Albanians.gr – Η σελίδα της Αλβανικής Κοινότητας Στην Ελλάδα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Άδεια διαμονής, διάρκειας δύο ετών,  στους εργάτες γης από τρίτες χώρε

Άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι εργάζονται ως εργάτες γης θα μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χορηγεί ο αρμόδιος υπουργό Εσωτερικών. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια, που συζητείται στη Βουλή. Με την ίδια διαδικασία, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση μπορεί να χορηγεί άδεια διαμονής ισόχρονης διάρκειας στα μέλη των οικογενειών των εργατών γης

Αναλυτικότερα στην Αιτιολογική Έκθεση αναγράφονται τα εξής:

Στην παρούσα συγκυρία, υπάρχει επείγουσα και επιτακτική ανάγκη ρύθμισης του καθεστώτος εργασίας και διαμονής ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας ως εργάτες γης και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διδικασίας στην ελληνική κοινωνία. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της πανθομολογουμένης αναγκαιότητας για επείγουσα ρύθμιση του καθεστώτος διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και εργάζονται ως εργάτες γης είναι η περίπτωση της Μανωλάδας. Μετά τα αιματηρά επεισόδια στη Μανωλάδα, οι Βουλευτές όλων των κομμάτων στις αγροτικές περιοχές, οι εκπρόσωποι των γεωργικών συλλόγων και των συνεταιρισμών, οι επιτελείς του Υπουργείου Εργασίας και οι προϊστάμενοι του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΟΓΑ, τα συνδικάτα των εργαζομένων και οι οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου συνομολογούν την ανάγκη διασφάλισης θεμελιωδών εργασιακών, ασφαλιστικών και οικογενειακών δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών γης, την ανάγκη σύννομης λειτουργίας της αγοράς εργασίας και, μέσω αυτών, και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εργασιακής εκμετάλλευσης.
Η δε πρόταση για την προσωρινή νομιμοποίηση και ρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των εργατών γης, η οποία είχε κατατεθεί ως τροπολογία από Βουλευτές της προηγούμενης κυβέρνησης, είναι ενδεικτική του κοινωνικού αδιεξόδου που δημιουργεί η απουσία νομικού πλαισίου για τη δυνατότητα υπαγωγής, σε καθεστώς νόμιμης διαμονής και εργασίας, μεταναστών οι οποίοι, όχι απλώς αποδεικνύουν ότι εργάζονται, αλλά καλύπτουν μια ζωτική ανάγκη της παραγωγικής διαδικασίας.

Παράλληλα, τέτοιους είδους ζητήματα εμφανίζονται συχνά σε όλες σχεδόν τις αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Στο πλαίσιο πολλαπλών συσκέψεων, που έχουν λάβει χώρα για το ζήτημα αυτό, οι εμπλεκόμενοι φορείς παραδέχονται ομόφωνα ότι, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ιδίως δε του Νότου, στην κατεύθυνση της νομιμοποίησης της αγοράς εργασίας και της τακτοποίησης όλων των εκφάνσεων της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό, τοπικό, κλαδικό ή άλλο επίπεδο, η ένταξη ή η επαναφορά σε καθεστώς νόμιμης διαμονής των μεταναστών εργατών γης λειτουργεί ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού, που είναι η διασφάλιση θεμελιωδών εργασιακών, ασφαλιστικών και οικογενειακών δικαιωμάτων και μέσω αυτής η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Με την προτεινόμενη τροπολογία θα δοθεί μια άμεση, βιώσιμη και επωφελής λύση, για τη ρύθμιση του καθεστώτος εργασίας και διαμονής ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών που ζουν και εργάζονται ως εργάτες γης και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διδικασίαςστην ελληνική κοινωνία, στα πρότυπα των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη και στην καρδιά της οικονομικής ύφεσης και κρίσης.

Η προτεινόμενη τροπολογία προσθήκη έχει ως εξής:

Στο άρθρο 8 παρ. 5 του Σχεδίου Νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας – Προσαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 19 του Νόμου 4251/2014 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«9. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι εργάζονται ως εργάτες γης. Με την ίδια διαδικασία, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, χορηγεί άδεια διαμονής ισόχρονης διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών, που είναι μέλη των οικογενειών των δικαιούχων της άδειας διαμονής του παρόντος εδαφίου και διαμένουν στην Ελλάδα κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής του παρόντος εδαφίου. Η άδεια διαμονής των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να ανανεώνεται µόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα.
10. Για την εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής της προηγούμενης παραγράφου, ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζει: (α) διαβατήριο, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμοδίας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014 (β) παράβολο 300 ευρώ και (γ) έγγραφα για την απόδειξη της σχέσης εργασίας, στα οποίασυμπεριλαμβάνεται ως δικαιολογητικό και η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι ο πολίτης τρίτης χώρας παρέχει εργασία ως εργάτης γης».

ΠΗΓΗ http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=92758

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top