κοινές
βασικές
αρχές»,
ΚΕΜΟ:
Εθνικός
∆ιάλογος
για
τη
μετανάστευση,www.hlhr.gr/hlhr-kemo/docs/ND1-pavlou-integration.pdf [πρόσβαση στις
7 Οκτωβρίου 2008]
35) Πετράκου, Η. (1997) Η κατασκευή της μετανάστευσης στην ελληνική κοινωνία,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
36) Ταιηλορ, Τ. (1997) Πολυπολιτισμικοτητα- Εξετάζοντας την πολιτική της
αναγνώρισης, Αθήνα: Πολις.
37) Τριανταφυλλίδου A. (2005) Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική:Προβλήματα
κατευθύνσεις“ Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (Ελιαμεπ),
Αθήνα. central.radiopod.gr/wp-content/uploads/2008/07/triand.pdf [πρόσβαση στις 14
Ιανουαρίου 2009]
104
38) Τσαρδανίδης, Χ. (1998) Η μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική της
Ελλάδας,
Αθήνα: Τροχαλία.
39) Χλέτσος, Μ. (2002) Η πολιτική οικονομία της μετανάστευσης, Αθήνα: Εξάντας.
40) Action nemesis (2009) Μετανάστες: Χωρίς ιατρική φροντίδα, ασφάλιση και
περίθαλψη, www.actionnemesis.com [πρόσβαση στις 20 Μαρτίου 2009]
ΞΕΝΟΓΛ ΣΣΗ
41)
Anderson,
J.
και
Taylor,
C.
(2006)
What
is
Institutional
Racism?,
http://institutionalracism.net/default.aspx [πρόσβαση στις 10 Ιανουαρίου 2009]
42) Baldwin-Edwards, Μ. (1999), «An analytic commentary on the Greek Immigration
Law»,
ΜΜΟ,
(1),
σελ:
221-238.
[πρόσβαση
στις
20
Μαϊου
2007]
http://www.uehr.panteion.gr/data_en/3541.htm [πρόσβαση στις 15 Νοεμβρίου 2008]
44) Baldwin-Edwards, M. και Safilios-Rothschild, C. (1999), «Immigration and
Unemployment in Greece: Perceptions and Realities», South European Society &
Politics, σελ: 206- 450. http://www.uehr.panteion.gr/data_en/3541.htm [πρόσβαση στις
15 Μαϊου 2007]
45) Baldwin-Edwards, M. (2002), «Immigration and the Welfare State: A
Challenge
to
American
ΜΜΟ,
Mythology»,
(4),
σελ:
European
41-43.
http://www.uehr.panteion.gr/pdf/MMO_WP4.pdf [2] [πρόσβαση στις 18 Μαϊου 2007]
46) Baldwin-Edwards, M. (2002), «Southern European Labour Markets and Immigration:
A
structural
and
Functional
Analysis»,
http://www.uehr.panteion.gr/pdf/MMO_WP5.pdf
ΜΜΟ,
[4]
(5),
σελ:
78-95.
[πρόσβαση στις 15 Νοεμβρίου
2007]
105
47) Better, S. (2002) Institutional Racism: A Primer on Theory and Strategies for Social
Change, Maryland: Rowman and Littlefield. http://books.google.gr/books?id=Qt-
DDXx07hwC&printsec=frontcover&source=gbs_summary_r&cad=0#PPT1,M1
[πρόσβαση στις 15 Ιανουαρίου 2009]
48) Castles S, Miller M. J., (1998), «The Age of Migration: International Population
Movements in the Modern World». Macmillan, σελ: 780- 1238. http: // sciencedirect.com
[πρόσβαση στις 4 Ιουνίου 2008]
49) Cavounidis, J. (2003), «Gendered patterns of migration to Greece», The Greek
Review of Social Research,
σελ: 221-222. http://www.rdg.ac.uk/EIS/research
[πρόσβαση στις 20 Μαϊου 2007]
50) Citrin J., Sides J. (2004), «Public Opinion about Immigration: The role of identities,
Interests and Information», British Journal of Political Science, (37), σελ.: 477-504.
igs.berkeley.edu/people/faculty_biographies/citrin.html [πρόσβαση στις 18 Ιανουαρίου
2009]
51)
Economic
and
Social
Council,
(2005)
Achieving
the
internationally
agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, as
well as implementing the outcomes of the major United Nations conferences and
summits:
progress
made,
challenges
and
opportunitie,
New
York.
www.un.org/docs/ecosoc/documents/2005/reports/esc05%20HLSreportFINALrev3may.s
gl.pdf [πρόσβαση στις 18 Ιανουαρίου 2009]
52) Fulbright, K., Anderson, S., Lawrence, K., Sutton, S., Susi, G., Kubisch, A. (2005)
Structural Racism and Youth Development: Issues, Challenges, and Implications,
Washington, D.C.: The Aspen Institute.
