ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Άδεια διαμονής σε αλλοδαπούς για φοίτηση σε μουσικές σχολές

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και έχουν λάβει αντίστοιχη εθνική θεώρηση εισόδου. Τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρούσης, θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας αντιστοίχησης εκπαιδευτικών μονάδων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, στα οποία περιλαμβάνονται Τμήματα Μουσικών Σπουδών, και είναι αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας. Ως αναγνωρισμένα από την Χώρα μας θεωρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος. Η άδεια διαμονής χορηγείται άπαξ με διάρκεια ισχύος μέχρι ένα έτος και δεν μπορεί να ανανεωθεί για κανέναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το αρμόδιο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώσει αμελλητί και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την διακοπή της φοίτησης την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου αυτή να προβεί στην ανάκληση της άδειας διαμονής ή στην απόρριψη του σχετικού αιτήματος. Για λόγους διάδοσης της ελληνικής παιδείας και του πολιτισμού και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας οι προξενικές αρχές της Χώρας μας, παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση σπουδαστών από το εξωτερικό για φοίτηση στα ανωτέρω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και δύνανται να διενεργούν οποιονδήποτε έλεγχο κρίνουν αναγκαίο για την αποτροπή φαινομένων καταστρατήγησης του σκοπού της παρούσας. Επίσης με την απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής για τον ανωτέρω σκοπό, ως κατωτέρω:

α. Αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η άδεια λειτουργίας του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο θα φοιτήσει ο πολίτης τρίτης χώρας.

β. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας του εν λόγω μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τη Χώρα μας.

γ. Βεβαίωση του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, με την οποία βεβαιώνεται η εγγραφή του αιτούντος στο ίδρυμα, η χρονική διάρκεια των σπουδών και το ύψος των διδάκτρων.

δ. Απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα του συνόλου των διδάκτρων για το σύνολο της εκπαιδευτικής περιόδου. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:

  •  Έντυπο αίτησης.
  • Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
  •  Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη εθνική θεώρηση εισόδου.
  •  Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4251/2014.

ε. Αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η άδεια λειτουργίας του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο θα φοιτήσει ο πολίτης τρίτης χώρας.

στ. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας του εν λόγω μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τη Χώρα μας.

ζ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος στην Ελλάδα.

www.dikaiologitika.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top