ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Άδειες διαμονής που επιτρέπουν την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος

Άδειες διαμονής που επιτρέπουν την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος

(Κάντε κλικ για να διαβάσετε και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάθε άδεια )

Τύπος άδειας διαμονής: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Στελέχη εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα (κατηγορία Α.2.1, άρθρο 17, παρ.1 α)
• Υπαλληλικό προσωπικό ημεδαπών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα (κατηγορία Α.2.2, άρθρο 17, παρ.1 α)
Στελέχη και υπάλληλοι επιχειρήσεων βάσει ειδικών συμφωνιών (κατηγορία Α.2.3, άρθρο 17, παρ.1 β)
Στελέχη εταιρειών εξόρυξης υδρογονανθράκων (κατηγορία Α.2.4, άρθρο 17, παρ.1 γ)
Στελέχη και υπάλληλοι σε εταιρείες που διέπονται από ειδική νομοθεσία (κατηγορία Α.2.5, άρθρο 17, παρ.1 δ)
Τεχνικοί μεταλλείων ή βιομηχανιών του α.ν.448/68 (κατηγορία Α.2.6, άρθρο 17, παρ.1 ε)
Αθλητές και προπονητές (κατηγορία Α.2.7, άρθρο 17, παρ.1 στ)
Πνευματικοί δημιουργοί (κατηγορία Α.2.8, άρθρο, 17, παρ.1 ζ)
Λειτουργοί γνωστών θρησκειών (κατηγορία Α.2.9, άρθρο 17, παρ.1 η)
Ανταποκριτές ξένου τύπου (κατηγορία Α.2.10, άρθρο 17, παρ.1 θ)
Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών (κατηγορία Α.2.11, άρθρο 17, παρ.1 ι)
Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων (κατηγορία Α.2.12, άρθρο 17, παρ.1 ια)

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top