Ειδήσεις για μετανάστες

Άδειες διαμονής για οικογενειακή επανένωση

Το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσίευσε πριν λίγες ήμερες την εγκύκλιο, με την οποία ρυθμίζονται κάποια θέματα που αφορούν τους μετανάστες, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του Ν4332/2015.

[maxbutton id=”5″]

Η πρώτη ρύθμιση είναι αυτή των Αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, οι οποίοι είχαν, στο παρελθόν άδεια διαμονής , άλλα την έχασαν. Διαβάστε στο παρακάτω λινκ σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις.

Άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από τις Αποκεντρωμένες Διοίκησης

Η δεύτερη ρύθμιση αφορά την Οικογενειακή Επανένωση. Για πρώτη φορά, δεν χρειάζεται η εμπλοκή της Ελληνικής Προξενικής Αρχής στην Αλβανία, και ούτε κάποιο εισόδημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ρύθμιση αυτή αφορά τους μετανάστες που θέλουν να να κανουν οικογενειακή επανένωση, και έχουν γεννήσει τέκνο στην  Ελλάδα, και ο ένας εκ των δυο γονέων είναι νόμιμος

Δικαιολογητικά

Β. Άδειες διαμονής για οικογενειακή επανένωση – Άρθρο 8 παρ. 46 του ν. 4332/2015

Κατηγορία ΣΤ.1 Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – Άρθρο 72

 

  • Αίτηση
  • Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας,  με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν (λ.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, έγγραφο δημόσιας ελληνικής αρχής). Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίζεται έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).
  • Αντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος, διάρκειας  τουλάχιστον δύο ετών,  σε ισχύ
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου/ων στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4332/2015
  • Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει στη χώρα μετά την γέννηση του τέκνου/ων
  • Ασφαλιστική ικανότητα, όμοια με του συντηρούντος
  • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014.

Διευκρίνιση

Στις ανωτέρω περιπτώσεις για την χορήγηση της άδειας διαμονής δεν αναζητούμε αποδεικτικά στοιχεία ότι ο συντηρών διαμένει στη χώρα επί δύο τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης, αλλά άδεια διαμονής η οποία έχει χορηγηθεί με διάρκεια ισχύος δύο ετών, ανεξαρτήτως του υπολειπόμενου διαστήματος ισχύος της κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση από τον/την σύζυγο.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top