53) George J. Borjas, (2003), «Welfare reform, labor supply, and health
106
Insurance in the immigrant population», Journal of Health Economics, σελ: 935-1200.
http: //www.sciencedirect.com [πρόσβαση στις 18 Μαϊου 2007]
54)
Hjerm, M.(2004), «Defending Liberal Nationalism. At what cost?», Journal of
Ethnic and Migration Studies, 1, (30), σελ.:41-57. htpp://newfirstsearch.oclc.org
[πρόσβαση στις 3 Νοεμβρίου 2008]
55) Huber, B. (2003),«The concept of social integration: a policy-research agenda»,
International
Social
Science
Journal,
55,
(177),σελ.:433-439.
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118869010/abstract[πρόσβαση στις
27 Ιανουαρίου 2009]
56) Honeygord, R. (1988) Integration of Disintegration, The Claridge Press, σελ. 27-29
57) Kiprianos, P., Balias, S., Passas, V. (2003), «Greek Policy towards Immigration and
Immigrants»,
Social
Policy
&
Administration,
2,
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118836439/abstract
(37),
σελ.:148-164.
[πρόσβαση
στις
6
∆εκεμβρίου 2008]
58) Lazaridis, G. (1996), «Immigration to Greece: a critical evaluation of Greek policy»,
London: Macmillan, http://www. Net Library.com. [πρόσβαση στις 25 Φεβρουαρίου
2008]
59) Lianos, T. (2001), «Illegal Immigrants in Greece and their choice of destination,
International Migration», London: Frank Cass. http://www. Net Library.com. [πρόσβαση
στις 20 Μαϊου 2007}
60) Mosse G.L.(1995), «Racism and Nationalism», Nations and Nationalism,1, (2), σελ.:
163-173.
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119257543/abstract [πρόσβαση
στις 11 ∆εκεμβρίου 2008]
107
61)
Mummenday, A.(1999), Ξένοι στο κάτοπτρο των κοινωνικών προκαταλήψεων,
Γαλάνης Γ.Ν., Moser H.(επιμ.), Εισαγωγή στην Πολιτική Ψυχολογία.Σύγχρονες τάσεις
στη διεθνή έρευνα, Νομικός Μ.∆.(μτφ.), Αθήνα, εκδ. Παπαζήση.
62) Rosado, C.(1997), «What Makes a School Multicultural?», The Adventist Journal of
Education σελ.:1-15. http://www.rosado.net/pdf/Multicultural_Schools.pdf [πρόσβαση
στις 15 Ιανουαρίου 2009]
63) Skordas, A., Sitaropoulos, N. (2004), «Why Greece is not a safe host country for
refugees», International Journal of Refugee Law, σελ: 25-52.
64)
Stan H. (1998), «Care of refugees and recent immigrants from low-income
countries», THE TRAVELLER, σελ: 11- 12 www.elsevier.com/locate/socscimed
[πρόσβαση στις 15 Μαρτίου 2008]
65) Timothy Halliday, J. (2006), «Business cycles, migration and health»,
Social
Science & Medicine, σελ: 250-297.
http:// www.elsevier.com/locate/socscimed [πρόσβαση στις 15 Μαρτίου 2008]
66) Verkuyten, M., Brug, P. (2004), «Multiculturalism and group status: The role of
ethnic identification, group essentialism and protestant ethic», European Journal of Social
Psychology,
1,
(34),
http://www3.interscience.wiley.com/journal/109596720/abstract
σελ.:647-661.
[πρόσβαση
στις
12
Φεβρουαρίου 2009]
108

ΠΗΓΗ: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rmFdRT8ZcW0J:nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/ker/2009/KyriakidouZoi,PapadopoulouKonstantina/attached-document-1279179656-31396-11502/Kyriakidou2010.pdf+%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7+%CE%B7+%CE%B1%CF%86%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B7&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESjAK28Kkj78zdVTeF7Qs9CEg-MPAQlX0VPLOy0ZmIhk0X9W9hHAFvrXc0l2YmFPs4W2Q57e8gNg3TCuqZUMTMNzlQftmINcSvzGMvPwoH6uB_8SfDTvAcjGr-IZVrag8P1tjr2h&sig=AHIEtbSuN9FPU8Xp5a3KbVklSxZe2ONAzQ

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top