ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Αδεια διαµονής δυο χρόνων σε πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα και εργάζονται ως εργάτες γης

Τη δυνατότητα να τους χορηγείται άδεια διαµονής διάρκειας δυο χρόνων θα έχουν πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα και αποδεδειγµένα εργάζονται ως εργάτες γης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περάσει και να ψηφιστεί στο ελληνικό κοινοβούλιο τροπολογία οµάδας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που κατατέθηκε στα πλαίσια του νοµοσχεδίου, που αφορά στην τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η βασική αλλαγή που επιφέρει η εν λόγω διάταξη έχει να κάνει αφενός µε τη χρονική διάρκεια, η οποία πλέον θα ορίζεται σε δυο χρόνια, αντί έξη µηνών µε βάση τα έως τώρα ισχύοντα, για τα οποία οι παραγωγοί και τα συνεργατικά τους σχήµατα (οµάδες παραγωγών, κοινοπραξίες, συνεταιρισµοί) ζητούσαν όλο το προηγούµενο διάστηµα αλλαγές. Αφετέρου µε τη δυνατότητα πέραν του υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατά περίπτωση, να µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χορηγεί τη σχετική άδεια διαµονής.

Πέραν τούτου,  µε την ίδια διαδικασία, τόσο ο υπουργός Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης όσο και ο συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατά περίπτωση, θα δύνανται να χορηγούν άδεια διαµονής, µε την ίδια διάρκεια και στα µέλη των οικογενειών των δικαιούχων, που διαµένουν στην Ελλάδα κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας διαµονής.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ένα διαβατήριο, έστω και εάν αυτό έχει λήξει, ένα παράβολο 300 ευρώ, καθώς επίσης και έγγραφα για την απόδειξη της σχέσης εργασίας, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ως δικαιολογητικό και η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι ο πολίτης τρίτης χώρας παρέχει εργασία ως εργάτης γης, θα πρέπει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος επαγγελµατίας που θα καταθέσει τη σχετική αίτηση, για να λάβει άδεια. Η εν λόγω µάλιστα σηµειωτέον χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωµένης αντικειµενικής αδυναµίας εφοδιασµού του ενδιαφερόµενου µε διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του ενδιαφεροµένου και γνώµης της αρµόδιας επιτροπής, η οποία θα εξετάσει το σχετικό αίτηµα.

Στόχος της τροπολογίας είναι να δοθεί άµεση και βιώσιµη λύση, για τη ρύθµιση του καθεστώτος εργασίας και διαµονής ενός µεγάλου αριθµού µεταναστών που ζουν και εργάζονται ως εργάτες γης  και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παραγωγικής διαδικασίας.

 

 

Αποκεντρωμένες διοικήσεις και υπουργείο θα βάζουν την τζίφρα

 

Η προτεινόµενη τροπολογία προσθήκη έχει ως εξής: Στο άρθρο 8 παρ. 5 του Σχεδίου Νόµου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας – Προσαρµογή στην ελληνική έννοµη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 19 του Νόµου 4251/2014 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«9. Ο Υπουργός Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατά περίπτωση, µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χορηγεί άδεια διαµονής διάρκειας δύο ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι εργάζονται ως εργάτες γης. Με την ίδια διαδικασία, ο Υπουργός Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατά περίπτωση, χορηγεί άδεια διαµονής ισόχρονης διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών, που είναι µέλη των οικογενειών των δικαιούχων της άδειας διαµονής του παρόντος εδαφίου και διαµένουν στην Ελλάδα κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας διαµονής του παρόντος εδαφίου. Η άδεια διαµονής των προηγούµενων εδαφίων µπορεί να ανανεώνεται µόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα.

10. Για την εξέταση αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής της προηγούµενης παραγράφου, ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας προσκοµίζει: (α) διαβατήριο, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαµονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωµένης αντικειµενικής αδυναµίας εφοδιασµού του ενδιαφερόµενου µε διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του ενδιαφεροµένου και γνώµης της αρµοδίας Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014 (β) παράβολο 300 ευρώ και (γ) έγγραφα για την απόδειξη της σχέσης εργασίας, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ως δικαιολογητικό και η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι ο πολίτης τρίτης χώρας παρέχει εργασία ως εργάτης γης».

 

 

Καταλύτης
η «κόκκινη»  Μανωλάδα

Μετά τα αιµατηρά επεισόδια που σηµειώθηκαν στη Μανωλάδα βουλευτές απ’ όλα τα κόµµατα, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων και των συνεταιρισµών, οι επιτελείς του Υπουργείου Εργασίας και οι προϊστάµενοι του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕ∆ και του ΟΓΑ, καθώς επίσης τα συνδικάτα των εργαζοµένων και οι οργανώσεις προάσπισης των δικαιωµάτων του ανθρώπου συνοµολογούν την ανάγκη διασφάλισης θεµελιωδών εργασιακών, ασφαλιστικών και οικογενειακών δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών γης, την ανάγκη σύννοµης λειτουργίας της αγοράς εργασίας και, µέσω αυτών, και την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και της εργασιακής εκµετάλλευσης, επισηµαίνεται µεταξύ άλλων στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου για την ελληνική ιθαγένεια.

 

Η πρώτη προσπάθεια για λύση σκόνταψε

Σχετική πρόταση για την προσωρινή νοµιµοποίηση και ρύθµιση του εργασιακού καθεστώτος των εργατών γης είχε κατατεθεί ως τροπολογία από βουλευτές της προηγούµενης κυβέρνησης (Νέας ∆ηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ), ωστόσο δεν πέρασε από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ωστόσο παρά το ότι δεν τελεσφόρησε, ακόµα κι αυτή η προσπάθεια είναι αν µη τι άλλο ενδεικτική του κοινωνικού αδιεξόδου που δηµιουργεί η απουσία νοµικού πλαισίου για τη δυνατότητα υπαγωγής, σε καθεστώς νόµιµης διαµονής και εργασίας, µεταναστών οι οποίοι, όχι απλώς αποδεικνύουν ότι εργάζονται, αλλά καλύπτουν µια ζωτική ανάγκη της παραγωγικής διαδικασίας. Κάτι που αποδεικνύεται και από τις συνεχείς προσπάθειες εκ µέρους των οργανώσεων των παραγωγών, που προσπαθούν να βρουν εργάτες γης επί µαταίω.
Φουλ του ροδάκινου για τις άδειες των αγρεργατών

Συνολικά 69.029 άδειες διαµονής σε αγρεργάτες και αλιεργάτες από τρίτες χώρες για εξαρτηµένη ή εποχική εργασία «δίνει» η νέα ΚΥΑ που καθορίζει τον ανώτατο αριθµό αδειών διαµονής για τα έτη 2015 και 2016, η οποία καταργεί την απόφαση του περασµένου Φεβρουαρίου που όριζε τον αριθµό στους 20.042. Την ανακατανοµή είχε προαναγγείλει η εφηµερίδα Agrenda, µε σχετικό ρεπορτάζ της, στο οποίο έκανε λόγο για αιτήµατα εκ µέρους των περιφερειών, για αύξηση των θέσεων στο υπουργείο Εσωτερικών.

Χαρακτηριστική είναι εν τω µεταξύ, η περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου από 7.461 άδειες οι οποίες δίνονταν µε την προηγούµενη ΚΥΑ τον Φεβρουάριο του 2015, τώρα έφτασαν στις 42.470.

 

ΠΗΓΗ http://www.agronews.gr/news/agora-ergasias/arthro/130652/tsekaroun-eisitirio-dietias-oi-xenoi-ergates/

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top