Ειδήσεις για μετανάστες

Άδεια διαμονής, για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτη που κατείχε άδεια διαμονής  για πέντε έτη κατά την τελευταία δεκαετία

Το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας και άλλες διατάξεις», που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση πριν λίγες μέρες, πέραν των τροποποιήσεων για τον Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, περιλαμβάνει και τροποποιήσεις  για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4251/2014) το οποίο έχει περίπου ενα χρόνο που εφαρμόζεται.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Στο  άρθρο 19 του ν. 4251/2014, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής, για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτη τρίτης χώρας που κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την  τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής  αίτησης.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, εντός διαστήματος δύο ετών από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής ή σχετικής απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στις περιπτώσεις αυτές είναι:

i) η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014.

ii) η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ του άρθρου 6 του παρόντος, είτε από ασφάλιση του ιδίου είτε από ασφάλιση του συζύγου.

iii) η καταβολή παραβόλου ύψους 300 ευρώ.

Ειδικά για την εκπλήρωση της υπό στοιχείο (ii) προϋπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας.

Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη με την κατάθεση της αίτησης χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 5 του παρόντος.

Η άδεια διαμονής είναι διετούς διάρκειας και  ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα.

Για τις άδειες διαμονής της παρούσας, ισχύουν τα οριζόμενα στην  παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Αιτήσεις για εξαιρετικούς λόγους που υποβλήθηκαν και εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται, χωρίς παραπομπή στις Επιτροπές του άρθρου 134 παράγραφος 1 του παρόντος, εφόσον αποδεικνύεται πενταετής νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή του σχετικού αιτήματος  κατά τη στιγμή της εξέτασης του αιτήματος.»

Η τροποποίηση αυτή ουσιαστικά θα δώσει ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, και ενώ διαμενανε νόμιμα για κάποιο λόγο έχασαν το καθεστώς νομιμότητας τους, (πχ λόγο ενσήμων)

Ευχόμαστε οι τροποποιήσεις αυτές να ψηφιστούν στην Βουλή και να γίνουν σύντομα μέρος του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, φυσικά μαζί και με τις τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που αναμένετε να δώσει την Ελληνική Ιθαγένεια σε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες δεύτερης γενιάς.

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top